Методы управления процессами совершенствования мифо-топонимических структур

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Статья посвящена мифо-топонимической структуре как системе, элементом которой выступает мифо-топонимический потенциал территории. Определено понятие мифо-топонимического потенциала территори, а также представлена его классификация по содержанию. В зависимости от количественного содержания мифо-топонимического потенциала обозначена классификация мифо-топонимической структуры.
Опис
Ключові слова
городская среда, духовность среды, мифотопонимический потенциал, мифо-топонимическая структура, моноструктура, биструктура, полиструктура, міське середовище, духовність середовища, міфо- топонімічний потенціал, міфо-топонімічна структура, моноструктура, бiструктура, полiструктура, urban environment, environmental spirituality, mytho-toponymic potential, mytho-toponymic structure, monostructure, bistructure, polystructure
Бібліографічний опис
Арзили А. Ю. Методы управления процессами совершенствования мифо-топонимических структур / А. Ю. Арзили // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 54. - С. 3 - 12. - Бібліогр. : 18 назв.
Зібрання