Автореферати та дисертації

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/28

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Порошкові лакофарбові матеріали для антикорозійного захисту будівельних металевих виробів і конструкцій
  (КНУБА, 2023) Томін Олександр Олегович
  Аналіз сучасних тенденцій свідчить, що найбільш поширеною системою антикорозійного захисту будівельних металевих виробів і конструкцій є застосування рідких лакофарбових матеріалів на органічній основі. Однак основними недоліками використання лакофарбових матеріалів традиційного для ринку України асортименту є: вміст у їхньому складі розчинників, що зумовлює їх емісію при застосуванні та призводить до забруднення навколишнього середовища; короткий термін експлуатації покриття на їх основі, що значно підвищує економічні витрати на відновлення захисних властивостей поверхні. Крім того, екологічні аспекти виробництва і використання лакофарбових матеріалів, особливо стосовно вмісту летких органічних сполук (ЛОС), важких металів та інших шкідливих речовин, набувають першочергового значення в зв’язку з пріоритетними цільовими програмами уряду України (рішення РНБО «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації») та необхідністю дотриманням вимог Директиви ЄC, яка суворо регламентує вміст ЛОС у лакофарбових матеріалах залежно від виду та сфери застосування. Тому з урахуванням норм законодавства України про екологічну безпеку та впровадження новітніх економічних технології, розробка ресурсоекономних систем покриттів для антикорозійного захисту будівельних металевих виробів і конструкцій, являє собою актуальну задачу, що дозволить знизити собівартість продукту та зменшити навантаження на екологію, а запровадження випуску порошкових лакофарбових матеріалів в Україні зменшить імпортну складову економіки країни, що також є питанням національної безпеки. The analysis of modern trends shows that the most common system of anticorrosion protection of building metal products and structures is the use of liquid paints and varnishes on an organic basis. However, the main isadvantages of using paints and varnishes of the traditional assortment for the Ukrainian market are: the content of solvents in their composition, which determines their emission during use and leads to environmental pollution; a short service life of the coating based on them, which significantly increases the economic costs of restoring the protective properties of the surface. In addition, the ecological aspects of the production and use of paint and varnish materials, especially regarding the content of volatile organic compounds (VOCs), heavy metals and other harmful substances, are of primary importance in connection with the priority target programs of the Government of Ukraine (the decision of the NSDC "On challenges and threats to the national safety of Ukraine in the environmental sphere and priority measures for their neutralization") and the need to comply with the requirements of the EC Directive, which strictly regulates the content of VOCs in paint and varnish materials depending on the type and scope of application. Therefore, taking into account the norms of the legislation of Ukraine on environmental safety and the introduction of the latest economic technologies, the development of resource-efficient coating systems for the anti-corrosion protection of construction metal products and structures is an urgent task that will allow to reduce the cost of the product and reduce the burden on the environment, and the introduction of the production of powder paint and varnish materials in Ukraine will reduce the import component of the country's economy, which is also a matter of national security.
 • Документ
  Екобетони на основі шлаколужного цементу з використанням слюдовмісних побічних продуктів гірничо-добувної промисловост
  (КНУБА, 2018) Волинська, Єлизавета Валеріївна
  В дисертаційній роботі обґрунтовано та експериментально доведено можливість інтенсифікації процесів структуроутворення шлаколужного цементу на пізніх етапах тверднення, що забезпечує покращення експлуатаційних та спеціальних властивостей цементу та екобетону на його основі за рахунок використання слюдовмісних побічних продуктів гірничо-добувної промисловості. Розроблено склади екобетонів класів В15...В40, що характеризуються міцністю на розтяг при згині через 28 діб тверднення (R;l = 7,6...7,8 МПа), низьким модулем пружності (E = 28,2-10^3...29,9-10^3 МПа) марками за морозостійкістю F400, високою корозійною стійкістю в розчинах сульфату натрію та магнію (Кс = 0,9.1,03)
 • Документ
  Міцність, тріщиностійкість та деформативність підсилених згинальних елементів при повторних навантаженнях
  (КНУБА, 2011) Валовой, Максим Олександрович
  Дисертаційну роботу присвячено впливу повторних навантажень на міцність та експлуатаційні якості залізобетонних конструкцій, виготовлених на відходах ГЗК, які підсилено у стиснутій зоні . Актуальність роботи обумовлена стрімким зростанням прольотів несучих конструкцій з одночасною тенденцією до зменшення поперечних перерізів елементів. Своєчасність теми підсилюється необхідністю використання в якомога більшому об'ємі місцевих матеріалів, які у даному разі являють собою відходи гірничо-збагачувальних комбінатів. Для розв'язання поставленої задачі проведені експериментальні дослідження залізобетонних балок як у непідсиленому, так і в підсиленому стані . Зразки було виготовлено із сучасних матеріалів : бетонів на відходах ГЗК та арматури класу А400С . Досліджено питання акредитування арматури серпуватого профілю на вільних опорах дослідних залізобетонних балок. Експериментальні дослідження засвідчили, що повторні навантаження середніх (експлуатаційних) рівнів практично не впливають на міцність як підсилених, так і непідсилених балок. Повторні навантаження суттєво впливають на експлуатаційні якості згинальних залізобетонних елементів: ширину розкриття тріщин і прогини. Малоциклові впливи рівнів 0,75...0,85 від руйнівних збільшують ширину нормальних тріщин у 1,4...1,6 раза, а максимальні прогини - у 1,6...1,75 раза. Одночасно збільшуються залишкові величини зазначених параметрів у порівнянні з першим розвантаженням: ширина розкриття тріщин - у 1,6 раза, прогинів - більше, ніж у 2 рази. Виконано, проаналізовано та співставлено результати сучасних методів розрахунку згинальних залізобетонних елементів за двома групами граничних станів. Внесено пропозиції щодо врахування впливу повторних навантажень на ширину розкриття нормальних тріщин і прогинів.
 • Документ
  Залізобетонні плити зі змішаним армуванням
  (2013) Бова, Ярослав Олександрович
  Дисертаційна робота присвячена експериментально-теоретичним дослідженням плоских плит з різним коефіцієнтом змішаного армування, напружено- деформованому стану до та після прикладення зовнішнього навантаження, характеру руйнування, міцності, жорстокості та тріщиностійкості і пропозиції щодо врахування змішаного армування при розрахунку міцності, тріщиностійкості і прогинів для подальшого застосування у нормативних документах з проектування.
 • Документ
  Раціональна комбінована конструкція зварного сталевого аркового мосту для умов Іраку
  (КНУБА, 2018) Альтайе, Натхір Айєд Атхааб
  Дисертаційна робота присвячена дослідженню аркових елементів в складі комбінованих конструкцій мостового типу за дії специфічних навантажень та їх порівняльній ефективності. Запропонована методика розрахунку аркових комбінованих конструкцій мостів із застосуванням фактору ваги як відношення умовної теоретичної ваги конструкцій до величини корисного навантаження. Розроблено методику і чисельно досліджено загальні принципи компонування коробчастих перерізів арок оптимальної висоти, які б забезпечували мінімальні витрати сталі; досліджено варіанти комбінованих конструкцій аркових мостів, встановлено питому вагу окремих конструктивних елементів, розрахункові коефіцієнти для розрахунку арок на початкових стадіях проектування. Отримані результати дозволяють спрогнозувати масу сталевих конструкцій проїзної частини моста залежно від сумарного корисного навантаження. Достовірність нових аналітичних результатів і висновків обґрунтована застосуванням при дослідженні загально прийнятих методів класичної механіки, використанням базових положень та рівнянь розрахунку стержньових та тонкостінних елементів на міцність і стійкість, а також відповідністю отриманих результатів результатам числових досліджень та тестових задач.