Технологія захисту навколишнього середовища

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1245

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 14
 • Документ
  Розрахунок ефективності електромагнітного екранування композиційними матеріалами з електропровідними немагнітними добавками
  (2021) Панова, О. В.; Краснянський, Г. Ю.; Азнаурян, І. О.
  Представлено результати теоретичних досліджень захисних властивостей композиційних облицювальних матеріалів на основі діелектричної матриці з немагнітним електропровідним наповнювачем у широкому діапазоні частот падаючого електромагнітного випромінювання. Отримано вирази для величин проходження, відбиття та поглинання і розрахованої на їх основі ефективності екранування електромагнітного випромінювання матеріалом. Необхідні для розрахунків залежності діелектричної проникності та електро-провідності композиту від об'ємної частки електропровідної добавки отримано на підставі гіпотези подібності при врахуванні ненульової провідності діелектричної матриці. Встановлено задовільну відповідність результатів розрахунків із виміряними характеристиками екранування зразків металосилікатних матеріалів на основі гідросилікатів кальцію та мідного порошку. Загалом наведені результати показують адекватність запропонованої розрахункової методики і свідчать, що вона може бути використана для попередніх оцінок характеристик екранування при проєктуванні електромагнітних екранів на основі композиційних облицювальних матеріалів.
 • Документ
  Моделювання поширення магнітних полів електротехнічного обладнання
  (2021) Левченко, Лариса; Осадчий, Борис; Азнаурян, Ірина; Осадчий, Дмитро
  ORCID + Repository Google Academe+ УДК 621.319 В роботі показано, що в умовах ущільнення розташування електротехнічного обладнання у приміщеннях, будівлях та на територіях ВРП 330-739 кВ для забезпечення нормативних рівнів електромагнітної сумісності персоналу і населення доцільно здійснювати попереднє моделювання поширення електромагнітних полів. Враховуючи незначне екранування магнітного поля корпусами обладнання моделювання доцільно здійснювати за магнітною складовою електро-магнітного поля. Визначено математичне співвідношення щодо поширення магнітного поляокремих джерел з урахуванням їх дипольної моделі. Моделювання здійснювалося для джерел дипольного та дипольно-квадрупольного типу. З використанням пакету Matlab надано тривимірні моделі джерел з поширенням дипольної, квадрупольної та дипольної-квадрупольної гармонік поля. Розроблено прикладне програмне забезпечення у середовищі С з використанням бази даних SQL-сервер і здійснено моделювання поширення магнітного поля багатьох джерел у визначеній площині. Отриманий результат свідчить, що навіть для електротехнічного обладнання, що перебуває в експлуатації, визначити наведені ізолінії напруженості магнітного поля експериментальним шляхом дуже складно. На стадіях проектування розміщення обладнання моделювання є єдиним інструментарієм прогнозування електромагнітної обстановки, яка визначає електромагнітну сумісність технічних засобів і електромагнітну безпеку персоналу ПС 330-75 кВ і населення.
 • Документ
  Electromagnetic screens application for population protection from electromagnetic fields and radiation
  (Electromagnetic screens application for population, 2018-10-10) Glyva, V.; Panova, O.
  Conclusions 1. Assessment of electromagnetic environment has to be conducted prior to screen material and structure selection; it includes determination of frequency and amplitude parameters of electromagnetic fields and external and internal sources radiation. 2. It is necessary to choose reasonable correlation of attenuation and reflection screen parameters for maximal reduction of this physical factor impact on human. It is efficient to apply graphic dependencies given in this paper. 3. Ferromagnetic electromagnetic screens application is the most acceptable under condition of full blocking of field source or with accounting reflection effect that enables preliminary calculation of shielding efficiency based on geometrical issues exclusively. 4. Variability of shielding coefficients has to be taken into account at electromagnetic shielding application because of diffraction phenomena at the screen edges. 5. In all cases it is necessary to take into account the feasibility of screen production and installation, as well as its cost, which is provided by rationalization of shielding and reflection coefficients selection (i.e. with principle of reasonable adequacy).
 • Документ
  «Development and investigation of protective properties of the electromagnetic and soundproofing screen»
  (// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Восточно-Европейский журнал передовых технологий) // 2018, Vol.6, №5(96), р.54-61., 2018) Glyva, V.; Lyashok, J.; Matvieieva, I.; Frolov, V.; Levchenko, L.; Tykhenko, O.; Panova, O.; Khodakovskyy, O.; Khalmuradov, B.; Nikolaiev, K.
  Розроблено технологiю виготовлення унiверсального електромагнiтного та умозахисного екрана на основi пiнолатексу та пiнополiстиролу. Проведенi дослiдження дисперсностi та фiзичних характеристик компонентiв матерiалу для екранування електромагнiтного поля та шуму. Розроблений матерiал складається з латексу та залiзорудного пилу з переважною дисперснiстю 12 мкм. Для пiдвищення шумозахисних властивостей у процесi виготовлення латексу до нього додавався пiноутворювач – синтетична олеїнова кислота. Для зменшення ваги у матерiал додавався гранульований полiстерол розмiрами 1−3 мм. Проведенi дослiдження екранiв товщинами 5 мм та 10 мм з рiзним вмiстом металевої субстанцiї. Визначено, що коефiцiєнти екранування матерiалу товщиною 5 мм для вмiсту залiзної руди 5−20 % складають: для електромагнiтного поля частотою 2,4−2,6 ГГц – 1,8−44; для магнiтного поля промислової частоти − 1,2−15,0. Для матерiалу товщиною 10 мм – 2,9–52,0 та 2,3–38,4 вiдповiдно. Iндекс зниження шуму 41−44 дБ досягається на частотах шуму 6−8 кГц, найбiльш критичних для людини. Проведенi структурнi дослiдження поверхнi матерiалiв. Встановлено, що за вмiсту металевої субстанцiї вiд 15 % її розподiл у тiлi матерiалу стає нерiвномiрним. Для пiдвищення ефективностi електромагнiтного захисту доцiльно попередньо виготовити iз залiзорудного пилу магнiтну або реологiчну рiдину i використати її у технологiчному процесi виготовлення пiнолатексу. Доведено, що комбiнованi електромагнiтнi та шумозахиснi (акустичнi) екрани, маючи малу товщину та вагу, можуть забезпечити зниження рiвнiв електромагнiтних полiв та шуму до нормативних, що особливо важливо при їх застосуваннi у транспортнiй галузi.
 • Документ
  Методи зниження рівнів електромагнітних полів та випромінювань з урахуванням міжнародних стандартів електромагнітної сумісності
  (МЦНД, 2018) Панова, О. В.; Кандур, М. П.
  Методи зниження рівнів електромагнітних полів та випромінювань з урахуванням міжнародних стандартів електромагнітної сумісності.
 • Документ
  Загальні критерії застосування електромагнітних екранів для забезпечення електромагнітної безпеки та сумісності технічного обладнання
  (ДонНТУ, 2018) Панова, О.В.; Панова, О. В.
  На певних смугах частот спостерігається зниження захисних властивостей екранів, особливо з прямокутними отворами, які часто зустрічаються у реальних виробничих умовах. Були проведені дослідження для різних співвідношень довжин (l) і висот (h) прямокутних отворів
 • Документ
  Дослідження захисних властивостей металевих електромагнітних екранів та визначення умов їх максимальної ефективності
  (ПНТУ, 2020) Панова, О. В.
  На основі аналізу даних про екранування електромагнітних полів наднизьких та ультрависоких частот будівельними та облицювальними матеріалами зроблено висновки, що найбільш доцільним з технічних та економічних міркувань є облицювання захисними матеріалами внутрішніх поверхонь будівель. Наведено коефіцієнти екранування розробленими металополімерними матеріалами електромагнітних полів різних частот. Для електромагнітних полів частотами 2,4-2,6 ГГц коефіцієнти екранування складають 2,44 (за товщини екрана 5 мм) та 3-52 (за товщини екрана 10 мм). Коефіцієнти відбиття складають 0,06-0,32. Зміна концентрації феромагнітної субстанції становить 5-20 % (за вагою). За таких умов зниження напруженості магнітного поля промислової частоти складають 1,2-15,0 (за товщини екрана 5 мм) та 2,3-38,0 (за товщини екрана 10 мм). Наведено порядок оцінювання ефективності екранування високочастотного екранованого поля тришаровою структурою, виходячи зі значення діелектричної проникності несучого матеріалу та мінімальної довжини електромагнітної хвилі діапазону екранованого поля. Для одночасного екранування магнітного поля промислової частоти провідний шар повинен бути феромагнітним. Для цього можна застосувати металополімер з великою концентрацією залізорудного концентрату
 • Документ
  Вплив мікрокліматичних параметрів на аероіонізацію повітря виробничого середовища
  (КНУБА, 2018) Глива, В. А.; Левченко, Л. О.; Панова, О. В.; Тихенко, О. М.
  Представлені результати спільної дії негативних аероіонів при різних значеннях відносної вологості і відстаней від джерела іонізації у робочих приміщеннях. Запропоновано методи нормалізації та підтримки на нормативному рівні стабільної концентрації аероіонів в повітрі з урахуванням дії технічних засобів у робітничому середовищі.
 • Документ
  Розрахункове та експериментальне визначення ефективності електромагнітного екранування
  (2015-06-12) Панова, О. В.; Азнаурян, І. О
  Впровадженню організаційно-технічних заходів зі зниження рівнів електромагнітних полів екрануванням повинне передувати визначення припустимого внеску у коефіцієнти екранування поглинання та відбиття електромагнітної хвилі екраном. Необхідна товщина електромагнітного екрана визначається розрахунковими методами з урахуванням мінімального коефіцієнта 7 екранування. Це обумовлене необхідністю збереження прийнятного якості бездротового зв’язку. Доцільно використовувати композитні електромагнітні екрани, які крім керованих захисних властивостей мають малі коефіцієнти відбиття, що дозволяє уникати підвищення рівнів електромагнітних полів у небажаних напрямках. При використанні електромагнітних екранів обмежених розмірів, слід враховувати дифракційні крайові ефекти, що досягається попереднім моделюванням просторових розподілів полів навколо екранів.
 • Документ
  Сучасні підходи до моделювання просторових змін геомагнітного поля у будівлях та спорудах
  (Управляння розвитком складних систем. Збірник наукових праць., 2015) Запорожець, О. І.; Клапченко, В. І.; Левченко, Л. О.; Панова, О. В.
  Досліджено зниження рівня геомагнітного поля у будівлях. Виявлено, що ослаблення геомагнітного поля залежить від загальної маси та просторового розташування феромагнітних елементів конструкцій. Для цілей прогнозування аномалій геомагнітного поля у будівлях на стадії проектування та будівництва доцільне використання моделювання просторових розподілів магнітних полів у приміщеннях.