Методичні засади планувальної організації водно-зелених територій міста

Ескіз

Дата

2021

Автори

В’язовська, Анна Віталіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБіА

Анотація

Дисертаційне дослідження присвячене проблематиці містобудівного розвитку водно-зелених територій міст. В науковій роботі водно-зелену систему міста розглянуто на чотирьох територіальних рівнях (водно-зелена мережа міста, водно-зелений коридор річки, водно-зелений об’єкт і локальний біодренажний осередок), сформульовані понятійні визначення водно-зелених територій міста. Існуючі методичні підходи до планувальної організації водно-зелених територій міста систематизовано і доповнено авторськими методичними пропозиціями щодо врахування впливу водних процесів як динамічної складової ландшафту (методи: формування штучної заплави річки; відновлення природної заплави річки; розгалуження мережі водотоків; біорослинного очищення; ландшафтного управління поверхневими стоками). Сформульовано принципи планувальної організації водно-зелених територій: територіальної ієрархії, багатофункціонального використання, динамічного розвитку. Удосконалено типологію водно-зелених об’єктів та прийоми їх планувальної організації: набережні із рівнями тимчасового затоплення, затоплювані парки, гідроморфологічні ландшафти, болотяні еко-парки, громадські “зливові” території. Отримали подальший розвиток ландшафтні і архітектурно- планувальні засоби формування середовища водно-зелених територій відповідно до забезпечення рекреаційної, природоохоронної, інженерної та візуально- естетичної функцій. Результати дослідження були впроваджені у проектні пропозиції щодо планування прибережних водно-зелених рекреаційних територій в умовах міського середовища м. Києва, і у планування внутрішньо- басейнових водно-зелених рекреаційних територій в містах Краматорськ і Слов’янськ. The dissertation thesis is devoted to the problems of development of the urban blue-green territories. The scientific works on urban planning organization of the bluegreen territories have been analyzed, current tendencies of formation of the urban bluegreen territories have been revealed. Based on the analysis, there have been defined the necessity of the comprehensive study of the urban blue-green territories as a complex landscape system, which operates at the several territorial levels, is being formed under the influence of hydrological processes (in connection with the river catchment area), performs multiple urban planning tasks and functions, including recreation and nature protection. The problems and preconditions of planning organization of the blue-green territories in cities of Ukraine have been defined. The blue-green system of the city has been researched at the four levels of its territorial organization (blue-green network of the city, blue-green corridor of the river, blue-green facility and local stormwater/biodiversity unit). Terminological definitions of the urban blue-green territories have been proposed. Existing methodical approaches to the planning organization of the blue-green territories of the city have been systematized. The following methods of spatial organization, in accordance with the influence of water processes as a dynamic component of the landscape, have been proposed: construction of an artificial river floodplain; restoration of the natural river floodplain; watercourses network branching; natural vegetal water cleansing; landscape management of rainwater and urban runoff. The principles of planning organization of the blue-green territories have been formulated: principle of territorial hierarchy of the urban blue-green territories (at the regional and local levels); principle of multifunctional use (recreational, environmental, sanitary and hygienic, engineering, etc.); principle of dynamic development (in accordance with the changes in natural processes). The following types of the blue-green facilities and models of their planning organization, which correspond with the dynamics of hydrological processes, have been distinguished: embankments with temporarily flooded levels (stepped quay; twoleveled embankment); flood parks (one-side floodplain park; linear valley park); hydromorphologic landscapes (flood channels, watercourse network); wetland ecoparks (with riverfront location for river water purification; with riverfront location for rainwater cleansing; with inland-catchment location for urban runoff cleansing); rainwater open spaces (stormwater park, water square, stormwater boulevard). Landscape, architectural and planning features of the recreational environment of the blue-green territories to meet the needs for recreation, nature protection, visual manifestation of the water dynamics and rainwater management have been further developed. The results of the thesis have been implemented in the design proposals for the planning of the riverfront blue-green recreational territories in Kyiv, and in the planning of the blue-green recreational territories with the inland-watershed location in the cities of Kramatorsk and Slavyansk.

Опис

Ключові слова

водно-зелена мережа, водно-зелений коридор річки, рекреаційна територія, ландшафтне управління поверхневим стоком, blue-green network, blue-green river corridor, recreational facility, sustainable stormwater management

Бібліографічний опис

В’язовська А. В. Методичні засади планувальної організації водно-зелених територій міста : автореф. дис. ... канд. архіт. : 18.00.04 / В’язовська Анна Віталіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2021. - 25 с.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced