Енергоощадна комплексна переробка промислових стічних вод

Ескіз недоступний
Файли
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Останнім часом значна увага приділяється розробці енергоощадної комплек¬сної переробки промислових стічних вод, яка забезпечує належний ефект їх очистки для ор¬ганізації оборотного водопостачання та пода¬льшу утилізацією відходів очищення води. З огляду на це в цій роботі представлено удоско¬налений процес ферризації, який дозволяє зме¬ншити вихідні концентрації іонів нікелю у від¬працьованих електролітах нікелювання з 100 г/л до 0,3 мг/л. Експериментально визначено вплив основних технологічних параметрів очи¬стки цих стічних вод при різних способах акти¬вації процесу феритизації. Розроблено експе¬риментальну установку ферит-реактора. Уста¬новка передбачає використання електромагніт¬них імпульсних розрядів для проведення інте¬нсифікації процесу очистки стічних вод від іонів важких металів методом феритизації. Показана економічна доцільність застосування електромагнітного імпульсного способу акти¬вації розчину в діапазоні генеруючих частот до 0,9 кГц. Виконано комплексні дослідження фазового складу і фізичних властивостей отри¬маних осадів. Здійснено порівняльний аналіз об’ємів осадів отриманих в процесах очищення промислових стічних вод при різних методах і параметрах ущільнення. Ці осади здебільшого характеризуються кристалічною структуро ю і феромагнітними властивостями і хімічною стійкістю, що забезпечує реальні екологічні шляхи їх утилізації. Це дозволяє уникнути втрат цінного та водночас токсичного металу - нікелю. На відміну від традиційної реагентної очистки стічних вод запропонований нами комплексний процес переробки рідких промис¬лових відходів із впровадженням оборотного циклу водопостачання запобігатиме забрудненню навколишшнього середовища токсичнимии стічними водами забезпечить ефективне і раціональне використання води, сировини та енергії в системі гальванічного виробництва.
Опис
Ключові слова
очистка води, нікель, феритизація, електромагнітні імпульси, осад, кафедра водопостачання та водовідведення
Бібліографічний опис
Кочетов Г. М. Енергоощадна комплексна переробка промислових стічних вод / Г. М. Кочетов, Д. Самченко, А. Колодько // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ, 2018. - Вип. 10. - С. 36-47. – Бібліогр. : 21 назва.
Зібрання