Вип. 46

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/72

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Питання оптимізації та індустріалізації влаштування зовнішніх стін в сучасному житловому будівництв
  (Тов-во "Знання" України, 2012) Старчук, Володимир Нікіфорович; Старчук, Т. В.; Старчук, Ярослав Володимирович
  Розглянуті питання оптимізації та індустріалізації влаштування зонішніх стін з використанням різних виробів. Показана ефективність розширення використання великорозмірних будівельних виробів та конструкцій. The problems of outer wall optimization and industrialization using different materials has been considered. Large-scale construction products and designs effi ciency has been shown.
 • Документ
  Дослідження довговічності полімерцементних цеолітовміщуючих композицій для тонкошарових декоративно-захисних покриттів
  (Тов-во "Знання" України, 2012) Захарченко, Петро Володимиович; Півень, Наталія Миколаївна
  В статті наведені результати досліджень впливу добавки цеоліту на довговічність декоративно-захисних покриттів. Досліджена адгезійна міцність на різних основах та визначена паропроникність штукатурки. In article presents research results the infl uence additives of zeolite on the durability decorative protective coatings. Tests are executed on adhesion strength on different bases and determined the water vapor permeability of the plaster.
 • Документ
  Оптимізація складу захисного покриття на основі лужних гідроалюмосилікатів, призначеного для захисту деревини від займистості та горіння
  (Тов-во "Знання" України, 2012) Гузій, Сергій Григорович
  У статті наведені дані по оптимізації складу покриття на основі лужних гідроалюмосилікатів, призначеного для захисту деревини від займистості та горіння. Виявлено, що захисне покриття, наповнене алюмосилікатними гранулами, в 1,1-1,2 рази має більше значення коефіцієнта спучення та характеризується подальшим запасом до спучення в порівнянні з покриттям, наповненим алюмосилікатними мікросферами. По своїм характеристикам розроблені склади захисних покриттів відносяться до групи горючості Г1, а по займистості – до групи В1 і забезпечують збереження спроможності до спучення протягом 8-12 років The article presents data on the optimization of the coating on the alkaline hydroaluminosilicates-based designed to protect the wood from burning and burning. Revealed that the protective coating fi lled with silica-alumina granules, 1.1-1.2 time’s greater importance and is characterized by bloating ratio of inventories to further bloating compared to coated silica-alumina-fi lled microspheres. According to its characteristics developed protective coatings formulations are a group G1 of combustibility, and fl ammability - the group B1 and preserve the ability to swelling within 8-12 years.
 • Документ
  Прогнозування параметрів тріщиноутворення бетонів для монолітних конструкцій
  (Тов-во "Знання" України, 2012) Троян, Вячеслав Васильович
  Розглянуто ефективність використання положень теорії механіки руйнувань і методу кінцевих елементів при моделюванні параметрів тріщиноутворення бетону монолітних конструкцій. The effi ciency of the use of the theory of fracture mechanics and fi nite element method for simulation parameters of cracking concrete monolithic structures considered.
 • Документ
  Дослідження тепловиділення лужних цементів на основі паливних зол
  (Знання, 2012) Ковальчук, Олександр Юрійовичч; Грабовчак, Валентина Валентинівна
  Досліджено тепловиділення лужних цементів на основі паливних зол. Встановлено, що зололужні цементи відносяться до низькотермічних (Q =200Дж/г для лужного композиційного цементу та Q =350Дж/г для лужного пуцоланового цементу) порівняно із аналогами на основі шлакопортландцементу та шлаколужного цементу. It was determined heat emission of alkali-activated cements on fl y ash basis. Established that fl y as—alkali-activated cements are low thermal cements (Q = 200 J/g для for alkali-activated composite cement and Q = 350 J/g alkali-activated pozzolanic cement) comparing with analogues based on slag OPC and slag alkaline cements.
 • Документ
  Оцінка нерухомого майна державної та комунальної власності
  (КНУБА, 2012) Драпіковський, Олександр Іванович; Іванова, Ірина Борисівна
  Розглядаються питання визначення справедливої вартості нерухомого майна в публічному секторі.
 • Документ
  Класифікація за рівнем комфортності споруд фізкультурно-оздоровчих закладів пристосованих для використання інвалідами. Її вплив при проектуванні мережі міста
  (КНУБА, 2012) Дорохіна, Ганна Ігорівна
  В роботі проаналізована класифікація житла, складена Українською будівельною асоціацією. Доведено, що пункти, викладені в ній стосовно організації фізкультурно-оздоровчих закладів не відповідають проектним нормам ДБН 360-92**. Автором запропоновано схему зонування міста Києва за рівнем комфортності, що буде корисною при проектуванні фізкультурно- оздоровчих закладів для інвалідів.