Система уравнений единого континуального физического поля и специфическая роль полей водных сред

Ескіз

Дата

2019

Автори

Симонов, Игор

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Ідея біополя як особливої форми існування матерії призводить до необхідності ще раз звернутися до проблеми побудови єдиної теорії поля. Властивості континуальності гравіта-ційного поля планет цікаві тим, що в водних середовищах існують континуальні електромагні-тні поля іонів, що створює сприятливий фон для формування елементів живої матерії у водно-му середовищі планет. Можливо, властивість континуальності гравітаційного поля є фундамен-тальним фактором у формуванні живих систем. Гравітаційне поле планет існує завжди, але во-да тільки на деяких з них. Польова теорія гравітації з використанням понять континуальності може бути побудована з урахуванням польової структури корпускул і польової природи мас в рамках ємнісних властивостей простору-поля. Побудована теорія поля структурних частинок речовини – протона і електрона – показала, що маса цих часток повністю визначається конти-нуальними електромагнітними полями, і це дозволяє побудувати теорію єдиного континуаль-ного фізичного поля, який визначається векторним та скалярним потенціалами, фізичний зміст яких розкрито в роботі.

Опис

Ключові слова

континуальні поля, гравітація, водні середовища, освіта живих систем, електромагнетизм, маса, теорія єдиного поля, ємнісні властивості, простору-поля, continuality fields, gravity, aquatic environments, the formation of living systems, electromagnetism, mass, unified field theory, capacitive properties, space-fields

Бібліографічний опис

Симонов И. Система уравнений единого континуального физического поля и специфическая роль полей водных сред / И. Симонов // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Г. М. Кочетов. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 32. - С. 33 – 50. – Бібліогр.: 33 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset