Вип. 22

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/99

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Methods of Jet Control in Ventilation
  (КНУБА, 2017) Mileikovskyi, V.
  Inlet jet parameters are one of the influencing factors on microclimate parameters in rooms. There are many solutions of air distributing technique. Some of them are widespread; others are special purposes solutions and applied on sporadic objects. Nevertheless, there is not enough detailed classification of jet control methods, used in the air distributing solutions. In this work, such classification is proposed, based on thousands of inventors certificates and patents. For easier classification, the methods are systematized by four main groups: with flow turbulization, without significant turbulization, with flow stabilization and combined. Possibilities of jet range change is also shown. This classification is upgradable during the development of air distribution technique.
 • Документ
  Сучасні технології «ALARA» як інструмент керування впливом на формування біосферосумісного середовища об’єктів будівництва
  (КНУБА, 2017) Чернишев, Д. О.
  Основою стратегічного планування діяльності у вирішенні комплексних науково-технічних завдань зі створення та експлуатації складних інженерних об'єктів лежать не тільки технічні, але й управлінські аспекти такої діяльності за принципом ALARA. Однією з найбільш важливих управлінських задач є оптимізація населених пунктів задля мінімальних витрат невідновлюваних ресурсів на опалення і охолодження. Серед впливових факторів є розповсюдження сонячної радіації. У цій статті розглянемо розроблені автором програми для комп’ютерного моделювання розповсюдження сонячної радіації в населених пунктах з урахуванням забудови в рамках пакету «Atmospheric Radiation». Порівняння результатів розрахунку та понад 13 тисяч вимірювань показало відмінний збіг окрім низького стояння сонця або високої мутності атмосфери. Останні випадки не мають практичного значення через незначне надходження сонячної радіації. Таким чином, програмний комплекс «Atmospheric Radiation» є апробованим інструментом екологічного менеджменту об’єктів біосферосумісного будівництва з реалізацією принципу ALARA
 • Документ
  Аналіз ефективності теплообмінників змієвикового типу
  (КНУБА, 2017) Шитікова, І. Г.
  У статі розглянуто саморегулювальна система теплопостачання від індивідуальних теплових пунктів з акумуляторною установкою і теплообмінниками змійовикового типу для незалежних систем опалення та гарячого водопостачання. Виконано порівняння двох конструктивних моделей теплообмінних апаратів для систем індивідуального теплопостачання: з паралельним та послідовним розташуванням змійовиків. Для цього використано розрахунково-моделювальний комплекс на базі CFD-моделювання. Наведені умови моделювання. У результаті визначена оптимальна конструкція для досягнення максимальної теплопередачі. Показано, що при однакових параметрах швидкість нагріву теплоносія гарячої води при послідовному розташуванні змійовиків вище завдяки безпосередньому контакту з первинним теплоносієм. У теплообміннику з послідовним розташуванням змійовиків бака-акумулятора може бути прийнятим більшого об’єму ніж для паралельного розташування, що стабілізує температурний режим гарячої води.
 • Документ
  Дослідження псевдозрідження полідисперсних бінарних систем у топках киплячого шару
  (КНУБА, 2017) Редько, О. Ф.; Півненко, Ю. О.
  У даній роботі проаналізовані особливості псевдозрідження бінарних систем – деревні відходи – інертний матеріал. Проведені експериментальні й теоретичні дослідження гідродинаміки полідисперсних матеріалів. Виявлений вплив вмісту деревних відходів у шарі. У результаті обробки експериментальних даних отримано рівняння регресії для швидкості початку псевдозрідження за різного вмісту деревних відходів у киплячому шарі. Дослідження виявили, що збільшення вмісту відходів деревини в киплячому шарі погіршує якість шару. Це призводить до значного збільшення швидкості початку псевдозрідження. При малій швидкості можливе поступове осідання великих часток. Для усунення проблеми слід збільшити швидкість зріджуваного агенту. Визначено вміст деревного палива в киплячому шарі для стабілізації роботи топкового пристрою. Цей уміст має бути в межах 20...30 %.
 • Документ
  Числове моделювання процесів спалювання твердого палива в топці із зустрічними закрученими потоками
  (КНУБА, 2017) Редько, І. О.; Редько, А. О.; Приймак, О. В.; Костюк, В. Є.; Кирилаш, О. І.; Норчак, В. М.
  Метою роботи є числове дослідження процесів спалювання пилоподібного торфу в циліндричній вихровій топці із зустрічними закрученими потоками. Наведено результати комп’ютерного моделювання процесів спалювання низькосортного твердого палива – пилоподібного торфу із вологістю 40 %, зольністю 6 % і вищою питомою теплотою згоряння Qв.р.=12,3 МДж/кг. Визначено поля розподілу температури й швидкості газів і частинок в об’ємі та на виході з топки. Наведено траєкторії руху частинок діаметром 25 мкм і 250 мкм у об’ємі топки. У результаті отримано, що вздовж всієї висоти топки концентрація кисню близька до нуля, на виході з топки концентрація кисню дорівнює 5…6 %, оскільки кисень подають із надлишком (αв=1,2). Механічний недопал становить 0,06 %. Показано, що топка забезпечує повноту спалювання пилоподібних частинок торфу 99,8 %, летких – 100 %.
 • Документ
  Уловлювання частинок бензолу в коксовому газі скруберами насадкового типу
  (КНУБА, 2017) Редько, О. Ф.; Чайка, Ю. І.; Бурда, Ю. О.
  У даній роботі розглянуті особливості вловлювання часток бензолу в коксовому газі скрубером насадкового типу. Були проаналізовані й оброблені експериментальні та теоретичні данні щодо залежності кількості часток від температури та тиску. Отримано рівняння регресії, яке дозволяє розрахувати ефективність уловлення часток бензолу залежно від температури та тиску. На підставі статистичного аналізу рівняння регресії експериментальних даних виявлено фактор, що найбільше впливає на ефективність уловлювання частинок бензолу. Цим фактором є температура. Точковий коефіцієнт еластичності для цього фактора перевищує три, а для інших факторів цей коефіцієнт значно менший за одиницю. Показано, що для інтенсифікації вловлювання необхідно максимально знижувати температуру перебігу процесу. За рівнянням регресії побудовано графік.
 • Документ
  Газодинаміка в жаротрубних водогрійних твердопаливних котлах
  (КНУБА, 2017) Зайцев, М. О.
  У виконаному дослідженні запропонована модель теплообміну в жаротрубних котлах на основі чисельного розв’язання за k-ε моделлю турбулентних потоків при обраних початкових і граничних умовах. Визначено режими та межі досліджуваної області роботи конвекційних поверхонь при зміні теплового навантаження, як для водотрубних, так і для жаротрубних котлів. Отримані результати моделювання дозволили зробити висновок, що процеси тепломасообміну, які протікають у досліджуваних моделях відрізняються за теплотехнічними і фізико-технічними параметрами. Отримані результати дозволяють визначити швидкість руху твердих частинок і час перебування їх у будь-якій точці контуру жаротрубного теплогенератора. Виконаній аналіз зміни теплового потоку, різниці тиску і об'ємної витрати дозволяє визначити найбільш раціональні методи зниження витрати палива шляхом зниження термічного опору теплосприймальної поверхні нагріву конвективної частини теплообмінника.
 • Документ
  Гидродинамические особенности работы вихревого предтопка для двухконтурных водогрейных котлов
  (КНУБА, 2017) Любарец, А. П.; Борисенко, К. И.; Домощей, Т. Д.; Зайцев, О. Н.
  В результате теоретических исследований полей скорости и температуры при сжигании газа в вихревой трубе выявлен диапазон возможного использования эффекта Ранке. Предложена конструкция вихревого предтопка, способ регулирования теплосъёма в двухконтурных котлах малой мощности в зависимости от требуемой загрузки потребителя на отопление и горячее водоснабжение. В результате исследований при различной скорости входа газовоздушной смеси и температуры выявлено, что температурная зона с наибольшей температурой находится в нижней части вихревой камеры (в части коаксиального отвода) и занимает объём 20...35 % от общего объёма камеры, а более низкая температурная зона расположена в части осевого отвода продуктов сгорания. При этом данные зоны характеризуются практически равномерным распределением в данных частях топки, что позволяет регулировать теплосъём от топки путём перераспределения потоков на отопление и горячее водоснабжение. С повышением наружной температуры повышение КПД котла по сравнению с базовым вариантом увеличивается и достигает 22 % в пересчёте на среднюю отопительную температуру для г. Одессы.
 • Документ
  Особенности систем периодического отопления туристических комплексов
  (КНУБА, 2017) Любарец, А. П.; Борисенко, К. И.; Домощей, Т. Д.; Зайцев, О. Н.
  Туристические комплексы характеризуются периодическим режимом их эксплуатации. Выявлено, что для эффективного использования аккумулятора тепловой энергии и увеличения продолжительности поддержания допустимой температуры во временно не эксплуатируемых помещениях туристических комплексов необходимо выполнять расчёты требуемой площади нагрева (установленной мощности) отопительных приборов не при максимальном нормативном перепаде температуры на поверхности прибора, а при среднем фактическом - с учётом остывания отопительного прибора, подаваемого теплоносителя и минимально-допустимой расчётной температуры в помещении. Аналитическое моделирование процессов при периодическом отоплении общественных, жилых и офисных помещений туристических комплексов при минимальном расчётном температурном перепаде 25…33°С ((55-35)-(12…20)°С) свидетельствует о необходимости увеличения установленной тепловой мощности отопительных приборов не менее чем в 1,5…2,25 раза.