Автореферати та дисертації

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/28

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 82
 • Документ
  Методичні засади планувальної організації водно-зелених територій міста
  (2019-01-28) В’язовська, А. В.
  Дисертаційне дослідження присвячене проблематиці містобудівного розвитку водно-зелених територій міст. В науковій роботі водно-зелену систему міста розглянуто на чотирьох територіальних рівнях (водно-зелена мережа міста, водно-зелений коридор річки, водно-зелений об’єкт і локальний біодренажний осередок), сформульовані понятійні визначення водно-зелених територій міста. Існуючі методичні підходи до планувальної організації водно-зелених територій міста систематизовано і доповнено авторськими методичними пропозиціями щодо врахування впливу водних процесів як динамічної складової ландшафту (методи: формування штучної заплави річки; відновлення природної заплави річки; розгалуження мережі водотоків; біорослинного очищення; ландшафтного управління поверхневими стоками). Сформульовано принципи планувальної організації водно-зелених територій: територіальної ієрархії, багатофункціонального використання, динамічного розвитку. Удосконалено типологію водно-зелених об’єктів та прийоми їх планувальної організації: набережні із рівнями тимчасового затоплення, затоплювані парки, гідроморфологічні ландшафти, болотяні еко-парки, громадські “зливові” території. Отримали подальший розвиток ландшафтні і архітектурнопланувальні засоби формування середовища водно-зелених територій відповідно до забезпечення рекреаційної, природоохоронної, інженерної та візуальноестетичної функцій. Результати дослідження були впроваджені у проектні пропозиції щодо планування прибережних водно-зелених рекреаційних територій в умовах міського середовища м. Києва, і у планування внутрішньобасейнових водно-зелених рекреаційних територій в містах Краматорськ і Слов’янськ. The dissertation thesis is devoted to the problems of development of the urban blue-green territories. The scientific works on urban planning organization of the bluegreen territories have been analyzed, current tendencies of formation of the urban bluegreen territories have been revealed.Based on the analysis, there have been defined the necessity of the comprehensive study of the urban blue-green territories as a complex landscape system, which operates at the several territorial levels, is being formed under the influence of hydrological processes (in connection with the river catchment area), performs multiple urban planning tasks and functions, including recreation and nature protection. The problems and preconditions of planning organization of the blue-green territories in cities of Ukraine have been defined.
 • Документ
  Ґенеза української дерев’яної церкви (витоки, принципи архітектурного формотворення, світовий контекст)
  (КНУБА, 2013) Шевцова, Галина Вікторівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора архітектури за спеціальністю 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. – Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України, Київ, 2013. У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми ґенези (витоки, етапи і принципи архітектурного формотворення) української дерев’яної церкви. Для вирішення проблеми застосовано сучасні теоретичні здобутки світових фахівців та оригінальні авторські підходи. Основною засадою дослідження є аналіз базових архітектурно-генетичних характеристик української дерев’яної церкви в контексті розвитку сакральної архітектури світу. Робота започатковує новий для вітчизняної науки напрям, що дозволить українськім фахівцям зосередити увагу на нерозроблених питаннях генеалогії вітчизняної і світової сакральної архітектури. Результати роботи науково обґрунтовують автентичність, самобутність, загальнонаціональний характер і виключне загальнокультурне значення архітектурного феномену української дерев’яної церкви, дозволяють якісно поліпшити рівень реставрації українських дерев’яних церков та їх авторського проектування в національних традиціях. Thesis on competition of a scientific degree of the doctor architecture on a specialty of 18.00.01 – theory of architecture, restoration of architectural monuments. – Kiev National University of Construction and Architecture of Ministry of Education and Science of Ukraine, Kiev, 2013. The thesis gives theoretical summary and new conclusion of Ukrainian wooden church genesis (sources, stages and principles of architectural formation) scientific problem. For the conclusion of the problem there were applied the modern international theoretical experience and author’s own original approaches. The investigation results are achieved by the analytic of Ukrainian wooden church’s main architecture-genetic characteristics. This analytic was fulfilled from the global position of worldwide sacral architecture developing review. The thesis is establishing a new for Ukrainian scientific tradition vector of researches that would help to concentrate researcher’s attention on some blind points of Ukrainian and worldwide sacral architecture genesis. The scientific results of the investigation prove the authentic, originality, national character and extreme world-cultural significance of Ukrainian wooden church’s architectural phenomena. Also they make possible to improve the quality of Ukrainian wooden churches restoration level and to push up the development of new Ukrainian wooden churches designing in national traditions.
 • Документ
  Лужні золовмісні цементи та бетони на їх основі
  (КНУБА, 2013) Грабовчак, Валентина Валентинівна
  Дисертаційна робота присвячена питанням розробки лужних золовмісних цементів за рахунок оптимізації складових в системі «зола - кальційвміщуючий компонент - лужний компонент - добавка ПАР» і технології їх використання в бетонах. Визначено особливості впливу кальційвміщуючих добавок різної основності на швидкість протікання процесів структуроутворення лужних золовмісних цементів та встановлено інтервали співвідношення золи, кальційвміщуючих добавок, лужних компонентів і пластифікатора, в межах яких досягаються найкращі показники набору міцності штучного каменю. Оптимізовано склади лужних золовмісних цементів, які характеризуються міцністю на 28-му добу тверднення в нормальних умовах у межах 39,6...53,2 МПа, початком тужавлення 60...120 хв, кінцем - 2...6 год. Отримано склади бетонів на основі лужних золовмісних цементів класів С12/15...С25/30, які характеризуються міцністю на 28 добу тверднення в межах 19,5...38,4 МПа. Визначено тепловиділення розроблених цементів і бетонів при гідратації та твердненні, встановлено закономірності залежності екзотермії від складу цементу та в ряду : «зола - гранульований доменний шлак - лужний компонент» (Q = 185 Дж/г) < «зола - гранульований доменний шлак - портландцемент - лужний компонент» (Q = 202 Дж/г) < «зола - портландцемент - лужний компонент» (Q = 320 Дж/г). Розроблено технологію виготовлення бетонів у різних температурно-вологісних умовах, за рахунок введення до складу бетону гідрофобізуючих (стеарати) та редиспергуючих плівкоутворюючих («Neolith Р 6000») добавок, які сповільнюють процеси масопереносу лужних іонів в об’ємі структури бетону до зв’язування їх у нерозчинні фази.
 • Документ
  Інтегроване управління інформаційним середовищем девелоперських проектів
  (КНУБА, 2014) Гоц, Владислав Володимирович
  Дисертаційна робота присвячена теоретичному узагальненню й новому вирішенню наукової задачі розробки спеціалізованих методів і моделей управління інформаційним середовищем девелоперських проектів. Виконано аналіз науково-методологічних концепцій, методів, моделей і засобів управління інформацією в проектах. Створено понятійний простір наукових досліджень. Запропоноване нове представлення процесів розвитку інформаційного середовища в девелоперських проектах, в основі якого спіральна модель росту та стиснення варіантів розвитку цього середовища. Досліджено варіанти управління інформацією по фазах життєвого циклу девелоперського проекту. Виділено рушійні сили та сили супротиву розвитку інформаційного середовища. Запропонована математична модель управління інформаційним середовищем девелоперських проектів, в основі якої інтеграція логічних моделей, що базуються на обчисленні предикатів I-го порядку з моделями витрат/вигод, яка є основою для розробки нового методу управління цим середовищем. На основі цієї моделі розроблено метод управління інформаційним середовищем девелоперських проектів. Розроблено структури, процеси, правила, методики та алгоритми управління інформаційним середовищем девелоперського проекту, які успішно реалізовані в ряді девелоперських компаній в Україні.
 • Документ
  Автоматизована система статистичної віброударної діагностики електротехнічного обладнання
  (КНУБА, 2013) Городжа, Костянтин Анатолійович
  Дисертація присвячена питанням розробки статистичних методів визначення фактичного технічного стану електротехнічного обладнання на основі вимірювання та аналізу сигналів вібрацій, збуджених ударним способом у їх конструктивних елементах, а також автоматизованої системи діагностики, в яких ці методи знайшли практичну реалізацію. У роботі на основі застосування елементів теорії лінійних випадкових процесів удосконалено ймовірнісну модель діагностичних вібраційних сигналів, що виникають у конструктивних елементах електротехнічного обладнання внаслідок прикладення до них ударного збудження; створено методику та програму їх імітаційного моделювання; обгрунтовано використання параметрів цієї моделі як діагностичних ознак для визначення фактичного стану такого обладнання. Розроблено нові методи віброударної діагностики, які базуються на точковому оцінюванні спектральних діагностичних параметрів та методах теорії розпізнавання образів, а також реалізуюче їх програмне забезпечення. На основі отриманих результатів створено та експериментально перевірено діючий лабораторний зразок автоматизованої інформаційно- вимірювальної системи, що дозволяє з наперед заданою точністю і вірогідністю виявляти та класифікувати дефекти вузлів електротехнічного обладнання.
 • Документ
  Архітектурно-планувальна організація музейно-виставкових авіаційних комплексів
  (КНУБА, 2016) Горова, Юлія Олегівна
  Роботу присвячено дослідженню архітектурно-планувальної організації музейно-виставкових авіаційних комплексів. У дисертації висвітлені соціально- економічні, політичні, містобудівні, техногенні та екологічні, архітектурно - художні,історичні та передумови візуального сприйняття цілісного образу музейно- виставкового авіаційного комплексу. В роботі були виявлені основні особливості проектування музейно- виставкових авіаційних комплексів. Висвітлені основні передумови формування музейно-виставкових авіаційних комплексів. Проведений ґрунтовний огляд та аналіз теоретичних і нормативних документів й матеріалів, досвіду вітчизняного та закордонного проектування музейно-виставкових авіаційних комплексів, на основі яких було створено класифікацію і встановлено чотири основні принципи об’ємно- просторової організації музейно-виставкових авіаційних комплексів на території України.
 • Документ
  Принципи архітектурно-планувальної організації іподромних комплексів
  (КНУБА, 2012) Горіна, Анна Олександрівна
  У дисертації представлені іподромні комплекси як інтегровані структури споруд для кінного спорту. Проведено аналіз історичної еволюції архітектури іподромів з виділенням трьох періодів формування його архітектури, опрацьовано досвід будівництва вітчизняних та закордонних іподромів, сформовано сучасну класифікацію. Проведено аналіз наукових досліджень та літературних джерел на тематику дисертації. Визначені методи формування функціональної структури іподромного комплексу. Виділено основні фактори впливу на архітектурне формоутворення іподромних комплексів та встановлена функціонально-технологічна структура сучасного іподромного комплексу. Виявлено основні функціональні зони (підзони), Сформовано номенклатуру споруд. Надано рекомендації щодо організації головної будівлі з трибунами, розрахунку видимості та профілю місць для глядачів. Вироблені рекомендації щодо формування території іподромного комплексу та особливостей його в структурі міста. У дисертації сформульовано основні принципи архітектурно-планувальної організації іподромних комплексів: спадкоємності, інтеграції головних функцій, адаптивності до розвитку території, функціональної диференціації глядацького сектору. Надано практичні рекомендації щодо прийомів архітектурно-планувальної організації іподромних комплексів: планувальної індивідуалізації функціональних зон; містобудівної органічності; ізоляції від міської забудови; модернізації іподромного комплексу; естетичної контекстуальності.
 • Документ
  Вдосконалення астрономо-геодезичних методів визначення поверхні локального геоїда
  (КНУБА, 2013) Гончаренко, Олександр Степанович
  Розроблено і теоретично обґрунтовано новий метод визначення відхилень прямовисних ліній та поверхні геоїда, особливостями якого є використання високоточної зенітної камери та супутникових засобів, що дозволило підвищити точність вимірювань за рахунок використання оригінальних технічних рішень конструкції ВЗК. Результати експериментальних досліджень підтвердили правильність теоретичних положень та підвищення точності визначення відхилень прямовисних ліній.
 • Документ
  Управління обіговими коштами будівельних організацій
  (КНУБА, 2012) Данченко, Марія Іванівна
  Дисертація присвячена вирішенню проблем управління обіговими коштами будівельних організацій в сучасних умовах і містить теоретичні та практичні рекомендації удосконалення процесу управління ними з метою усунення безсистемного характеру контролю за обсягом, структурою, джерелами формування обігових коштів та ефективністю їх використання з боку будівельних організацій. Досліджено економічну сутність поняття «обігові кошти», та їх історичну трансформацію в «оборотний капітал». Економічний зміст обігових коштів в сучасних умовах виражається в єдності понять оборотні активи та оборотний капітал. Проаналізувавши різні методологічні підходи та трактування економічної сутності поняття «обігові кошти», запропоновано вважати їх інвестиціями в елементи оборотних виробничих фондів і фондів обігу, які відображаються в оборотних активах, як їх матеріально-речовий зміст та в оборотному капіталі, як вартісна форма Саме їх матеріально-речовий зміст і вартісна форма розкривають економічну сутність категорії «обігові кошти». Удосконалення управління обіговими коштами будівельних організацій зумовлено обмеженістю власних обігових коштів, що призводить до збільшення потреби в них та пошуку інших джерел фінансування, що в свою чергу спричиняє їх здороження. В дисертації розроблені нові теоретично обґрунтовані методичні підходи до управління оборотним капіталом з урахуванням специфіки будівельних організацій, вивчено склад, структуру, джерела формування оборотного капіталу будівельних організацій та розроблено механізм вибору джерел його поповнення; досліджено існуючі та розробка нового інструментарію контролю за використанням оборотного капіталу будівельних організацій, які виконують будівельно-монтажні роботи за рахунок бюджетних коштів Для більш ефективного використання оборотного капіталу будівельних організацій запропоновано комплексу систему управління оборотним капіталом на основі створення в організаційній структурі будівельної організації підрозділу «Служба з контролінгу» спеціалісти якої повинні відповідати вимогам розробленої кваліфікаційної характеристики нової професії «Менеджер (управитель) з контролінгу (будівництво)»; уточнено сутність та порядок розрахунку основних аналітичних показників фінансового стану будівельних організацій відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
 • Документ
  Методологія інтегрованого управління відхиленнями в проектах
  (КНУБА, 2015) Данченко, Олена Борисівна
  Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-технічної проблеми створення теоретико-інструментальних основ методології інтегрованого управління відхиленнями в проектах, яка дозволить підвищити ефективність управління проектами за рахунок зменшення фактичних відхилень від запланованих показників проектів. Розроблено методологічні основи інтегрованого управління відхиленнями в проектах, які представлені у вигляді концепції, базових термінів, моделей, методів, механізмів. Концепція інтегрованого управління відхиленнями в проектах складається з десяти системних принципів та базується на інтеграції процесів управління різними відхиленнями в проектах. Розроблено термінологічну систему інтегрованого управління відхиленнями в проектах, яка складається з взаємопов’язаних категорій, базових термінів та їх визначень. Запропоновано моделі інтегрованого управління відхиленнями в проектах - індикативна, побудована на базі моделі «Project Excellence» IPMA; математична; синергетична; когнітивна. Вдосконалена модель «матрьошки» підходів до управління відхиленнями в проектах. Розроблено та формалізовано методи інтегрованого управління відхиленнями в проектах, а саме метод визначення ступеня небезпеки впливів на проект, метод визначення синергетичного ефекту від інтегрованого управління відхиленнями в проектах, метод «дерева впливів» відхилень на проект. Запропоновано класифікацію методів інтегрованого управління та профілактики відхилень в проектах. Побудовано процес інтегрованого управління відхиленнями в проектах, який замінює п’ять процесів управління різними відхиленнями в проектах і є ефективнішим. Розроблена в роботі методологія інтегрованого управління відхиленнями в проектах впроваджена в практику управління проектами в різних галузях - хімічній, енергетичній, науковій, виробничій та рекомендується до використання в проектно-орієнтованих компаніях.