Критичний аналіз технологічної схеми очищення і використання стічних вод на птахівничих комплексах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Кулаківський, С. В.
Поберезніченко, О. Ю.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано технологічну схему роботи очисних каналізаційних споруд Гаврилівського птахівничого комплексу та господарсько-побутових стічних вод с. Гаврилівка. Запропоновано шляхи інтенсифікації роботи споруд та впровадження замкненого водокористування. Проанализирована технологическую схему работы очистных канализационных сооружений Гавриловскогоптицекомплекса и хозяйственно-бытовых сточных вод с.Гавриловка. Предложены пути интенсификации работы сооружений и внедрения замкнутого водопользования. Process flow scheme for sewage treatment plant “Havrylivski poultry production unit” has been analysed as well as domestic waste water in Havrylivka village. The ways to intensify facilities operation and implementation of closed-loop water consumption have been offered.
Опис
Ключові слова
стічні води, біореактори, нітри-денітрифікація, доочищення стічних вод, фільтри з плаваючим завантаженням, біоставки, сточные воды, биореакторы, нитри- денитрификация, доочистка сточных вод, фильтры с плавающей загрузкой, биопруды, waste waters, bio-reactors, nitro-denitrification, advanced waste water treatment, float feeding filters, bio-water body
Бібліографічний опис
Кулаківський С. В. Критичний аналіз технологічної схеми очищення і використання стічних вод на птахівничих комплексах / С. В. Кулаківський, О. Ю. Поберезніченко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; гол. ред. О. С. Волошкіна. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 22. - С. 100 - 108. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання