Схема мультиплікативної лінеаризації випадкового процесу

Ескіз

Дата

2020

Автори

Наголкіна, З. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В даній роботі розглядається метод мультиплікативної лінеаризації випадкового процесу, який є розв’язком нелінійного стохастичного диференціального рівняння. Цей метод можна інтерпретувати, як метод наближеного обчислення , який спрощує дослідження відповідного нелінійного рівняння.

Опис

Ключові слова

функціональний простір, випадковий процес, мультиплікативність, стохастичне рівняння, нелінійні коефіцієнти, диференціювання, алгебра, підалгебра, норма, вимірність, еволюційний, оператор, еквівалентність, границя, неперервність, умовне математичне сподівання, функциональное пространство, случайный процесс, мультипликативность, стохастическое уравнение, нелинейные коэффициенты, дифференцирование, алгебра, под алгебра, норма, измеримость, эволюционный оператор, эквивалентность, предел, непрерывность, условное математическое ожидание, functional space, random process, multiplicativity, stochastic equation, nonlinear coefficients, differentiation, algebra, subalgebra, norm, measurability, evolutionary, operator, equivalence, limit, continuity, conditional mathematical expectation, кафедра вищої математики

Бібліографічний опис

Наголкіна З. І. Схема мультиплікативної лінеаризації випадкового процесу / З. І. Наголкіна // Прикладна геометрія та інженерна графіка : міжвід. наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. В. Ванін. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 97. – С. 103 - 109. – Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset