Автореферати та дисертації

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/28

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Методологія інтегрованого управління відхиленнями в проектах
  (КНУБА, 2015) Данченко, Олена Борисівна
  Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-технічної проблеми створення теоретико-інструментальних основ методології інтегрованого управління відхиленнями в проектах, яка дозволить підвищити ефективність управління проектами за рахунок зменшення фактичних відхилень від запланованих показників проектів. Розроблено методологічні основи інтегрованого управління відхиленнями в проектах, які представлені у вигляді концепції, базових термінів, моделей, методів, механізмів. Концепція інтегрованого управління відхиленнями в проектах складається з десяти системних принципів та базується на інтеграції процесів управління різними відхиленнями в проектах. Розроблено термінологічну систему інтегрованого управління відхиленнями в проектах, яка складається з взаємопов’язаних категорій, базових термінів та їх визначень. Запропоновано моделі інтегрованого управління відхиленнями в проектах - індикативна, побудована на базі моделі «Project Excellence» IPMA; математична; синергетична; когнітивна. Вдосконалена модель «матрьошки» підходів до управління відхиленнями в проектах. Розроблено та формалізовано методи інтегрованого управління відхиленнями в проектах, а саме метод визначення ступеня небезпеки впливів на проект, метод визначення синергетичного ефекту від інтегрованого управління відхиленнями в проектах, метод «дерева впливів» відхилень на проект. Запропоновано класифікацію методів інтегрованого управління та профілактики відхилень в проектах. Побудовано процес інтегрованого управління відхиленнями в проектах, який замінює п’ять процесів управління різними відхиленнями в проектах і є ефективнішим. Розроблена в роботі методологія інтегрованого управління відхиленнями в проектах впроваджена в практику управління проектами в різних галузях - хімічній, енергетичній, науковій, виробничій та рекомендується до використання в проектно-орієнтованих компаніях.
 • Документ
  Контекстна оцінка компетентності команди управління проектом
  (КНУБА, 2012) Бірюков, Олег Володимирович
  Уточнено з позиції предмета дослідження базові терміни "компетентність" і "компетенція". Запропоновано таксономію елементів компетенцій на основі визначення їх когнітивної важливості за рахунок обліку кількості зв'язків між елементами компетенцій. Удосконалено модель оцінки компетентності проектних менеджерів шляхом введення додаткової оцінки ступеня стійкості особистої позиції на основі процедури багаторазового ранжирування показників проектних ситуацій, що відповідають елементам компетенцій згідно NCB UA v.3.1. Показана можливість формалізації контексту проекту у вигляді показників важливості компетенцій за групами і напрямками. Розроблено контекстна модель оцінки компетентності команди, що відображає рівень відповідності компетентності її членів контекстним вимогам проекту і можливості прояву ефекту синергії, що дозволяє визначити раціональний склад команди з можливих претендентів з урахуванням бажаної ними винагороди за участь в проекті. Розкрито сутність, об'єктивна основа, обгрунтовані правила методу контекстної оцінки команди управління проектами як бази розробки інструментарію для формування команд управління конкретними проектами. На основі комплексу запропонованих моделей розроблено програмні продукти для оцінки компетентності проектних менеджерів і команд управління проектом.
 • Документ
  Ціннісно-керована корпоративна система управління проектами і програмами
  (КНУБА, 2016) Бойко, Євгенія Григорівна
  Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методологічних засад ціннісно-орієнтованого підходу щодо створення корпоративної системи управління проектами, програмами та портфелями проектів (КСУШ1) для проектно-керованих організацій. Розроблено концептуальну модель ціннісно-керованої КСУПП, яка базується на гармонізації цінностей процесів управління та проектів. Для вибору методології при створенні ціннісно-керованої КСУ1 було застосовано формалізовану модель генома методологій управління проектами, програмами та портфелями проектів, включаючи механізми гармонізації та систематизації знань з методології управління проектами. На основі застосування формалізованої моделі генома методологій управління проектами в дослідженні, було вибрано методологію Р2М, як одну з найбільш інтегрованих методологій управління проектами та програмами і методологію ISO 21504. Ці методології дозволили автору за рахунок їх перетину сформувати «хромосому» методологій КСУНН. Запропонована модель системи цінностей КСУШ1 для проектно-керованих організацій, яка враховує створення та міграцію цінностей в середовищі зацікавлених сторін; модель хромосоми методологій корпоративної системи управління проектами, яка об’єднує два напрямки - управління проектами та програмами розвитку та управління портфелями проектів операційної діяльності. Отримали подальший розвиток: модель системи цінностей КСУШ1 для проектно- керованих організацій, яка відрізняється від існуючих врахуванням комплементарних цінностей зацікавлених сторін проектів; математична модель ціннісно-керованої КСУ11, що враховує компліментарність системи цінностей для оцінки стійкості системи управління; метод експертного оцінювання критеріїв інформаційної системи управління проектами (ІСУП), завдяки якому було визначено набір ефективних і функціональних критеріїв, які будуть враховуватися при розробці технічних вимог до ІСУ1. На основі розроблених моделей та методів запропонована ефективна КСУ11, яка може бути використана в проектно-керованих організаціях. Результати роботи впроваджені в рамках будівельних проектів ТОВ «Нафтосервіс» та в науково-дослідній і навчально-методичній роботі кафедри управління проектами КНУБА.
 • Документ
  Методологія управління проектами в динамічному цифровому середовищіІ
  (КНУБА, 2018) Єгорченкова, Наталія Юріївна
  У дисертації вирішено важливу науково-прикладну проблему створення методології управління проектами в динамічному цифровому середовищі, яка розділяє сфери діяльності на креативні, що залишаться у людини, та типові, які передані комп’ютеру. Виходячи з аналізу існуючих підходів та способів управління проектами було показано, що майбутнє проектного менеджменту пов’язане з цифровим середовищем. Запропоновані концептуальні засади методології управління проектами в динамічному цифровому середовищі, в основі яких лежить модель ATOMM (система областей знань, технології, організації, моделей та методів). Представлені цілі, принципи, інструменти та понятійний апарат методології. Розширено понятійний базис методології управління проектами за рахунок введення нових дефініцій, що формалізують цифровий проектний менеджмент. Визначена сфера застосування інструментів та механізмів цифрового управління проектами. Запропоновані моделі цифрового управління проектами створення та надання інформаційних ресурсів. Розроблено методи вибору моделі управління проектом під конкретні умови його реалізації, а також розроблені методи розрахунку її параметрів. Сформовані методологічні засади цифрового управління проектами. Створено та перевірено на практиці методологію управління проектами в динамічному цифровому середовищі.
 • Документ
  Конвергенція систем управління проектами при ціннісно-орієнтованому підході
  (КНУБА, 2018) Дорош, Марія Сергіївна
  Дисертація є об’єктом дослідження та розробки методології конвергенції систем управління проектами при ціннісно-орієнтованому підході. Сформовані в роботі три основні концепції конвергенції систем управління проектами стали основою для досліджень, які дали можливість удосконалити існуючі та розробити нові методи та моделі прийняття проектних рішень при ціннісноорієнтованому підході. Розроблена вперше модель формування інноваційних методів та моделей містить три етапи створення нових підходів до управління проектами та визначає етап конвергенції параметрів систем, як попередній до етапу інтеграції та гармонізації. Виділені складові рушійної сили інноваційного мислення переміщують елементи системи у бік конвергенції або дивергенції. Вперше запропонована модель формування систем цінностей учасників проекту містить етапи їх перетворення для формування ядра цінностей проекту, та одержання запланованих результатів. Методи розрахунку ступеня та міри конвергенції цінностей учасників проекту дозволяють управляти процесом ідентифікації, перетворення та змін цінностей під час реалізації проекту. Для здійснення управлінських дій розроблені рекомендації щодо реагування менеджером проекту на зміни цінностей учасників з врахуванням ступеня їх конвергенції. В роботі розроблені та викладені вперше методи моніторингу та контролю за змінами конвергенції під час реалізації проекту, які базуються на використанні контрольних карт і є інструментом попередження виникнення конфліктних ситуацій через низький ступінь конвергенції цінностей. Представлена модель побудови ефективної системи 42 управління проектом з врахуванням конвергентного підходу базується на виборі оптимальної системи конвергенції взаємодії між учасниками проекту. Практичну реалізацію розроблених методів та моделей забезпечують сформовані алгоритми їх реалізації. Запропонований програмний продукт CONVERGENCE, дозволяє дистанційно здійснювати управління конвергенцією цінностей проекту. Також побудовані моделі інтеграції системи управління конвергенцією в проектах в існуючі стандарти з управління проектами забезпечують їх інтеграцію в основну документацію проекту. Практичне значення впровадження розроблених методів та моделей доведено при реалізації грантових та комерційних проектів на базі Чернігівського національного технологічного університету, а також при реалізації проектів на регіональному рівні та в бізнес-організаціях.