Вип. 19

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Дослідження впливу ситуаційних умов на будівництво підземних частин тепличних господарств
  (КНУБА, 2006) Береза, В. Б.
  Черговою задачею розв’язаня зазначеної проблеми є визначення, структуризація, оцінка і формалізація ситуаційних умов, що визначальним чином впливають на технологічні рішення з виконання робіт при будівництві тепличних господарств. Її рішення здійснюється методами натурного і документального обстеження виконання робіт, аналізу і узагальнення отриманої інформації, колективної системи факторів впливу з наступною оцінкою ступеню впливу ситуаційних умов на прийняття технолгічних рішень.
 • Документ
  Дослідження технології будівництва протизсувних споруд
  (КНУБА, 2006) Чебанов, С. Л.
  Актуальність проблеми недостатньої ефективності боротьби із зсувами випливає із наявності в Україні багаточисельних зсувонебезпечних територій і внаслідок цього постійних несподіваних випадків руйнування угідь, шляхів, будівель, комунікацій і т. ін.
 • Документ
  Концептуальні основи застосування нечітких мір як складових багатокритеріального аналізу у будівництві
  (КНУБА, 2006) Тугай, О. А.
  Пропонуються шляхи математичної формалізації теорії нечітких мір і нечітких критеріїв при багатокритеріальному аналізі мети, обмежень та рішень, що дозволяє ідентифікувати ризик організаційно-технологічного планування будівельного виробництва
 • Документ
  Выбор способов обеспечения строительных проектов в рыночных условиях
  (КНУБА, 2006) Радкевич, А. В.; Яковлев, С. А.; Шульга, Д. А.
  На прединвестиционной фазе строительного проекта обеспечение проекта техникой рассматривается как отдельный инвестиционный проект, поэтому важно дать правильную оценку всем денежным потокам, связанным с ним.
 • Документ
  Врахування впливу дотичних напружень в системі "віброплощадка – бетонна суміш – привантажувач"
  (КНУБА, 2006) Гарнець, В. М.; Косминський, І. В.
  При роботі системи «віброплощадка – бетонна суміш –привантажувач» основна енергія витрачається на подолання сил опору, які виникають при взаємодії робочих органів з оброблюваним середовищем. Сили опору містять у собі різні за природою та механізмом виникнення складові. Це, перш за все, реакція шарів бетонної суміші при її деформування, яка проявляється по різному в процесі ущільнення.
 • Документ
  Синтез моделей ущільнюючих середовищ робочими органами вібротрамбовок
  (КНУБА, 2006) Свідерський, А. Т.
  При розрахунках параметрів вібротрамбовок однією із необхідних умов точного їх визначення є аргументований вибір моделі середовища. Обумовлюється це тим, що забезпечення необхідних параметрів ущільнення визначається коректним врахуванням всіх сил опору, які в свою чергу оцінюються залежностями між σ та ε середовища.
 • Документ
  Силові аспекти взаємодії штанги механізму кулірування з дротом в машині для виготовлення крученої металевої сітки
  (КНУБА, 2006) Медвідь, О. С.
  Скручувальні вузли розміщені в два ряди. Для утворення гвинтової лінії скрутки в зоні між ними, необхідна наявність додаткового, компенсаційного запасу дроту, що забезпечується шляхом його кулірування - прогином штангою між рядами скручувальних вузлів
 • Документ
  Керування динамічними параметрами електромагнітної ударно-вібраційної системи
  (КНУБА, 2006) Кравченко, І. М.; Басараб, В. А.
  Застосування ударно-вібраційних машини, що працюють на понижених частотах і реалізують складні режими взаємодії з середовищем (супергармонійний, поліфазний та ін.), доводить ефективність їхнього використання.
 • Документ
  Оцінка сил взаємодії між частинками порошкового матеріалу на основі використання характеристик моделей удару
  (КНУБА, 2006) Пентюк, Б. М.
  В основі побудови моделі удару, що застосовується у даній роботі для аналізу взаємодії частинок ПМ при його вібропресуванні у прес-формі, лежать дві основні концепції.
 • Документ
  Урахування межового шару при дослідженні динаміки руху матеріалу в обертовому барабані
  (КНУБА, 2006) Назаренко, І. І.; Клименко, М. О.
  Метою даної роботи є визначення аналітичних залежностей динаміки руху сумішей із використанням підходу апроксимації межового шару, а також товщини каскадного шару та профілю вільної поверхні.
 • Документ
  Нові конструкції інструментів для молотів
  (КНУБА, 2006) Смірнов, В. М.
  При руйнуванні масиву мерзлого грунту можливі два випадки: якщо піка занурюється в масив на відносно великій відстані від забою, то стружка не відокремлюється, а інструмент запресовує грунт в масив і утворює отвір; остаточні деформації грунту в масиві рівномірно розташовані навколо інструменту, а глибина h занурення інструменту залежить від міцності і пористості грунту
 • Документ
  Экспериментальные исследования питателя с дополнительным воздушным побудителем
  (КНУБА, 2006) Сивко, В. И.; Гущин, О. В.
  Исследования и опытно промышленные испытания новых высокоэффективных способов пневматического транспортирования сыпучих материалов [1,2] показали неприемлемость использования традиционных загрузочных устройств камерного и винтового типов [3,4], как не обеспечивающих достаточных объемов поступления сыпучих материалов в пневмотранспортный трубопровод.
 • Документ
  Оцінка конструктивних та технологічних параметрів віброустановок при формуванні залізобетонних кілець
  (КНУБА, 2006) Назаренко, І. І.; Баранов, Ю. О.; Корнійчук, Б. В.; Коваль, М. А.
  Залізобетонні кільця є поширеним виробом, що застосовується в будівництві. Геометричні розміри кілець приведені в таблиці 1. Широке їх застосування спонукало інженерів і дослідників до пошуку ефективних методів їх виробництва. До таких методів відносяться: лиття, пресування, відцентрове ущільнення, вібрування, вібропресування.
 • Документ
  Математична модель динаміки зміни вильоту маніпулятора з жорсткими ланками
  (КНУБА, 2006) Ловейкін, В. С.; Міщук, Д. О.
  Робота маніпуляторів з гідравлічним приводом супроводжується коливальними процесами, що виникають внаслідок зміни навантажень, перерозподілу енергії при зміні напрямку руху, а також різкого гальмування стріли під дією її власної ваги [1]. Отож при зміні вильоту вантажу виникають динамічні навантаження.
 • Документ
  Проблеми розробки моделей відмов гідроприводу одноківшових екскаваторів
  (КНУБА, 2006) Лесько, В. І.
  Реалізації стратегії ТО і Р "за технічним станом" на практиці повинно передувати вирішення цілого комплексу взаємопов’язаних між собою проблем, що стосуються питань управління надійністю і реалізації її в умовах експлуатації.
 • Документ
  Особливості взаємодії робочого органу з грунтом при вібраційному зануренні будівельних елементів
  (КНУБА, 2006) Сівко, В. Й.; Голенков, Г. М.; Макогон, С. А.; Сівко, Є. В.; Грищенко, Є. В.
  Процес вібраційного занурення паль, шпунтів та інших будівельних елементів у ґрунт – своєрідний коливальний процес, що виникає при взаємодії стрижню з ґрунтом. Віброзбуджувач, що закріплений до наголовника палі, генерує в ній повздовжні коливання, які на границі паля-ґрунт викликають поперечні коливання ґрунту.
 • Документ
  Сопротивление резанию грунта ядром уплотнения на ноже
  (КНУБА, 2006) Сукач, М. К.; Филонов, Ю. П.; Пузаков, Д. В.
  При резании жестким наростом на ноже происходит трение грунта по грунту с минимальной активной пористостью ω0. Соответствующий этому процессу новый параметр µн − угол трения грунта по наросту, который фактически является углом внутреннего трения при уплотнении грунта до минимальной пористости и определяется опытным путем.
 • Документ
  Вплив форми бурових різців на сили різання
  (КНУБА, 2006) Смірнов, В. М.; Головань, В. П.; Вольтерс, О. Ю.
  сучасному будівельному виробництві при зведенні споруджень на пальових фундаментах, у дорожньому і електромережевому будівництві широке поширення одержала технологія з застосуванням бурових робіт. Більшість серійно випущених будівельних бурильних і бурильно-кранових машин засновано на принципі обертального буріння з руйнуванням ґрунту різцевими робочими органами.