Числове моделювання процесів спалювання твердого палива в топці із зустрічними закрученими потоками

Ескіз

Дата

2017

Автори

Редько, І. О.
Редько, А. О.
Приймак, О. В.
Костюк, В. Є.
Кирилаш, О. І.
Норчак, В. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Метою роботи є числове дослідження процесів спалювання пилоподібного торфу в циліндричній вихровій топці із зустрічними закрученими потоками. Наведено результати комп’ютерного моделювання процесів спалювання низькосортного твердого палива – пилоподібного торфу із вологістю 40 %, зольністю 6 % і вищою питомою теплотою згоряння Qв.р.=12,3 МДж/кг. Визначено поля розподілу температури й швидкості газів і частинок в об’ємі та на виході з топки. Наведено траєкторії руху частинок діаметром 25 мкм і 250 мкм у об’ємі топки. У результаті отримано, що вздовж всієї висоти топки концентрація кисню близька до нуля, на виході з топки концентрація кисню дорівнює 5…6 %, оскільки кисень подають із надлишком (αв=1,2). Механічний недопал становить 0,06 %. Показано, що топка забезпечує повноту спалювання пилоподібних частинок торфу 99,8 %, летких – 100 %.

Опис

Ключові слова

числове моделювання, процеси спалювання, тверде паливо, топка котла

Бібліографічний опис

Числове моделювання процесів спалювання твердого палива в топці із зустрічними закрученими потоками / І. О. Редько, А. О. Редько, О. В. Приймак // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 22. - С. 39-44. - Бібліогр. : 16 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced