Вип. 93

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  The formulation of nonlinear deformation and fracture of heterogeneous 3d bodies subject to the emergence and spread of cracks under dynamic loading
  (КНУБА, 2014) Solodey, I. I.; Vabishchevych, М. О.
  Describes the main output parameters of the problems of fracture mechanics and existing calculation methods for inhomogeneous spatial bodies with cracks in terms of nonlinear dynamic effects.
 • Документ
  Розповсюдження циліндричних хвиль у поропружному середовищі
  (КНУБА, 2014) Ворона, Ю. В.; Кара, І. Д.
  Досліджується розв’язок задачі про поширення в поропружному середовищі осесиметричних хвиль. Запропоновані розрахункові співвідношення, які дозволяють обчислювати параметри НДС в широкому диапазоні частот.
 • Документ
  Чисельний розв’язок задачі про опір руйнуванню полого циліндра з дефектом у вигляді каверни з тріщиною в пружно-пластичній постановці
  (КНУБА, 2014) Харченко, В. В.; Банько, С. М.; Кобельский, С. В.; Кравченко, В. І.
  Представлено результати розрахунків в пружно-пластичній постановці опору руйнуванню полого циліндра з дефектом у вигляді тріщини, яка знаходиться в вершині каверни. Одержані дані порівнювали з результатами розв’язку в пружній постановці задачі про розтяг полого циліндра з дефектом у вигляді тріщини, яка знаходиться в вершині каверни, а також з результатами розв’язку для циліндра з тріщиною.
 • Документ
  Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в двовимірних тілах при температурному навантаженні
  (КНУБА, 2014) Шкриль, О. О.
  На основі моментної схеми скінченних елементів (МССЕ) реалізована методика визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень (КІН) в двовимірних тілах при дії температурного навантаження. Результати розвязання тестових задач показують, що енергетичні методи визначення КІН є більш ефективними порівняно із прямим методом.
 • Документ
  Метод прямих у циліндричній системі координат
  (КНУБА, 2014) Левківський, Д. В.; Янсонс, М. О.
  В даній роботі розглядається плоска деформація товстої циліндричної оболонки, жорстко закріпленої по бічним граням. Для зниження вимірності вихідних диференціальних рівнянь використовується метод прямих у поєднанні з проекційним методом Бубнова-Гальоркіна-Петрова. В результаті редукції рівняння зводяться до системи однорідних диференціальних рівнянь першого порядку в частинних похідних. В подальшому система розв’язується чисельно, використовуючи метод дискретної ортогоналізації С.К. Годунова.
 • Документ
  Influence of loading is from a rolling stock on the dynamic behavior of multi-storey building
  (КНУБА, 2014) Luk’yanchenko, O. O.; Kostina, O. V.; Gerashchenko, O. V.
  The investigation of the rolling stock load influence on the multi-storey building being under construction in the close to the railroad area has been conducted. FEM calculation models of the ballast prism and the building in the interaction with the base soil were created. The acceleration of the soil at the depth of the foundation laying was obtained and, as the result, its influence on the dynamic behavior of building was evaluated.
 • Документ
  Parametric resonanse in statically indeterminate frames
  (КНУБА, 2014) Vorona, Yu. V.; Luk’yanchenko, O. O.; Kostina, O. V.
  The technique for development and reduction of discrete dynamics models of frames is presented. Construction of the models is carried out using finite element method, generalized coordinates and tools of modern computer software. Parametric resonance in a statically indeterminate frame caused by external excitations is investigated. Main instability domains of the frame are determined.
 • Документ
  A method of determining the coordinates of the stiffness center and the stiffness principal axis of the vibrating system with damping
  (КНУБА, 2014) Dang Xuan Truong; Tran Duc Chinh
  The report presents a methodology to determine the directions of the stiffness principal axis (in this case subject to the linear displacement and forced rotation angle) of a solid object interact with the surrounding environment by resilient bearing supports. The results also show that determining the coordinates of the stiffness center in the vibrating system with damping factors is necessary in our research.
 • Документ
  Вплив геометрії дискового мікрозразка на визначення характеристик механічних властивостей сталі 45
  (КНУБА, 2014) Харченко, В. В.; Каток, О. А.; Макаєв, А. Г.; Кондратенко, І. С.
  Розроблено скінченно–елементну модель для розрахунку деформування стальною кулькою дискового мікрозразка. На основі результатів чисельного моделювання оцінено вплив геометрії зразка на результати визначення характеристик міцності методом продавлювання дискового мікро зразка
 • Документ
  Методика розв’язання вісесиметричних задач стаціонарної теплопровідності та термопружності на основі MCCE
  (КНУБА, 2014) Андрієвський, В. П.; Максим’юк, Ю. В.
  Наведені основні розрахункові співвідношення вісесиметричних задач стаціонарної теплопровідності та термопружності в криволінійній системи координат. На базі основних положень моментної схеми скінченних елементів отримано співвідношення для визначення температурних деформацій. Проведені чисельні дослідження для обґрунтування достовірно-сті результатів.
 • Документ
  Удар конічного стрижня об жорстку перешкоду
  (КНУБА, 2014) Улітін, Г. М.; Царенко, С. М.
  В статті розглянуто задачу про повздовжній удар конічного стрижня змінного перерізу. На підставі аналізу впливу параметрів конструкції на значення головної частоти коливань, надані рекомендації про використання наближеного методу розрахунку. Отримані залежності для визначення переміщень і напружень перерізів стрижня. Запропонована інженерна залежність для визначення максимальної величини зусилля в ударному перерізі.
 • Документ
  Визначення електрорушійної сили поляризованої по товщині кільцевої пластини при механічному збуренні
  (КНУБА, 2014) Григор’єва, Л. О.; Кириченко, А. А.; Бабкова, Н. О.
  Запропоновано метод для визначення електрорушійної сили тонких кільцевих поляризованих по товщині п’єзокерамічних пластин з електродованими плоскими поверхнями при нестаціонарних механічних навантаженнях. Проведено чисельну реалізацію запропонованого методу, що дає змогу ефективно знаходити ЕРС п’єзоелемента при різних способах закріплення і навантаження. Виконується дослідження динамічного електро-механічного стану пластини, що виникає при цьому.
 • Документ
  Коливання сферичної оболонки в центральному силовому полі
  (КНУБА, 2014) Лізунов, П. П.
  Отримані співвідношення, які описують коливання безмоментної сферичної оболонки, що рухається за круговою траєкторією в центральному силовому полі.
 • Документ
  Граничноелементна методика дослідження динамічного НДС пружних масивів
  (КНУБА, 2014) Ворона, Ю. В.; Козак, А. А.; Черненко, О. С.
  Запропоновано та реалізовано наближений підхід до обчислення сингулярних складових граничних інтегральних рівнянь в задачах про двовимірні гармонічні коливання пружних масивних об’єктів. Показана працездатність такого підходу при визначенні компонент ядер інтегральних рівнянь в широкому діапазоні частот. Наведено приклад застосування розробленої чисельної методики.
 • Документ
  Призматичний скінченний елемент на основі моментної схеми скінченних елементів
  (КНУБА, 2014) Гуляр, О. І.; Пискунов, С. О.; Шкриль, О. О.
  На основі НМСЕ розроблено новий призматичний скінченний елемент з перемінною площею поперечного перерізу вздовж твірної, який за рахунок чисельного інтегрування повністю враховує змінність всіх величин в поперечному перерізі. Виявлено, що розроблений варіант СЕ дозволяє отримувати достовірні результати для призматичних тіл із змінною площею поперечного перерізу вздовж твірної
 • Документ
  Розрахунок залізобетонних конструкцій з урахуванням еволюції взаємодії арматури з бетоном
  (КНУБА, 2014) Баженов, В. А.; Лізунов, П. П.; Солодей, І. І.
  При дослідженні корпусу ядерного реактора вивчено підкріплюючий вплив металоконструкцій на напружений стан бетонного масиву, розраховано рівень граничного тиску, досліджено схему втрати несучої здатності конструкції.
 • Документ
  Application of parameter continuation method for investigation of vibroimpact systems dynamic behaviour. problem state. short survey of world scientific literature
  (КНУБА, 2014) Bazhenov, V. A.; Pogorelova, O. S.; Postnikova, T. G.
  Authors in their works study vibroimpact system dynamic behaviour by numerical parametric continuation technique combined with shooting and Newton-Raphson’s methods. The technique is adapted to two-mass two-degree-of-freedom vibroimpact system under periodic excitation. Impact is simulated by nonlinear contact interaction force based on Hertz’s contact theory. Stability or instability of obtained periodic solutions is determined by monodromy matrix eigenvalues (multipliers) based on Floquet’s theory. In the present paper we describe the state of problem of parameter continuation method using for nonlinear tasks solution. Also we give the short survey of numerous contemporary literature in English and Russian about parameter continuation method application for nonlinear problems. This method is applied for vibroimpact problem solving more rarely because of the difficulties connected with repeated impacts.
 • Документ
  Застосування спеціалізованих програмних засобів при викладанні будівельної механіки
  (КНУБА, 2014) Баженов, В. А.; Шишов, О. В.
  На кафедрі будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури для проведення поточного та модульного контролів з дисципліни «Будівельна механіка» застосовується оригінальний програмний комплекс КОНТРОЛЬ. Розглядається структура програмного комплексу та особливості його впровадження у навчальний процес.
 • Документ
  Методика дослідження напружених оболонок при ударних та імпульсних впливах
  (КНУБА, 2014) Легостаєв, А. Д.; Гречух, Н. А.
  Викладена постановка задачі щодо аналізу реакцій оболонки на ударні навантаження з урахуванням суттєвої нелінійності матеріалу оболонки Приведені теоретичні положення дають змогу побудувати ефективні алгоритми розв’язання задач динаміки оболонкових конструкцій.