Числове моделювання процесів спалювання твердого палива в топці із зустрічними закрученими потоками

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Метою роботи є числове дослідження процесів спалювання пилоподібного торфу в циліндричній вихровій топці із зустрічними закрученими потоками. Наведено результати комп’ютерного моделювання процесів спалювання низькосортного твердого палива – пилоподібного торфу із вологістю 40 %, зольністю 6 % і вищою питомою теплотою згоряння Qв.р.=12,3 МДж/кг. Визначено поля розподілу температури й швидкості газів і частинок в об’ємі та на виході з топки. Наведено траєкторії руху частинок діаметром 25 мкм і 250 мкм у об’ємі топки. У результаті отримано, що вздовж всієї висоти топки концентрація кисню близька до нуля, на виході з топки концентрація кисню дорівнює 5…6 %, оскільки кисень подають із надлишком (αв=1,2). Механічний недопал становить 0,06 %. Показано, що топка забезпечує повноту спалювання пилоподібних частинок торфу 99,8 %, летких – 100 %.
Опис
Ключові слова
числове моделювання, процеси спалювання, тверде паливо, топка котла
Бібліографічний опис
Числове моделювання процесів спалювання твердого палива в топці із зустрічними закрученими потоками / І. О. Редько, А. О. Редько, О. В. Приймак // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 22. - С. 39-44. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання