Порошкові лакофарбові матеріали для антикорозійного захисту будівельних металевих виробів і конструкцій

Ескіз

Дата

2023

Автори

Томін Олександр Олегович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Аналіз сучасних тенденцій свідчить, що найбільш поширеною системою антикорозійного захисту будівельних металевих виробів і конструкцій є застосування рідких лакофарбових матеріалів на органічній основі. Однак основними недоліками використання лакофарбових матеріалів традиційного для ринку України асортименту є: вміст у їхньому складі розчинників, що зумовлює їх емісію при застосуванні та призводить до забруднення навколишнього середовища; короткий термін експлуатації покриття на їх основі, що значно підвищує економічні витрати на відновлення захисних властивостей поверхні. Крім того, екологічні аспекти виробництва і використання лакофарбових матеріалів, особливо стосовно вмісту летких органічних сполук (ЛОС), важких металів та інших шкідливих речовин, набувають першочергового значення в зв’язку з пріоритетними цільовими програмами уряду України (рішення РНБО «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації») та необхідністю дотриманням вимог Директиви ЄC, яка суворо регламентує вміст ЛОС у лакофарбових матеріалах залежно від виду та сфери застосування. Тому з урахуванням норм законодавства України про екологічну безпеку та впровадження новітніх економічних технології, розробка ресурсоекономних систем покриттів для антикорозійного захисту будівельних металевих виробів і конструкцій, являє собою актуальну задачу, що дозволить знизити собівартість продукту та зменшити навантаження на екологію, а запровадження випуску порошкових лакофарбових матеріалів в Україні зменшить імпортну складову економіки країни, що також є питанням національної безпеки. The analysis of modern trends shows that the most common system of anticorrosion protection of building metal products and structures is the use of liquid paints and varnishes on an organic basis. However, the main isadvantages of using paints and varnishes of the traditional assortment for the Ukrainian market are: the content of solvents in their composition, which determines their emission during use and leads to environmental pollution; a short service life of the coating based on them, which significantly increases the economic costs of restoring the protective properties of the surface. In addition, the ecological aspects of the production and use of paint and varnish materials, especially regarding the content of volatile organic compounds (VOCs), heavy metals and other harmful substances, are of primary importance in connection with the priority target programs of the Government of Ukraine (the decision of the NSDC "On challenges and threats to the national safety of Ukraine in the environmental sphere and priority measures for their neutralization") and the need to comply with the requirements of the EC Directive, which strictly regulates the content of VOCs in paint and varnish materials depending on the type and scope of application. Therefore, taking into account the norms of the legislation of Ukraine on environmental safety and the introduction of the latest economic technologies, the development of resource-efficient coating systems for the anti-corrosion protection of construction metal products and structures is an urgent task that will allow to reduce the cost of the product and reduce the burden on the environment, and the introduction of the production of powder paint and varnish materials in Ukraine will reduce the import component of the country's economy, which is also a matter of national security.

Опис

Ключові слова

плівкоутворювач, тальк, метакаолін, модифікуючі добавки, структура, покриття, міцність, корозійна стійкість, довговічність, film former, talc, metakaolin, modifying additives, structure, coating, strength, corrosion resistance, durability

Бібліографічний опис

Томін Олександр Олегович. Порошкові лакофарбові матеріали для антикорозійного захисту будівельних металевих виробів і конструкцій : анотація дис. ... канд. технічних наук (доктора філософії) : 192 / Томін Олександр Олегович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури - Київ : КНУБА, 2023. - С. 2 - 6. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset