Технологія захисту навколишнього середовища

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1245

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Дослідження основних властивостей зворотноосмотичних мембран та їх вплив на зміну фізико-хімічного складу водних розчинів
  (КНУБА : ІТЕГІП, 2022-12) Кравченко, Марина Василівна; Василенко, Леся Олексіївна
  В статті розглянуто актуальність та особливості використання зворотного осмосу при коригуванні фізико-хімічного складу водних розчинів і, особливо, складу питної води. Основним елементом будь-якої установки зворотного осмосу є напівпроникна мембрана, що являє собою композитний полімерний матеріал нерівномірної щільності. Показано, що мембрани для зворотного осмосу повинні задовольняти певним вимогам, основними з яких є селективність до компонентів, які видаляються на даному функціональному етапі, відповідність високому рівню проникності, тобто мати високу питому продуктивність та володіти стійкою структурою, фізичною міцністю і хімічною стійкістю до середовища та стійкими фізико-хімічними властивостями в процесі їх експлуатації. Описано основні фізико-хімічні властивості мембран (селективність, питома продуктивність, коефіцієнт зниження концентрації, коефіцієнт розділення) та наведено методи їх розрахунку. Експериментально досліджено вплив температури на зміну селективності і питомої продуктивності напівпроникної мембрани для солей MgCl2 та CaCl2. Доведено, що збільшення температури розчину призводить до зростання селективності мембрани та лінійного зменшення її питомої продуктивності. Проведено експериментальні дослідження на модельних розчинах з вивчення впливу тиску на зміну селективності мембрани. Показано, що усадка структури мембрани, особливо помітна в перші години її роботи, що призводить до зниження селективності мембрани. Практично сталий режим за селективністю зазвичай настає через 4–5 год. Досліджено, що зі збільшенням концентрації солей у вихідному розчині відбувається зниження питомої продуктивності мембрани та зростання селективності. Представлено, що селективність досліджуваної мембрани в представленому діапазоні концентрацій є вищою для електролітів типу 2:2, ніж для електролітів типу 2-1. Наведені параметральні залежності зміни селективності та коефіцієнту зниження концентрації мембрани Filmtec TW30-1812-50 з часом для компонентів «модельного багатокомпонентного розчину» при тиску Р=18 атм.
 • Документ
  Проблема забруднення питної води нітрат-іонами та сучасні методи її вирішення
  (Київський національний університет будівництва і архітектури, 2022-12) Кравченко, Марина Василівна; Василенко, Леся Олексіївна
  В статті розглянуто різні нормативні документи, які регламентують вміст нітрат-іонів у питній воді, а також вплив нітратів на здоров’я та безпеку життєдіяльності людини. Наведено результати досліджень щодо забруднення нітрат-іонами джерел питного водопостачання у 5 регіонах України. Фізико-хімічний аналіз проводився для джерел води з колодязів сільської місцевості, межах міст та на прилеглих до міст територіях. Доведено актуальність проблеми забруднення води нітрат-іонами, що потребує пошуку, реалізації та вдосконалення методів очистки води від нітратів. Проведено порівняльний аналіз переваг, недоліків та особливостей використання різних методів видалення нітрат-іонів з питної води, в тому числі води з нецентралізованих джерел водопостачання. Для очищення води від нітрат-іонів застосовують біологічний, іонообмінний, адсорбційний, електрохімічний метод, а також баромембранні методи, зокрема метод зворотного осмосу. Досліджено закономірності процесу зворотного осмосу при видаленні нітрат-іонів з модельних розчинів та води з колодязів. Для експериментальних досліджень використовувались зворотноосмотичні мембрани виробництва США фірми Filmtec типу TW30-1812-50. В якості досліджуваної води використовували модельні розчини Mg(NO3)2, Zn(NO3)2 та, безпосередньо, воду з нецентралізованих джерел водопостачання. За відомою методикою було визначено селективність мембрани та коефіцієнт відбору пермеату. Побудовано параметральні криві залежності селективності мембрани по відношенню до NO3- від зростання робочого тиску від 0,5 МПа до 1,9 МПа для модельних розчинів різної концентрації. Отримано залежності зміни концентрації нітрат-іонів води з колодязя та селективності (φ, %) мембрани по відношенню до NO3- від робочого тиску. На підставі отриманих результатів досліджень зроблено висновок про високу ефективність очищення води від нітратів зворотним осмосом низького тиску (в діапазоні від 0,5 МПа до 1,9 МПа) та визначено параметри досліджуваного процесу, що дозволить досягати норм ГДК нітратів у питній воді.
 • Документ
  Розвиток екологічного менеджменту на підприємстві в умовах глобалізації економіки України
  (2017-08) Василенко, Леся Олексіївна; Жукова, Олена Григорівна; Березницька, Юлія Олегівна
  Статтю присвячено розвитку екологічного менеджменту на підприємстві. Завернуто увагу на складові екологічного менеджменту та його механізм. Проаналізовано основні завдання екологічного менеджменту та сформовано основні напрями ефективності функціонування екологічного менеджменту на підприємстві.
 • Документ
  Управління підприємством: засади та окремі функції в сучасних умовах
  (КНУБА : ДК Центр, 2019) Василенко, Леся Олексіївна; Федоренко, Станіслав Валентинович; Жукова, Олена Григорівна; Куліков, Петро Мусійович; Рижакова, Галина Михайлівна
  У монографії висвітлено основні засади та деякі функціональні особливості управління підприємством. Особлива увага приділяється формуванню та оцінці інноваційних стратегій. Окремим блоком розглядаються основні методичні підходи щодо підготовки кваліфікованого персоналу в умовах функціонування технологічних парків України, висвітлюються нормативні пропозиції з цих питань. Розраховано на наукових працівників, керівників, державних службовців, фахівців, менеджерів підприємств і фінансових установ, викладачів, аспірантів, студентів, а також широке коло читачів.
 • Документ
  Економічне обґрунтування схем знешкодженняхромвмістних стічних вод гальванокоагуляцією
  (Редакція журналу `Економіка та держава`, 2018) Василенко, Леся Олексіївна; Василенко, Олексій Анатолійович; Жукова, Олена Григорівна
  Стічні води, які містять шестивалентний хром найнебезпечніші води, вони скидаються у навколишнє середовище в недостатньо очищеному вигляді , що є проблемою міжнародного значення. В Україні, як і за її межами, стічні води гальванічних виробництв найбільш розповсюджені. Виробничі стічні води, забруднені кислотами, лугами та солями важких металів утворюються внаслідок хімічної та електрохімічної обробки металів та їх сплавів, а також при нанесенні гальванічних покрить. Загальний обсяг стічних вод, що скидаються вказаними підприємствами, складає в Україні біля 500 млн м3 на рік. У запропонований статі охарактеризовано гальванічне виробництво, вплив його стічних вод на навколишнє середовище. Перераховано існуючи методи очистки промивних вод, які містять хром шість (Cr6+). Наведено схеми очистки хромвмісних стічних вод. Проаналізовано, обгрунтовано недоліки методів та звернено увагу на їх якість після очистки. А також проведено аналіз їх економічної привабливості. Розглянуто кожен метод очищення окремо. Запропоновано техніко-економічні показники гальванокоагуляційного методу очистки промивних стічних вод від гальванічних виробництв. На основі досліджень зроблено висновки, згідно з якими у виборі схеми потрібно враховувати нове будівництво та реконструкцію існуючих споруд.
 • Документ
  Гальванокоагуляція як універсальний метод очищення стічних вод від іонів важких металів
  (КНУБА, 2017) Василенко, Олексій Анатолійович; Василенко, Леся Олексіївна
  Здійснена загальна характеристика промивних стічних вод гальванічних виробництв. Наведений аналіз існуючих методів очистки промивних стічних вод, які містять іони важких металів. Зроблена порівняльна характеристика та наведені недоліки цих методів. Розгляну метод гальванокоагуляцйї Запропонований інженерний розрахунок промислового фільтру для очищення стічних вод від іонів важких металів, в якому відбувається процес гальванокоагуляції.