Управління обіговими коштами будівельних організацій

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дисертація присвячена вирішенню проблем управління обіговими коштами будівельних організацій в сучасних умовах і містить теоретичні та практичні рекомендації удосконалення процесу управління ними з метою усунення безсистемного характеру контролю за обсягом, структурою, джерелами формування обігових коштів та ефективністю їх використання з боку будівельних організацій. Досліджено економічну сутність поняття «обігові кошти», та їх історичну трансформацію в «оборотний капітал». Економічний зміст обігових коштів в сучасних умовах виражається в єдності понять оборотні активи та оборотний капітал. Проаналізувавши різні методологічні підходи та трактування економічної сутності поняття «обігові кошти», запропоновано вважати їх інвестиціями в елементи оборотних виробничих фондів і фондів обігу, які відображаються в оборотних активах, як їх матеріально-речовий зміст та в оборотному капіталі, як вартісна форма Саме їх матеріально-речовий зміст і вартісна форма розкривають економічну сутність категорії «обігові кошти». Удосконалення управління обіговими коштами будівельних організацій зумовлено обмеженістю власних обігових коштів, що призводить до збільшення потреби в них та пошуку інших джерел фінансування, що в свою чергу спричиняє їх здороження. В дисертації розроблені нові теоретично обґрунтовані методичні підходи до управління оборотним капіталом з урахуванням специфіки будівельних організацій, вивчено склад, структуру, джерела формування оборотного капіталу будівельних організацій та розроблено механізм вибору джерел його поповнення; досліджено існуючі та розробка нового інструментарію контролю за використанням оборотного капіталу будівельних організацій, які виконують будівельно-монтажні роботи за рахунок бюджетних коштів Для більш ефективного використання оборотного капіталу будівельних організацій запропоновано комплексу систему управління оборотним капіталом на основі створення в організаційній структурі будівельної організації підрозділу «Служба з контролінгу» спеціалісти якої повинні відповідати вимогам розробленої кваліфікаційної характеристики нової професії «Менеджер (управитель) з контролінгу (будівництво)»; уточнено сутність та порядок розрахунку основних аналітичних показників фінансового стану будівельних організацій відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Опис
Ключові слова
будівництво, будівельна організація, обігові кошти, оборотний капітал, оборотні активи, комплексна система управління, контролінг, кваліфікаційна характеристика, фінансовий стан
Бібліографічний опис
Данченко М. В. Управління обіговими коштами будівельних організацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Данченко Марія Іванівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2012. - 20 с. - Бібліогр. : с. 15 - 17
Зібрання