Вибір енергоощадних технологій подачі води у водопровідні мережі

Ескіз

Дата

2018

Автори

Нор, Віктор
Хомутецька, Тетяна Петрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Зменшення енергоспоживання є однією з найважливіших народногосподарських проблем в Україні, а оскільки водопровідно-каналізаційна галузь відноситься до найбільш ене-ргоємних, то вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням енергоощадного водопостачання є дуже своєчасними і вкрай необхідними. Велика спрацьованість водопровідних мереж в насе-лених пунктах є причиною значних втрат і вторинного забруднення води, а зміна норм і режи-мів водоспоживання та характеристик споруд гідравлічної взаємодії при експлуатації призво-дять до створення надлишкових тисків в системі водопостачання та зростання її аварійності, незабезпечення споживачів потрібними витратами і напорами води та збільшення матеріальних і моральних збитків. Робота насосів в діючих системах водопостачання в багатьох випадках перебуває поза межами їх рекомендованого застосування, тобто з низькими ККД і високим енергоспоживанням, а тому питомі витрати електроенергії на подачу води в Україні мають зна-чно вищі показники ніж в інших європейських державах. Поліпшити ситуацію можна завдяки проектування нових або реконструкції діючих споруд водопровідної системи з використанням раціональних схем, енергозберігаючих технологій і сучасного ефективного обладнання, матері-алів і засобів на всьому шляху транспортування води від водного джерела до споживача, а та-кож визначення економічно доцільних режимів роботи споруд з найменшим енергоспоживан-ням. У даній статті наведено результати теоретичних досліджень та рекомендації з вибору ра-ціональних технологічних схем подачі води у водопровідні мережі і визначення доцільних ре-жимів роботи водопровідних споруд для мінімізації питомих витрат електроенергії насосними станціями.

Опис

Ключові слова

кафедра водопостачання та водовідведення, насосна станція, водопровідна мережа, питомі витрати електроенергії, регулювання роботи насоса, pumping station, water supply network, specific energy consumption, regulation of pum operation

Бібліографічний опис

Нор В. Вибір енергоощадних технологій подачі води у водопровідні мережі / В. Нор, Т. П. Хомутецька // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 30. - С. 48 – 56. – Бібліогр.: 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset