Вип. 10

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Вплив способу теплопостачання шпалеродрукарських машин на підвищення енергоефективності шпалерного виробництва
  (КНУБА, 2006) Гламаздін, Павло; Малишевський, Т.
  Виробництво шпалер відноситься до енерговитратних видів виробництв. Домінуюче місце в енерговитратах шпалерних підприємств займають процеси сушки шпалерного полотна з нанесеною на поверхню композицією. У процесі роботи необхідна постійна підтримка температури сушильного агента - повітря в діапазоні, передбаченого технологічним регламентом виробництва.
 • Документ
  Чисельний метод дослідження неізотермічної течії підземних вод при конвективному теплообміні
  (КНУБА, 2006) Кононенко, Григорій
  Відомо, що найбільші труднощі при розв’язанні задач планової неізотермічної фільтрації постають при реалізації крайової задачі для рівняння поширення тепла тому, що процес теплопереносу відбувається за допомогою кількох механізмів [1]: зміна температури за рахунок те-плопровідності та міжфазового теплообміну, а також конвективний перенос досягнутих значень температури, причому теплоперенос ко- векцією відбувається в напрямі градієнта напору (тиску), тобто в напрямі нормалі до ізобари в певній точці пласта. Таким чином різницева апроксимація такої задачі має порівняно однаково описувати два по суті різних фізичних процеси. Така схема, яка будується на основі методу розщеплення рівняння на фізичні процеси, була використана нами в працях [2]І[3].
 • Документ
  Математичні моделі тепло- і масопереносу при двовимірній фільтрації рідини
  (КНУБА, 2006) Кононенко, Григорій
  Питанню побудови нестаціонарних полів температури та концентрації і розподілу їх в пласті при нагнітанні в нього рідини з температурою або концентрацією забруднень відмінних від фонових присвячено ряд робіт. Ллє у більшості з них розглядаються в основному одно- вимірні ( лінійні чи радіальні) течії рідини. В реальних умовах мають місце двовимірні течії рідини, що обумовлено геометрією розміщення контурів нагнітання та розвантаження (нагнітальні та експлуатаційні свердловини, водозабори і басейни забруднень в природній течії тощо).
 • Документ
  Дослідження фазових перетворень при випалюванні систем “вогнестійка глина - шлак феронікелю”
  (КНУБА, 2006) Килимник, Олександр
  Аналіз літературних даних дозволяє констатувати, шо для кислото-стійкої кераміки на основі вогнестійких глин основними кристалічними фазами, як муліт, £-кварц, кристобаліт. Причому, кислотостійкість кераміки визначається ступенем мулітизації та досконалісту структуру муліту.
 • Документ
  Экспериментальные исследования поля скорости при взаимодействии закрученных струй
  (КНУБА, 2006) Зайцев, О.; Донченко, С.; Любарец, Олександр
  Выполнены экспериментальные исследования закрученных потоков, взаимодействующих под различными углами. Выявлено три зоны взаимодействия таких струй по мере развития результирующего потока в центральной области, а изменение скорости в периферийных слоях соответствует распределению в одиночной струе, что позволяет управлять аэродинамической обстановкой в камере сгорания. Полученные данные подтверждены при сжигании сжиженного газа в дутьевых горелках.
 • Документ
  Залежність ексергетичного ккд split-кондиціонерів від їх продуктивності за повітрям на випарнику і конденсаторі
  (КНУБА, 2006) Лабай, В.
  Споживання електричної енергії системами кондиціювання повітря (СКП) в енергетичному балансі будинку в теплий період року (ТПР) займає значне місце. Достатньо відзначити, що на кондиціювання 1 м" площі будинку витрачають від ЗО до 70 Вт електроенергії. Тенденція росту тарифів потребує уважного ставлення до витрати енергії і впровадження енергоощадних технологій в СКП.
 • Документ
  Обоснование технико-экономической целесообразности устройства геотермальных установок для регазификации сжиженных углеводородных газов
  (КНУБА, 2006) Енин, Петр; Рыбачев, С.
  Проведено натурні експерименти з вимірювання температур рідкої фази СВГ, стінки обсадної колони свердловини геотермального регазифікатора та вологого ґрунту (суглинку) на різних відстанях від свердловини ГТР. Одержані результати порівняні зі змінами цих температур з розрахунковими значеннями їх нестаціонарного розподілу для відповідних радіальних координат.
 • Документ
  Методика теплового расчета геотермальных регазификаторов сжиженного углеводородного газа
  (КНУБА, 2006) Енин, П. М.; Рыбачев, С. Г.
  В статті викладено методику теплового розрахунку геотермальних регазнфікаторів скрапленою вуглеводневого газу на базі даних розрахунків нестаціонарного розподілу температури в шарах, що безпосередньо прилягають до стінки свердловини ГТР.
 • Документ
  Натурные эксперименты на опытно-промышленной геотермальной установке и сопоставление их результатов с данными математического моделирования
  (КНУБА, 2006) Енин, П. М.; Рыбачев, С. Г.
  Цель натурных экспериментов на опытно-промышленной геотермальной установке состояла в проверке правильности принятой физической модели теплового взаимодействия жидкой фазы СУГ и грунта, приемлемости введенных при ее теоретическом описании упрощающих допущений, адекватности математического описания процессов тепло- переноса при выбранных начальных и граничных условиях и, наконец, в проверке правильности схемы численного решения задачи методом конечных элементов.
 • Документ
  Исследование теплового взаимодействия геотермальных регазификаторов суг с влажным грунтом при фазовых переходах содержащейся в нем влаги
  (КНУБА, 2006) Енин, П. М.
  С необходимостью определения нестационарных температурных полей влажного грунта при изменении агрегатного состояния содержащейся в нем влаги приходится сталкиваться в случаях, когда с грунтом вступают в тепловое взаимодействие подземные сооружения, причем среда, находящаяся внутри них, имеет температуру, противоположную по знаку температуре породного массива. Именно такая задача возникает при исследованиях теплового режима геотермальных регазификаторов СУГ скважинного типа.
 • Документ
  Результаты исследования нестационарных температурных полей в сухом грунте вокруг геотермальных регазификаторов
  (КНУБА, 2006) Енин, П. М.
  Наведено результати аналізу розрахункових даних, які характеризують нестаціонарний розподіл температур в сухому грунті.
 • Документ
  Результаты исследования нестационарных температурных полей в жидкой фазе суг при тепловом взаимодействии геотермальных регазификаторов с сухим грунтом
  (КНУБА, 2006) Енин, П. М.
  Наведено результати обчислювальних експериментів про нестаціонарний розподіл температури рідкої фази СВГ в режимі її зберігання за радіусом свердловини ГТР. Відмічено залежність цього розподілу від режимів теплообміну.
 • Документ
  Радіаційне охолодження приміщень
  (КНУБА, 2006) Худенко, Анатолій
  Наведені принципи дії, конструктивні особливості, комфортні якості та досвід застосування радіаційних систем охолодження приміщень.