Вип. 83

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/116

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Теорія і практика створення бетоноформувальних агрегатів (БФА)
  (КНУБА, 2014) Гарнець, Володимир; Човнюк, Юрій; Зайченко, Стефан; Шаленко, Вадим; Приходько, Ярослав
  Одним із провідних науково - практичних напрямків роботи кафедри ««Машини і обладнання технологічних процесів» і, в подальшому, кафедри « Основ професійного навчання» КНУБА було і залишається дослідження, проектування, розроблення і втілення бетоноформувальних агрегатів (БФА).
 • Документ
  Принципы конструирования, изготовления и эксплуатации смесителей для производства поризованых бетонов
  (КНУБА, 2014) Черноусенко, Григорий
  Проведено аналіз конструкцій та технологічних параметрів змішувачів для виробництва дрібнозернистих поризованих бетонів із широкого діапазону їхньої щільності, Розглянуто конструкції та наукові основи, що використані автором для виготовлення та випробовування спеціальних змішувачів.
 • Документ
  Уточнена математична модель коливань вантажу при повороті крана підйомно-транспортної машини
  (КНУБА, 2014) Діктерук, Михайло; Човнюк, Юрій; Почка, Костянтин
  У статті запропонована уточнена математична модель стрілової системи крана з двома ступенями вільності руху в умовах рівномірного та нерівномірного нерівноприскореного повороту. Встановлено умови, за яких виникають квазірезонасні коливання вантажу на канаті, за наявності сухого, в'язкого та нелінійного (квадратичного) тертя.
 • Документ
  Енергосиловий критерій оптимізації режимів руху мостових кранів при їх пуску та гальмуванні
  (КНУБА, 2014) Човнюк, Юрій; Діктерук, Михайло; Почка, Костянтин
  Запропоновано новий енергосиловий критерій оптимізації режимів руху мостових кранів за про¬цес їх пуску та гальмування. Встановлені основні кінематичні та динамічні характеристики такого руху, які залежать від співвідношення тривалості перехідного процесу (пуску чи гальмування) до періоду коливань вла¬сне кранової системи, що відповідає частоті власних маятникових коливань вантажу відносно крана за період розгону/гальмування.
 • Документ
  Побудова фізичної моделі шарнірно-зчленованої стрілової системи баштового крана
  (КНУБА, 2014) Ловейкін, Вячеслав; Шевчук, ,Олександр
  У роботі,на основі теорії подібності технічних систем, визначено параметри фізичної моделі шарнірно-зчленованої стрілової системи баштового крана, За цими параметрами побудована фізична модель шарнірно-зчленованої стрілової системи для проведення експериментальних досліджень зміни вильоту баштового крана за рахунок переміщень шарнірно-зчленованої стрілової системи та вантажного візка.Наведено порівняння відповідних параметрів фізичної моделі та натурної машини.
 • Документ
  Синтез оптимального керування рухом вантажопідйомними кранами
  (КНУБА, 2014) Ромасевич, Юрій; Ловейкін, Вячеслав
  У статті наведено постановку задачі оптимального керування рухом вантажопідйомного крана із вантажем на гнучкому підвісі. Запропоновано комплексний безрозмірний критерій, який відображає стан динамічної системи „кран-вантаж” у фазовому просторі і „витрати” на керування системою. Для розв'язання поставленої задачі використано метод динамічного програмування. Для установлення умови стійкості руху крана із вантажем на гнучкому підвісі використано алгебраїчний критерій Рауса-Гурвіца. Функція оптимального керування знайдена у вигляді зворотного зв'язку. Побудовані графiки функції оптимального керування та некласичний фазовий портрет руху системи.
 • Документ
  Модель заполнения ковша при разработке слабых водонасыщенных грунтов
  (КНУБА, 2014) Шепель, Тарас
  Розглянуто процес заповнення виконавчого органа ківшового типу при розробці слабких водонасичених ґрунтів. Визначено умови просування зрізаного шару ґрунту в середину ковша. Введено поняття стану граничного заповнення ковша та граничних параметрів заповнення. Розроблена математична модель процесу заповнення, що дозволяє визначити граничну висоту і довжину ґрунтового кома в ковш,; яка враховує параметри робочого органа, параметри процесу різання та фізико-механічні властивості розроблюваного ґрунту.
 • Документ
  Моделирование подводного забоя, образованного струйным грунтозаборным устройством
  (КНУБА, 2014) Бондаренко, Андрей; Франчук, Всеволод
  У результаті вивчення процесу взаємодії струменевого потоку з масивом незв'язного ґрунту в підводній зоні розмиву, розроблена математична модель, яка дозволяє встановити значення достатньої кількості геометричних параметрів для побудови поверхні контакту розмиваючого стру¬меня з розмиваємим ґрунтом. Числові значення емпіричних коефіцієнтів отримані у результаті обробки експериментальних даних при лабораторному вивченні процесу розмиву ґрунту похилим турбулентним струменем у підводному вибої. Апробація розробленої математичної моделі розрахунку струменевих розпушувачів пройшла у ході розробки проекту ежекторного земснаряда ЗНС 630-90.
 • Документ
  Щелевое резание пластически деформируемого суглинка
  (КНУБА, 2014) Сукач, Михаил; Филонов, Юрий; Новиков, Роман
  Рассмотрено щелевое резание суглинка пространственно ориентированным плоским ножом в условиях квазистатического процесса. Показан случай, когда перед лобовой гранью широкого ножа образуется пластически деформируемая зона грунта без ядра уплотнения. Для характерного диапазона углов резания получены значения давления на ноже и силы сопротивления грунта резанию.