Вип. 30

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/12995

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Приклади гідравлічного розрахунку напірних збірних і розподільчих трубопроводів
  (КНУБА, 2018) Кравчук, Андрій Михайлович; Кравчук, Ольга
  В даній роботі наведено приклади детального інженерного розрахунку напірних збі-рних і розподільчих перфорованих трубопроводів постійного діаметра з постійною за довжи-ною інтенсивністю перфорації бічних стінок. Розрахункові залежності, що пропонуються, отримані авторами на основі розв’язку системи вихідних диференційних рівнянь, які описують рух рідини зі змінною витратою в напірних каналах і умови проходження рідини через їх бічні стінки. В якості першого рівняння використовується диференційне рівняння руху рідини зі змінною масою. В якості другого – рівняння нерозривності у формі рівняння витікання рідини через отвори або щілини перфорації. В першому прикладі розглянуто розрахунок збірних тру-бопроводів, які працюють з приєднанням рідини вздовж шляху. В другому – розподільчих труб, які роздають рідину через свою бічну поверхню. Запропоновані методики можна використову-вати для розрахунку коротких, довгих труб і труб проміжної довжини. В результаті розрахунків знаходять витрати і напори в довільних перерізах труб. Окрім цього дані методики дозволяють визначити геометричні характеристики елементів розглядуваних труб (діаметр та довжину ка-налу, діаметр і кількість отворів перфорації), які зможуть забезпечити оптимальний технологі-чно заданий режим збору або розподілу рідини. В запропонованих методиках широко викорис-тані результати експериментальних досліджень роботи таких труб, виконаних особисто авто-рами. А саме, досить прості і зручні в користуванні емпіричні залежності, допоміжні графіки і таблиці для визначення величини гідравлічного коефіцієнта тертя і коефіцієнта витрати отворів перфорації для випадку руху рідини зі змінною витратою вздовж шляху. Результати розрахун-ків добре співпадають з існуючими експериментальними даними.
 • Документ
  Феритна очистка стічних вод від іонів цинку: вплив швидкості аерації
  (КНУБА, 2018) Ємчура, Богдан; Кочетов, Геннадій Михайлович; Самченко, Дмитро Миколайович
  Актуальною на сьогоднішній день є розробка та вдосконалення комплексних технологій очистки води, що мають як високу ефективність вилучення забруднень, так і невеликий рівень ресурсозатрат. Досліджено вплив витрати повітря на процес феритної очистки концентрованих стічних вод промислових виробництв від цинку. Визначено залежність ступеня вилучення іонів важких металів від швидкості аерації. Найкращі результати очистки стічних вод від іонів цинку досягнуті при низьких значеннях швидкості аерації. Ефективність вилучення іонів феруму має зворотну залежність і зростає при збільшенні витрати повітря. Також вивчено вплив швидкості аерації на структуру осадів феритизації. Осади є хімічно стійкими, характери-зуються щільною кристалічною структурою та феромагнітними властивостями. На основі отриманих експериментальних досліджень визначено раціональну швидкість аерації для проце-су феритизації, що забезпечує економію електроенергії в технологічному процесі феритної очистки стічної води. Визначено напрямок подальших досліджень очистки стічних вод ліній цинкування для забезпечення необхідної якості води при використанні замкнених схем оборотного водопостачання.
 • Документ
  Вибір енергоощадних технологій подачі води у водопровідні мережі
  (КНУБА, 2018) Нор, Віктор; Хомутецька, Тетяна Петрівна
  Зменшення енергоспоживання є однією з найважливіших народногосподарських проблем в Україні, а оскільки водопровідно-каналізаційна галузь відноситься до найбільш ене-ргоємних, то вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням енергоощадного водопостачання є дуже своєчасними і вкрай необхідними. Велика спрацьованість водопровідних мереж в насе-лених пунктах є причиною значних втрат і вторинного забруднення води, а зміна норм і режи-мів водоспоживання та характеристик споруд гідравлічної взаємодії при експлуатації призво-дять до створення надлишкових тисків в системі водопостачання та зростання її аварійності, незабезпечення споживачів потрібними витратами і напорами води та збільшення матеріальних і моральних збитків. Робота насосів в діючих системах водопостачання в багатьох випадках перебуває поза межами їх рекомендованого застосування, тобто з низькими ККД і високим енергоспоживанням, а тому питомі витрати електроенергії на подачу води в Україні мають зна-чно вищі показники ніж в інших європейських державах. Поліпшити ситуацію можна завдяки проектування нових або реконструкції діючих споруд водопровідної системи з використанням раціональних схем, енергозберігаючих технологій і сучасного ефективного обладнання, матері-алів і засобів на всьому шляху транспортування води від водного джерела до споживача, а та-кож визначення економічно доцільних режимів роботи споруд з найменшим енергоспоживан-ням. У даній статті наведено результати теоретичних досліджень та рекомендації з вибору ра-ціональних технологічних схем подачі води у водопровідні мережі і визначення доцільних ре-жимів роботи водопровідних споруд для мінімізації питомих витрат електроенергії насосними станціями.