Вип. 23

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/315

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Аналіз чисельних результатів дослідження впливу різноманітних факторів на розв’язок задач оптимізації секції стріли автокрана
  (КНУБА, 2009) Коваленко, С. В.; Назаренко, Іван Іванович; Свідерський, Анатолій Тофільєвич
  Оптимізація секції стріли автомобільного крану є нелінійною задачею для рішення якої можна застосувати методи послідовних наближень, оптимальне рішення утворюється за рахунок мінімального рівня розсіювання енергії в стрижні який і є моделлю секції стріли.
 • Документ
  Розробка системи керування та впровадження низькочастотної електромагнітної вібромашини
  (КНУБА, 2009) Назаренко, Іван Іванович; Баранов, Юрій Олексійович; Кравченко, Ігор Миколайович; Клименко, Микола Олександрович; Басараб, Володимир Аксенійович
  Електромагнітні збудники знайшли значне застосування у вібраційних машинах виробничого призначення. До їх переваг можна віднести: простота конструкції, відсутність пар обертання та тертя, підвищена надійність, відсутність необхідності у періодичному змащуванні, заміні зношених частин, можливість плавного регулювання амплітуди коливань. Застосування електромагнітного збудника в якості електроприводу ударновібраційних машин, що працюють на понижених частотах і реалізують складні режими взаємодії з середовищем (супергармонійний, поліфазний та ін.) підтверджує ефективність їхнього використання. Дослідження динаміки руху цих машин є достатньо ґрунтовними [1,3,6]. Основним критерієм ефективності роботи машини є максимальна передача енергії від робочого органу до середовища за умов мінімальних непродуктивних витрат енергії, мінімально можливої тривалості циклу, отримання виробу високої якості, а також збереження високої надійності машини. В умовах проектування нових конструкцій машин ефективна реалізація даного критерію є неможливою без врахування особливостей поведінки машини в умовах взаємодії з багатокомпонентним середовищем зі змінними в процесі роботи параметрами.
 • Документ
  Оцінка та аналіз надійності застосування баштових кранів в будівництві
  (КНУБА, 2009) Пиляєв, Ростислав Станіславович
  Сучасний стан виготовлення та експлуатації баштових кранів базується на зменшенні вартості виготовлення модулів шляхом збільшення об’єму випуску виробів одного типорозміру, зменшення потреби в площах і вживаному устаткуванні, а також збільшення в 5-10 разів числа виконань, що випускаються. Щодо експлуатації висуваються задачі будівництва об’єктів різної поверховості і складності, зниження вартості технічного обслуговування і ремонту за рахунок зменшення числа типорозмірів кранів і ширшого використання агрегатного ремонту, скорочення зайвих запасів невживаних секцій башт і стріл, а в результаті отримання високопродуктивних кранів.
 • Документ
  Експериментальні дослідження робочих параметрів віброустановки з вертикальним розташуванням збудників коливань
  (КНУБА, 2009) Корнійчук, Борис Валерійович
  Проведені аналітичні дослідження [1] виявили суттєву відмінність руху часточок бетонної суміші в формі бетонного кільця у порівнянні із традиційним ущільненням, як при вертикальній вібрації [2,3,4] так і при реалізації горизонтальних [5] або просторових коливань [6]. Важливими параметрами у випадку даного дослідження є поряд із визначеннями амплітуд, тиску, потужності, знаходження таких параметрів, як кут між положеннями дебалансів та оцінка сил тертя суміші об форму. Виходячи із результатів досліджень [1] задачами експериментів досліджень являються: - виявлення характеру зміни амплітуд коливань по висоті форми та встановлення їх числових значень; - визначення тиску бетонної форми на борта форми; - оцінка впливу кута зсуву фаз між положеннями дебалансів вібраторів на робочий рух установки та фіксація часу ущільнення бетонної суміші при різних силових навантаженнях.
 • Документ
  Оцінка впливу мас на параметри тримасної трамбівки
  (КНУБА, 2009) Свідерський, Анатолій Тофільєвич; Дєдов, Олег Павлович
  В будівництві широко використовуються трамбівки для ущільнення сумішей. За конструктивною ознакою здебільшого застосовують одномасні та двомасні трамбівки, які використовуються як самохідні машини так і в якості навісного обладнання. Підвищення ефективності робочих процесів цього класу машин може бути досягнуто шляхом точності розрахунку на заданий режим та пошук більш раціональних конструкцій. Одним із шляхів є застосування три масних машин [], які дають можливість зменшити енергоємність процесу, відкривають нові можливості для реалізації спектру раціональних режимів роботи.
 • Документ
  Огляд та оцінка конструктивних та технологічних параметрів установок для формування багатопустотних плит
  (КНУБА, 2009) Назаренко, Іван Іванович; Свідерський, Анатолій Тофільєвич; Ручинський, Микола Миколайович; Шепелюк, А. М.
  У практиці виробництва збірного залізобетону, найбільш широке застосування отримали багатопустотні плити, які призначені для несучої частини перекриття будівель і споруд. Сучасні технології і обладнання не в повній мірі забезпечують високі вимоги до якості виготовлення багатопустотних плит. Стаття присвячена оцінці переваг та недоліків існуючих формувальних установок з метою обґрунтування та вибору найбільш ефективного методу.
 • Документ
  Визначення кінематичних та силових показників торцевого робочого органу траншеєкопача з керованими силовими параметрами
  (КНУБА, 2009) Пелевін, Леонід Євгенійович; Рашківський, Володимир Павлович
  Метою роботи є визначення кінематичних та силових показників торцевого робочого органа траншеєкопача при його роботі в імпульсному режимі.
 • Документ
  Модернізований лопатевий робочий орган для буріння міцних ґрунтів
  (КНУБА, 2009) Смірнов, Вячеслав Миколайович; Головань, Василь Петрович
  Для підвищення ефективності роботи бурильних машин при бурінні міцних ґрунтів необхідно проведення аналізу різних конструкцій та розроблення нових більш вдосконалених робочих органів, які забезпечують зменшення енергоємності руйнування ґрунту, підвищення продуктивності процесу буріння та стійкості різців. При бурінні свердловин діаметром до 400 мм доцільно використовувати бурильні машини зі шнековими робочими органами суцільного руйнування забою, оснащеними різцями з твердосплавними вставками з їх раціональним геометричним розташуванням. Такі робочі органи на відміну від кільцевих характеризуються тим що швидкості руху різців в забої по величині мають велику розбіжність і визначаються відстанню від центра бура до їх ліній різання. Отже врахування та корегування швидкості різання кожним різцем робочого органу може суттєво вплинути на енергоємність процесу руйнування ґрунту в забої та стійкість різців.
 • Документ
  Оптимізація динамічного режиму пуску шарнірнозчленованої стрілової системи баштового крана
  (КНУБА, 2009) Ловейкін, Вячеслав Сергійович; Шевчук, О. Г.
  Баштові крани з шарнірно-зчленованою стріловою системою (рис.1) використовуються для висотного будівництва. Стріла таких кранів складається з основної та допоміжної секцій. Основна секція з’єднана з баштою шарніром і повертається відносно нього на кут 90 , з іншого боку до неї приєднана допоміжна секція, яка знаходиться завжди в горизонтальному положенні за рахунок приєднаного чотириланкового механізму. По допоміжній секції стріли рухається вантажна каретка.
 • Документ
  Оптимізація режиму руху стрілової системи крана – маніпулятора в процесі зміни вильоту вантажу під час роботи за двох узагальнених координат
  (КНУБА, 2009) Ловейкін, Вячеслав Сергійович; Міщук, Дмитро Олександрович
  Удосконалення існуючих та створення нових високоефективних маніпуляторних систем ставить у ряд актуальних задачі оптимізації конструкції та законів керування рухом кранів - маніпуляторів. В процесі зміни вильоту стріли маніпулятора разом з вантажем, в її шарнірно – зчленованих елементах виникають значні динамічні навантаження, що погіршують роботу крана, зменшують міжремонтний цикл й ресурс стрілової системи та системи приводу. Постає задача визначення подібних динамічних навантажень в стрілових системах маніпуляторів, дослідження причин їх виникнення та знаходження шляхів мінімізації таких навантажень. Задача визначення та дослідження динамічних навантажень є доволі громіздкою, в математичному й фізичному плані, та складною, а отже актуальною є робота в дослідженні та розробці методів розрахунку оптимальних режимів руху маніпуляторів з шарнірно – зчленованою стрілою.