Енергоощадна комплексна переробка промислових стічних вод

Ескіз

Дата

2018

Автори

Кочетов, Г. М.
Самченко, Д.
Колодько, А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Останнім часом значна увага приділяється розробці енергоощадної комплек¬сної переробки промислових стічних вод, яка забезпечує належний ефект їх очистки для ор¬ганізації оборотного водопостачання та пода¬льшу утилізацією відходів очищення води. З огляду на це в цій роботі представлено удоско¬налений процес ферризації, який дозволяє зме¬ншити вихідні концентрації іонів нікелю у від¬працьованих електролітах нікелювання з 100 г/л до 0,3 мг/л. Експериментально визначено вплив основних технологічних параметрів очи¬стки цих стічних вод при різних способах акти¬вації процесу феритизації. Розроблено експе¬риментальну установку ферит-реактора. Уста¬новка передбачає використання електромагніт¬них імпульсних розрядів для проведення інте¬нсифікації процесу очистки стічних вод від іонів важких металів методом феритизації. Показана економічна доцільність застосування електромагнітного імпульсного способу акти¬вації розчину в діапазоні генеруючих частот до 0,9 кГц. Виконано комплексні дослідження фазового складу і фізичних властивостей отри¬маних осадів. Здійснено порівняльний аналіз об’ємів осадів отриманих в процесах очищення промислових стічних вод при різних методах і параметрах ущільнення. Ці осади здебільшого характеризуються кристалічною структуро ю і феромагнітними властивостями і хімічною стійкістю, що забезпечує реальні екологічні шляхи їх утилізації. Це дозволяє уникнути втрат цінного та водночас токсичного металу - нікелю. На відміну від традиційної реагентної очистки стічних вод запропонований нами комплексний процес переробки рідких промис¬лових відходів із впровадженням оборотного циклу водопостачання запобігатиме забрудненню навколишшнього середовища токсичнимии стічними водами забезпечить ефективне і раціональне використання води, сировини та енергії в системі гальванічного виробництва.

Опис

Ключові слова

очистка води, нікель, феритизація, електромагнітні імпульси, осад, кафедра водопостачання та водовідведення

Бібліографічний опис

Кочетов Г. М. Енергоощадна комплексна переробка промислових стічних вод / Г. М. Кочетов, Д. Самченко, А. Колодько // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ, 2018. - Вип. 10. - С. 36-47. – Бібліогр. : 21 назва.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced