Вип. 50

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 59
 • Документ
  Теория и практика градостроительства Донбасса в начале 20 века
  (КНУБА, 2013) Яценко, В. А.
  Рассмотрено формирование теории и практики градостроительства в начале 20 века, выделены основные этапы и виды работ, зарождение нормативно-законодательной базы. Уделено внимание некоторым авторам, их разработкам, которые сформировали в дальнейшем основы развития градостроительства Донбасса.
 • Документ
  Вплив міського середовища на демографічну ситуацію в Україні
  (КНУБА, 2013) Штепа, К. О.
  Проаналізовано демографічну ситуацію в регіонах України, основні показники впливу на смертність і захворювання населення та визначено стратегічні напрямки для покращення ситуації.
 • Документ
  Житлові будинки-квартали
  (КНУБА, 2013) Яблонська, Г. Д.
  Розглядаються питання формування житлового кварталу як проміжної структуроутворюючої ланки між «містом» і «житловим будинком». Еволюція житлової квартальної забудови. Причині, за якими, місто в ХХ ст. опинилось без кварталу, як форми ефективної організації простору міста. Сучасний досвід проектування житлових будинків-кварталів.
 • Документ
  Особливості інженерно-геодезичного забезпечення будівництва стадіону «Арена Львів»
  (КНУБА, 2013) Шульц, Р. В.; Білоус, М. В.; Анненков, А. О.; Ковтун, В. Я.; Хайлак, А. М.
  В статті розглянуто питання застосування сучасних геодезичних технологій для забезпечення будівництва футбольного стадіону у місті Львові. Підтверджено факт, що в умовах сучасного будівництва складних споруд реальним є досягнення точності виконання робіт на рівні 2 мм.
 • Документ
  Типологічні особливості «безпечного» архітектурного середовища
  (КНУБА, 2013) Шебек, Н. М.
  Охарактеризовані типові ознаки і критерії досконалості середовищних утворень, що покликані захищати людину від несприятливих впливів природного, соціального і техногенного оточення.
 • Документ
  Оцінка напружено-деформованого стану магістрального газопроводу для визначення геодезичної точності вимірювання
  (КНУБА, 2013) Чибіряков, В. К.; Старовєров, В. С.; Нікітенко, К. О.
  Розглянуто і проаналізовано загальний порядок визначення напруженодеформованого стану магістральних газопроводів які знаходяться в складних ґрунтових умовах. Запропоновано рекомендації щодо обґрунтування точності виконання інженерно-геодезичних робіт при проведені моніторингу газопроводів на стадії їх експлуатації.
 • Документ
  Конструкції гідроізоляції – новий розділ у складі проектно-кошторисної документації
  (КНУБА, 2013) Чертков, О. Ю.; Соловей, Д. А.
  Виконується аналіз найбільш поширених проблем, які виникають в результаті неправильного проектування та влаштування гідроізоляції. Значна увага приділяється можливості розробки окремих розділів проектної документації, в яких передбачається вирішення питання конструювання гідроізоляційних систем.
 • Документ
  Нова система нормування витрат часу для прийняття технологічних рішень
  (КНУБА, 2013) Тонкачеєв, Г. М.
  Розглядається нова система нормування часу для прийняття технологічних рішень при оцінюванні ефективності комплектів будівельної оснастки. Система побудована на принципах використання цілих чисел для визначення часу дій при виконанні технологічних операцій.
 • Документ
  Методичний зміст заняття з іноземної мови: функціональність, як його складова
  (КНУБА, 2013) Тарасенко, І. П.
  Розглядаються проблеми комунікативного навчання, а саме функціональність як його складову. Автор розглядає різні види вправ, їх особливості та вмотивований характер мовленнєвої діяльності.
 • Документ
  Проблема безопасности движения пешеходов в тёмное время суток и пути её решения
  (КНУБА, 2013) Рейцен, Е. А.; Кучеренко, Н. Н.
  Статья является продолжением статьи Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н., опубликованной в сборнике № 49 и отражает опыт (международный и Украины) по решению проблемы повышения безопасности движения пешеходов с учётом вклада представителей КНУСА.
 • Документ
  Аналіз впливу екологічних навантажень на екологічну ситуацію у м.Києві
  (КНУБА, 2013) Приймаченко, О. В.
  Розглянута основна проблема,пов’язана із стрімкими темпами зростання урбанізації, у тому числі, з підвищенням рівня автомобілізації, - це погіршення екологічного стану у містах. Представлені статистичні дані по викидам забруднюючих речовин в атмосферне повітря навколишнього середовища міста на прикладі м. Києва. Проведений аналіз залежності екологічної ситуації від викидів забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел.
 • Документ
  Особливості плати земельного податку за об’єкти, розташовані у підземному просторі
  (КНУБА, 2013) Сулима-Самуйло, Г. Д.; Малашевський, М. А.; Зарудна, О. О.
  Проаналізовано деякі проблеми земельного та податкового законодавства України щодо сплати земельного податку за об’єкти, розташовані у підземному просторі. Встановлено, що механізм справляння плати за такі об’єкти, не визначений.
 • Документ
  Розрахунок балки-стінки методом “прямих”
  (КНУБА, 2013) Станкевич, А. М.; Левківський, Д. В.; Тімофєєв, А. С.
  Розглядається методика визначення напружено-деформованого стану балки-стінки за допомогою комбінації метода «прямих» та проекційного метода Бубнова-Гальоркіна-Петрова. Для чисельного розв’язання редукованих рівнянь задачі застосовують метод дискретної ортогоналізації С.К.Годунова. На прикладі показано збіжність отриманих результатів з методом скінченних елементів.
 • Документ
  Особенности консервации объектов капитального строительства
  (КНУБА, 2013) Соловей, Д. А.
  Приведена классификация особенностей проведения работ по консервации объектов капитального строительства. Приведен анализ указанных особенностей и рекомендации по осуществлению консервации объектов незавершеного строительства.
 • Документ
  До питання інженерних вишукувань при проектуванні та реконструкції транспортних споруд в межах міста
  (КНУБА, 2013) Семененко, М. В.
  Сформульовано основні принципи та алгоритм для сучасно-якісної оцінки впливу на навколишнє середовище транспортних споруд під час їх проектування або реконструкції. Запропоновано практичне використання інтегрального показника екологічної безпеки.
 • Документ
  К вопросу транспортной комфортности проживания в современных украинских городах
  (КНУБА, 2013) Семененко, М. В.; Шилова, Т. А.
  Рассмотрен и проанализирован транспортный аспект в крупнейших и крупных украинских городах и предложены принципиальные положения для создания транспортной комфортности жизнедеятельности в них.
 • Документ
  Вплив планувальноï та транспортноï структур мicта на формування системи технiчного обслуговування легкових автомобiлiв iндивiдуального користування (на прикладі міст України)
  (КНУБА, 2013) Петруня, О. М.
  Розмір території, розрахункова чисельність населення міста, кількість автомобілів індивідуального користування, планувальні умови, конфігурація мережі магістральних вулиць та доріг - основні складові, що впливають на особливості розміщення системи технічного обслуговування легкових автомобілів у місті. Представлені особливості розміщення даних об'єктів для міст України різних категорій.
 • Документ
  Особливості впровадження іноваційних методів навчання іноземними мовами студентів немовних вищих навчальних закладів
  (КНУБА, 2013) Петрова, Т. І.; Щукіна, Е. І.
  Сучасні тенденції інтеграції України в європейський освітній простір обумовлюють високі вимоги до викладання іноземних мов та застосування новітніх методів навчання. Автор проаналізував основні сучасні інформаційні технології викладання фахової іноземної мови студентам немовних вузів, визначив основні переваги та недоліки їх застосування. Основна увага приділена методиці вивчення іноземних мов з використанням ресурсів Інтернету.
 • Документ
  Классификация характерных дефектов и повреждений арочных конструкций и сводов памятников архитектуры
  (КНУБА, 2013) Осипов, С. А.
  Дана классификация характерных дефектов и повреждений арочных конструкций, и сводов, а также основных факторов и процессов, обуславливающих их образование.
 • Документ
  Лексико-семантичні та стилістичні особливості науково-технічних текстів (на матеріалі англійської мови)
  (КНУБА, 2013) Паніна, О. В.
  Розглядаються деякі питання, пов’язані з лексичними, семантичними та стилістичними особливостями англійського науково-технічного тексту. Досліджуються основні стильові риси мови наукової комунікації, які обумовлені специфікою наукового мислення, з урахуванням лексикосемантичного аспекту, включаючи аналіз і класифікацію термінів і термінологічних словосполучень.