Одна імовірнісна модель процесу дифузії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Наголкіна, З. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Досліджується мультиплікативне представлення розв’язку рівняння в частинних похідних, яке породжується відповідним представленням стохастичного рівняння, що моделює процеси дифузії
Опис
Ключові слова
кафедра вищої математики, конвективна дифузія, коефіцієнт дифузії, броунівський рух, закони Фіка, стохастичне диференціальне рівняння, пряме і обернене рівняння Колмогорова, розв’язок рівняння, мультиплікативне представлення розв’язку, метод мультиплікативної апроксимації, конвективная диффузия, коэффициент диффузии, броуновское движение, законы Фика, стохастическое дифференциальное уравнение, прямое и обратное уравнение Колмогорова, решение уравнения, мультипликативное представление решения, метод мультипликативной аппроксимации, convective diffusion, coefficient of diffusion, Brownian motion, the laws of Fick, stochastic differential equations, direct and inverse Kolmogorov equation, solution of equation, multiplicative representation of solution, multiplicative approximation method
Бібліографічний опис
Наголкіна З. І. Одна імовірнісна модель процесу дифузії / З. І. Наголкіна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 63. - С. 277-280. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання