Управління обіговими коштами будівельних організацій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Данченко, Марія Іванівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дисертація присвячена вирішенню проблем управління обіговими коштами будівельних організацій в сучасних умовах і містить теоретичні та практичні рекомендації удосконалення процесу управління ними з метою усунення безсистемного характеру контролю за обсягом, структурою, джерелами формування обігових коштів та ефективністю їх використання з боку будівельних організацій. Досліджено економічну сутність поняття «обігові кошти», та їх історичну трансформацію в «оборотний капітал». Економічний зміст обігових коштів в сучасних умовах виражається в єдності понять оборотні активи та оборотний капітал. Проаналізувавши різні методологічні підходи та трактування економічної сутності поняття «обігові кошти», запропоновано вважати їх інвестиціями в елементи оборотних виробничих фондів і фондів обігу, які відображаються в оборотних активах, як їх матеріально-речовий зміст та в оборотному капіталі, як вартісна форма Саме їх матеріально-речовий зміст і вартісна форма розкривають економічну сутність категорії «обігові кошти». Удосконалення управління обіговими коштами будівельних організацій зумовлено обмеженістю власних обігових коштів, що призводить до збільшення потреби в них та пошуку інших джерел фінансування, що в свою чергу спричиняє їх здороження. В дисертації розроблені нові теоретично обґрунтовані методичні підходи до управління оборотним капіталом з урахуванням специфіки будівельних організацій, вивчено склад, структуру, джерела формування оборотного капіталу будівельних організацій та розроблено механізм вибору джерел його поповнення; досліджено існуючі та розробка нового інструментарію контролю за використанням оборотного капіталу будівельних організацій, які виконують будівельно-монтажні роботи за рахунок бюджетних коштів Для більш ефективного використання оборотного капіталу будівельних організацій запропоновано комплексу систему управління оборотним капіталом на основі створення в організаційній структурі будівельної організації підрозділу «Служба з контролінгу» спеціалісти якої повинні відповідати вимогам розробленої кваліфікаційної характеристики нової професії «Менеджер (управитель) з контролінгу (будівництво)»; уточнено сутність та порядок розрахунку основних аналітичних показників фінансового стану будівельних організацій відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Опис
Ключові слова
будівництво, будівельна організація, обігові кошти, оборотний капітал, оборотні активи, комплексна система управління, контролінг, кваліфікаційна характеристика, фінансовий стан
Бібліографічний опис
Данченко М. В. Управління обіговими коштами будівельних організацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Данченко Марія Іванівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2012. - 20 с. - Бібліогр. : с. 15 - 17
Зібрання