Автореферати та дисертації

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/28

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Ґенеза української дерев’яної церкви (витоки, принципи архітектурного формотворення, світовий контекст)
  (КНУБА, 2013) Шевцова, Галина Вікторівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора архітектури за спеціальністю 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. – Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України, Київ, 2013. У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми ґенези (витоки, етапи і принципи архітектурного формотворення) української дерев’яної церкви. Для вирішення проблеми застосовано сучасні теоретичні здобутки світових фахівців та оригінальні авторські підходи. Основною засадою дослідження є аналіз базових архітектурно-генетичних характеристик української дерев’яної церкви в контексті розвитку сакральної архітектури світу. Робота започатковує новий для вітчизняної науки напрям, що дозволить українськім фахівцям зосередити увагу на нерозроблених питаннях генеалогії вітчизняної і світової сакральної архітектури. Результати роботи науково обґрунтовують автентичність, самобутність, загальнонаціональний характер і виключне загальнокультурне значення архітектурного феномену української дерев’яної церкви, дозволяють якісно поліпшити рівень реставрації українських дерев’яних церков та їх авторського проектування в національних традиціях. Thesis on competition of a scientific degree of the doctor architecture on a specialty of 18.00.01 – theory of architecture, restoration of architectural monuments. – Kiev National University of Construction and Architecture of Ministry of Education and Science of Ukraine, Kiev, 2013. The thesis gives theoretical summary and new conclusion of Ukrainian wooden church genesis (sources, stages and principles of architectural formation) scientific problem. For the conclusion of the problem there were applied the modern international theoretical experience and author’s own original approaches. The investigation results are achieved by the analytic of Ukrainian wooden church’s main architecture-genetic characteristics. This analytic was fulfilled from the global position of worldwide sacral architecture developing review. The thesis is establishing a new for Ukrainian scientific tradition vector of researches that would help to concentrate researcher’s attention on some blind points of Ukrainian and worldwide sacral architecture genesis. The scientific results of the investigation prove the authentic, originality, national character and extreme world-cultural significance of Ukrainian wooden church’s architectural phenomena. Also they make possible to improve the quality of Ukrainian wooden churches restoration level and to push up the development of new Ukrainian wooden churches designing in national traditions.
 • Документ
  Стильові риси архітектури провінційного католицького барокового храму (на прикладі костьолів Київщини і Волині)
  (КНУБА, 2003) Горбик, Олена Олександрівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01 -– теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. – Київський національний університет будівництва та архітектури. –Київ, 2003. У дисертації розглянуто формування католицького провінційного барокового храму, визначено, що на теренах європейської католицької ойкумени в к.ХVІ-ХVІІІ ст. його становлення відбувалось залежно від діоцезально-регіональних та орденських пан-європейських традицій. На Україні присутніми були два варіанти бароко: колоніального католицько-європейського та національного українського православного, що мали відмінну періодизацію та незалежні напрямки розвитку. На Київщині і Волині формування католицького барокового храму являє синтез неоготичних та по-ренесансних барокових тенденцій. Провідником перших виступали ордени старої формації та біле духовенство, провідником других – новоорденські формації, єзуїти. Як перші, так і другі виробили специфічні стильові храмові структури, розвиток яких простежується за періодами. A candidate of architecture dissertation in Spieciality 18.00.01 – Theory of Architecture, Restoration of Architectural legency. Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture. Kyiv. 2003. The forming of catholic baroque temple at Lutsk-Zhitomirskie episcopacy was considered at the dissertation. Determined, that the standard of temple-building among catholic eicumenie in XVI –XVIII centures took place in depends on episcopacy-regional and order’s main-European traditions. The style patterns of Roman baroque were interpreted in temple-building of the new-order’s formation , that expressed conflict between medieval and modern tendencies in counter-reformation outlook. This phenomenjn touched Ukraine as well because in the ХVІІ th-ХVІІ th centuries the Catholic culture had the possibility to affirmed on the territories which formed the Cahtolic Kingdom of Poland for the first time. This time is characterized by unprecedent activity of Catholic church-building in Ukraine: in the regions of Kyiv and Volhynia 65% of churches from the common number of Catholic churches of the ХІІ-ХХth centuries refer to the period of baroque. This is about 200 churches, 35% of them are retained. There were two baroque variants in Ukraine like colonial Catholic-European and national Ukrainian-Orthodox which had different division into periods and independent ways of development The forming of Catholic baroque temple in Kyiv and Volhynia regions is a synthesis of Neogothic and post-Renaissance baroque tendencies. The Neogothic baroque tendencies were used by the orders of old formation and post-Renaissance baroque tendencies – by new order formations (jesuits). Both established specific temple style models and we can retrace its development by periods.
 • Документ
  Архітектурно-планувальна організація музейно-виставкових авіаційних комплексів
  (КНУБА, 2016) Горова, Юлія Олегівна
  Роботу присвячено дослідженню архітектурно-планувальної організації музейно-виставкових авіаційних комплексів. У дисертації висвітлені соціально- економічні, політичні, містобудівні, техногенні та екологічні, архітектурно - художні,історичні та передумови візуального сприйняття цілісного образу музейно- виставкового авіаційного комплексу. В роботі були виявлені основні особливості проектування музейно- виставкових авіаційних комплексів. Висвітлені основні передумови формування музейно-виставкових авіаційних комплексів. Проведений ґрунтовний огляд та аналіз теоретичних і нормативних документів й матеріалів, досвіду вітчизняного та закордонного проектування музейно-виставкових авіаційних комплексів, на основі яких було створено класифікацію і встановлено чотири основні принципи об’ємно- просторової організації музейно-виставкових авіаційних комплексів на території України.
 • Документ
  Принципи архітектурно-планувальної організації іподромних комплексів
  (КНУБА, 2012) Горіна, Анна Олександрівна
  У дисертації представлені іподромні комплекси як інтегровані структури споруд для кінного спорту. Проведено аналіз історичної еволюції архітектури іподромів з виділенням трьох періодів формування його архітектури, опрацьовано досвід будівництва вітчизняних та закордонних іподромів, сформовано сучасну класифікацію. Проведено аналіз наукових досліджень та літературних джерел на тематику дисертації. Визначені методи формування функціональної структури іподромного комплексу. Виділено основні фактори впливу на архітектурне формоутворення іподромних комплексів та встановлена функціонально-технологічна структура сучасного іподромного комплексу. Виявлено основні функціональні зони (підзони), Сформовано номенклатуру споруд. Надано рекомендації щодо організації головної будівлі з трибунами, розрахунку видимості та профілю місць для глядачів. Вироблені рекомендації щодо формування території іподромного комплексу та особливостей його в структурі міста. У дисертації сформульовано основні принципи архітектурно-планувальної організації іподромних комплексів: спадкоємності, інтеграції головних функцій, адаптивності до розвитку території, функціональної диференціації глядацького сектору. Надано практичні рекомендації щодо прийомів архітектурно-планувальної організації іподромних комплексів: планувальної індивідуалізації функціональних зон; містобудівної органічності; ізоляції від міської забудови; модернізації іподромного комплексу; естетичної контекстуальності.
 • Документ
  Принципи архітектурної організації фасадів багатоповерхових житлових будинків з врахуванням візуальної екології
  (КНУБА, 2019) Козлова, Наталія Вікторівна
  Дисертація присвячена дослідженню архітектурної організації фасадів багатоповерхових житлових будинків з врахуванням візуальної екології (відеоекології) на прикладі м.Києва. Науково обѓрунтовано вплив архітектури фасадів багатоповерхових житлових будинків м.Києва, як екологічного фактору, на психологічний стан та зоровий апарат місцян і необхідність її удосконалення з урахуванням сучасних естетичних вимог та вимог візуальної екології. Виявлено особливості та означено сучасні напрямки формування архітектури фасадів багатоповерхових житлових будинків, всього три напрямки. Визначено чинники, що впливають на рівень візуального комфорту фасадів багатоповерхових житлових будинків. Запропоновано методи визначення динамічних та статичних візуальних зв᾿язків, наявності візуальних полів та архітектурної організації фасадів багатоповерхових житлових будинків з врахуванням вимог візуальної екології. Сформульовано принципи архітектурної організації фасадів багатоповерхових житлових будинків з врахуванням візуальної екології: підвищеної контактності, органічності, варіативності, екореконструкції. Розроблено карту відеоекологічного зонінгу м.Києва, за якою територію міста поділено на три типи видимого середовища: сприятливе, несприятливе, нейтральне. Удосконалено класифікацію сучасних прийомів (основних та додаткових) архітектурної організації фасадів 21 багатоповерхових житлових будинків з врахуванням візуальної екології. Набули подальшого розвитку рекомендації щодо пластичного вирішення архітектури фасадів багатоповерхових житлових будинків в м.Києві з врахуванням візуальної екології.