Вип. 95

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/229

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 11
 • Документ
  Динамічна стійкість параметричних коливань пружних систем
  (КНУБА, 2015) Баженов, В. А.; Лук’янченко, О. О.; Ворона, Ю. В.; Костіна, О. В.
  Динамічна стійкість параметричних коливань пружних систем при періодичних та стохастичних навантаженнях досліджена на основі редукованих дискретних математичних моделей. Редуковані матриці мас, жорсткості та геометричної жорсткості отримані за допомогою процедур сучасного програмного комплексу скінченно-елементного аналізу та створених авторами програм. Розв’язана задача динамічної стійкості періодичних параметричних коливань двотаврової балки з гофрованою синусоїдальною стінкою при головному та комбінованому резонансах. Оцінено вплив стаціонарного стохастичного параметричного навантаження на динамічну поведінку та стійкість пологої тонкостінної оболонки.
 • Документ
  Experimental researches of elastomeric materials to stabilize the oscillation of power grid structures
  (КНУБА, 2015) Priadko, Iurii; Tanasoglo, Anton; Garanzha, Igor
  This paper proposes a new type of insulator, has both insulating and damping properties to improve the operational reliability of overhead power lines' structures (OHPL). In order to assess an effectiveness of the new insulator's design have made laboratory tests of a insulator model with different types of elastomer seals, differed of the rubber marks and the type of reinforcement. An experiment consist of two stages: at the first stage an object of study has been exposed to cyclical vibration, at the second – the impact of an impulsively load. Results of the research showed, that the most effective are the elastomeric gasket with a minimum rigidity characteristics without reinforcement. Using insulators with such dampers allows to reduce the first maximum impulse to a support by an average of 20% and reduce the frequency and amplitude characteristics of the system. Based on this was developed a new type of elastomer reinforcing with steel sheet elements in the form of a truncated cone.
 • Документ
  Стійкість і коливання бурильних колон з внутрішніми потоками рідини в каналах горизонтальних свердловин
  (КНУБА, 2015) Андрусенко, О. М.; Глазунов, С. М.
  У зв'язку з розробкою нових технологій видобутку вуглеводневих палив із сланцевих порід у нафтогазовій промисловості все більша увага приділяється задачам буріння похилих і горизонтальних свердловин. Специфіка процесів проходки таких свердловин полягає в тому, що на їх перебіг істотно впливають сили контактного і фрикційного взаємодії між поверхнею бурильної колони і стінкою свердловини, що виникають у таких випадках. У даній роботі поставлена задача про біфуркаційні випинання і малі згинні коливання бурильної колони, що обертається, яка лежить в каналі горизонтальної свердловини. З урахуванням сил тертя і додаткових реакцій в'язів виведені диференціальні рівняння, для яких побудовані розв’язки задач на власні значення про стійкість і вільні коливання колон скінченної й необмеженої довжини.
 • Документ
  Алгоритм розв’язання вісесиметричних задач нестаціонарної теплопровідності
  (КНУБА, 2015) Андрієвський, В. П.; Гуляр, О. І.; Максим’юк, Ю. В.; Мицюк, С. В.
  Наведені основні розрахункові співвідношення вісесиметричних задач нестаціонарної теплопровідності в криволінійній системи координат. Проведені чисельні дослідження для обґрунтування достовірності результатів.
 • Документ
  Calculation of random wave parameters using regression method
  (КНУБА, 2015) Dang Xuan Truong
  This research introduces a new method to calculate the parameters of random waves. Here we calculate the wave height and period. The process observation data from multiple waves of different conditions is a complex problem for the designers of offshore structures. The regression method is proposed as a new method with high reliability to solve this problem.
 • Документ
  Стійкість і власні коливання неоднорідних оболонок з урахуванням напруженого стану
  (КНУБА, 2015) Баженов, В. А.; Кривенко, О. П.; Легостаєв, А. Д.
  Робота присвячена проблемі розробки єдиної методології на основі ефективного чисельного аналізу задач стійкості та власних коливань широкого класу неоднорідних оболонок, як тонких, так і середньої товщини. У задачах про власні коливання враховується наявність попереднього напруження конструкції від дії статичних навантажень, що істотно впливає на спектр власних коливань і дає можливість визначати точки біфуркації та значення критичної сили при втраті стійкості за динамічним критерієм.
 • Документ
  Про один алгоритм розв’язання початково-граничних задач для рівняння нестаціонарної теплопровідності
  (КНУБА, 2015) Чибіряков, В. К.; Станкевич, А. М.; Мельничук, В. Ф.
  У даній роботі запропоновано для розв’язання диференціальних рівнянь задач теплопровідності використовувати метод скінченних різниць по часовій координаті та метод дискретної ортогоналізації С.Г. Годунова для кожного часового шару по просторовій координаті.
 • Документ
  Матриця жорсткості і вектор вузлових реакцій кругового скінченного елемента з чисельним інтегруванням
  (КНУБА, 2015) Гуляр, О. І.; Пискунов, С. О.; Шкриль, О. О.; Романцова, К. С.
  На основі варіаційного принципу можливих переміщень розроблено круговий СЕ зі змінною площею поперечного перерізу у напрямку твірної, який за рахунок чисельного інтегрування враховує змінність фізико-механічних і геометричних параметрів у поперечному перерізі. У процесі розв’язання тестових задач була підтверджена правильність результатів, які дозволяє отримувати розроблений варіант СЕ.
 • Документ
  Вивчення напруженого стану тіл із функціональних структурно неоднорідних матеріалів: огляд публікацій до 2010 р.
  (КНУБА, 2015) Пастернак, Я. М.; Сулим, Г. Т.; Пастернак, Р. М.
  У роботі здійснено огляд сучасних наукових досліджень щодо вивчення взаємодії фізико-механічних полів у деформівних твердих тілах із тонкими неоднорідностями, отворами, тріщинами та іншими дефектами.
 • Документ
  Розвиток змішаного методу скінченних елементів до розвязання крайових задач термомеханіки
  (RYE, 2015) Чирков, О. Ю.
  Розвинуто загальну теорію змішаних схем метода скінченних елементів для розв’язання крайових задач термомеханіки неоднорідних середовищ, зокрема, нелінійних задач, що описують неізотермічні процеси пружно-пластичного деформування за криволінійними траєкторіями малої кривизни. Із застосуванням апарату функціонального аналізу досліджено коректність змішаних проекційно-сіткових алгоритмів і на цій основі сформульовано умови, що забезпечують стійкість та збіжність змішаної апроксимації для напружень, деформацій і переміщень. Встановлено, що змішаний метод призводить до більш точних розрахункових розподілів напружень і деформацій порівняно із класичним методом переміщень. Побудовано спеціальні скінченні елементи, що забезпечують стійкість та збіжність пропонованих змішаних апроксимацій. Отримано систему розв’язувальних рівнянь змішаного методу з урахуванням точного задоволення статичним межовим умовам на поверхні тіла, для розв’язання яких запропоновано економічні та стійкі кроково-ітераційні обчислювальні алгоритми.