Обґрунтування методів розрахунку вилучення азоту (нітрифікація) в біореакторах з використанням біоплівкових моделей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Олійник О. Я.
Телима С. В.
Калугін, Ю. І.
Олійник Є. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведена математична модель і розрахунки параметрів очистки стічних вод від сполук амонійного азоту (нітрифікація) в біореакторах з додатковим облаштуванням в їх об’ємі закріпленого біоценозу у вигляді біоплівки. Дана оцінка впливу різних факторів на параметри очистки. В моделі використовується кінетика реакцій згідно з нелінійним рівнянням Моно, що дозволяє проводити розрахунки з визначення концентрацій азоту на зовнішній та внутрішній поверхнях біоплівки та оцінювати ефективність дії біоплівки заданої товщини по характеру проникнення в ній забруднень азоту. Показано, що товщина біоплівки і потік всередині неї зменшуються із збільшенням швидкості відриву біомаси з її поверхні, тоді як із збільшенням концентрації азоту ці характеристики зростають. При цьому потік субстрату та глибина проникнення в біоплівку є функціями концентрації субстрату на поверхні біоплівки, швидкості реакції всередині біоплівки і дифузійного масопереносу. У якості основного параметра для оцінки впливу кисню, який контролює процес окислення амонію до нітритів, пропонується використання відношення концентрацій кисню до амонійного азоту. Як показали конкретні приклади і розрахунки, дане відношення може бути кращою альтернативою контролю за нітрифікацією в реакторі у порівнянні з концентрацією кисню.
Опис
Ключові слова
модель, очистка, сполуки азоту, біоплівка, біореактор, кисень, концентрація, model, cleaning, nitrogen compounds, biofilm, bioreactor, oxygen, concentration
Бібліографічний опис
Обґрунтування методів розрахунку вилучення азоту (нітрифікація) в біореакторах з використанням біоплівкових моделей / О. Я. Олійник, С. В. Телима, Ю. І. Калугін, Є. О. Олійник // Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. , Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : О. М. Трофимчук. - Київ : ІТГІП, 2021. - Вип. 2 (38). - С. 18 - 38. - Бібліогр. : 18 назв.
Зібрання