Estimation of fire protection efficiency of articles made from reed under an external action of gasoline flame

Ескіз

Дата

2019

Автори

Tsapkо, Yu.
Tsapko, А.
Bondarenko, O.
Sukhanevych, M.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Проведеними дослідженнями процесу займання очере- ту встановлено механізми процесу передавання тепла до матеріалу, що дає можливість впливати на цей процес. Доведено, що процес займання полягає у нагріванні мате- ріалу до критичної температури, коли починається інтен- сивний розклад з виділенням необхідної кількості горючих газів. Знаючи цей процес, стає можливим визначення ефек- тивності вогнезахисту та властивостей покрівельних ком- позицій на процес гальмування загорання очерету. При тер- мічній дії на вогнезахищені зразки на поверхні утворився спучений шар за рахунок розкладання антипіренів під дією температури з виділенням негорючих газів, які гальму- ють процеси окиснення матеріалу та суттєво підвищують утворення на поверхні очерету теплозахисного шару коксу. Це приводить до підвищення товщини шару коксу та галь- мування теплопередачі високотемпературного полум’я до матеріалу. Завдяки цьому стало можливим визначення умов вогнезахисту очерету шляхом утворення бар’єру для теплопровідності. Окрім того, при застосуванні вогнеза- хисного покриття температурний вплив здійснюється у напрямку реакцій у передполуменевій області убік утворен- ня сажеподібних продуктів на поверхні природного горючо- го матеріалу. Це дозволяє стверджувати про відповідність виявленого механізму формування властивостей вогне- захисту очерету спучуючими композиціями та практич- ну привабливість запропонованих технологічних рішень. Останні, зокрема, стосуються визначення кількості полі- мерної складової, оскільки очерет характеризується гід- рофобністю і водний розчин антипірену стікає з поверхні. Додавання ПВА-дисперсії призводить до зниження інтен- сивності вимивання антипірену з матеріалу більш ніж в 6...8 разів. Експериментальними дослідженнями підтвер- джено, що при дії полум’я бензину необроблений модельний зразок теплоізоляційного мату з очерету зайнявся на 205 c, що призвело до його повного згорання, натомість вогнеза- хищений зразок при термічній дії не загорівся, поширен- ня полум’я не відбулося, при цьому зафіксовано спучення захисного покриття на площі близько 0,028 м2, що сягало 3…4 мм. Таким чином, є підстави стверджувати про мож- ливість спрямованого регулювання процесів формування вогнезахисту очерету шляхом використання комплексної покрівельної композиції з суміші антипіренів, яка містить природній полімер, здатної утворювати на поверхні мате- ріалу вогнезахисну плівку.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних матеріалів, вогнезахист очерету, просочувальні розчини, покриття, оброблення поверхні, час займання

Бібліографічний опис

Estimation of fire protection efficiency of articles made from reed under an external action of gasoline flame / Yu. Tsapko, А. Tsapko, O. Bondarenko, M. Sukhanevych // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - Vol. 5. - No 5/10 (101), 2019. – pр. 23-30.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset