Вип. 90

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  Моделювання та оптимізація режимів руху вантажопідйомних машин і механізмів у процесі пуску/гальмування за критерієм мінімуму питомої енергії
  (КНУБА, 2017) Човнюк, Юрій; Діктерук, Михайло; Остапущенко, Ольга
  Проведено всебічний аналіз режимів руху механізмів підйому вантажу мостовими кранамиу перехідних процесах пуску, гальмування, реверсування у межах двомасової моделі системи «вантаж-ний візок-канат-вантаж». Визначені закони руху вказаної системи та коефіцієнти динамічності. Для оптимальних режимів руху використаний критерій, який мінімізує значення питомої (загальної) енергії. Розглянуті умови, за яких у системі можливі вимушені коливання, резонанси, режими «биття» та ви- значені основні кінематичні характеристики. Задля проведення аналізу руху механічної системи викори- станий метод аналізу вимушених коливань Л.Д. Ландау – А.М. Косевича.
 • Документ
  Адекватність і можливості скінченно-елементної моделі спорудиміжнародного виставкового центру для динамічного моніторингу
  (КНУБА, 2017) Гайдайчук, Віктор; Дєдов, Олег; Котенко, Костянтин
  Наведено приклад вдосконалення моніторингу будівельних об’єктів за допомогою мате-матичного моделювання. Описуються результати перевірки можливості практичного використання створеної скінченно-елементної моделі конкретної споруди
 • Документ
  Використання інтеграла Дюамеля у коливань та динамічних навантажень пружних зв’язків механізмів підйому вантажу кранів при їх пуску аналізі вимушених
  (КНУБА, 2017) Човнюк, Юрій; Діктерук, Михайло; Комоцька, Світлана
  Обгрунтована модель вимушених коливань пружних зв’язків (канатів) механізмів підйому вантажу кранів у період їх пуску, яка використовує інтеграл Дюамеля й дозволяє аналізувати динамічні навантаження у вказаних зв язках. Для проведення динамічного аналізу використані різні варіанти зовнішнього навантаження: імпульсне, миттєве, лінійно зростаюче у часі, негармонічне періодичне збудження та обчислені відповідні коефіцієнти динамічності.
 • Документ
  Дослідження динаміки роботи встановленого на пружну опору стрілового маніпулятора
  (КНУБА, 2017) Міщук, Дмитро
  В перехідних режимах при роботі маніпулятора виникають коливання його виконавчої системи, які є наслідком нерівномірної роботи приводу,неврівноваженості механічної системи та пружних деформацій металоконструкції. Для встановлення взаємозв’язків між геометричними і силовими параметрами маніпулятора та параметрами пружних деформацій побудовано динамічну та матема- тичні моделі, що описують динаміку руху його стріли. В досліджені пружні деформації представлено у вигляді додаткового кута повороту основи стріли.
 • Документ
  Дослідження динаміки роботи встановленого на пружну опору стрілового маніпулятора
  (КНУБА, 2017) Міщук, Д. О.
  В перехідних режимах при роботі маніпулятора виникають коливання його виконавчої системи, які є наслідком нерівномірної роботи приводу, неврівноваженості механічної системи та пружних деформацій металоконструкції. Для встановлення взаємозв'язків між геометричними і силовими параметрами маніпулятора та параметрами пружних деформацій побудовано динамічну та математичні моделі, що описують динаміку руху його стріли. В досліджені пружні деформації представлено у вигляді додаткового кута повороту основи стріли.
 • Документ
  Розробка дискового робочого органа для безтраншейного прокладання ліній комунікацій
  (КНУБА, 2017) Пелевін, Л. Є.; Горбатюк, Є. В.; Фомін, А. В.; Азенко, А.
  Запропонована конструкція робочого органа для прокладання ліній інженерних комунікацій безтраншейним способом, який забезпечує зниження енергоємності розробки грунту. Розроблено математичну модель руйнування та переміщення грунту робочим органом. Обґрунтовано конструктивні схеми гідравлічного приводу робочого органа.
 • Документ
  Метод усереднення у нелінійних задачах оптимального управління маятниковими коливаннями вантажу на канаті мостового крана
  (КНУБА, 2017) Човнюк, Ю.; Діктерук, М.; Комоцька, С. Ю.
  Розвинута асимптотична методика розв'язку задач оптимального управління суттєво нелінійними маятниковими коливаннями вантажу на канаті мостового крана у випадку малих керуючих впливів. Внаслідок суттєвої нелінійності, тобто залежності частоти коливань від повільного вектора, система рівнянь відповідної крайової задачі не має стандартного виду. За деяких додаткових припущень вдається здолати вказані вище труднощі й привести рівняння до стандартної форми, а також розвинути алгоритм наближеної побудови оптимального управління маятниковими коливаннями вантажу на канаті мостового крана (у межах критерію Л.С. Понтрягіна).
 • Документ
  Пружна підвіска транспортних засобів
  (КНУБА, 2017) Сукач, М. К.
  В Київському національному університеті будівництва і архітектури розроблено пластинчасту ресору для амортизації динамічних навантажень транспортних засобів. Амортизаційний пристрій призначено для колісних засобів (переважно вантажних автомобілів та автопричепів), що мають як одновісні, так і балансирні підвіски. ЇЇ можна використовувати також і в гусеничних транспортних засобах.
 • Документ
  Визначення раціональних параметрів гравітаційних бетонозмішувачів
  (КНУБА, 2017) Назаренко, І. І.; Клименко, М. О.; Свідерський, А.; Печерський, В.
  Досліджені особливості процесу перемішування в гравітаційних бетонозмішувачах та обґрунтовані їх раціональні параметри, а також режими роботи з метою підвищення ефективності перемішування та продуктивності змішувачів. Знайдені рівняння залежностей теоретичних ліній регресії для визначення найбільш вірогідних значень маси і потужності двигуна пересувних гравітаційних змішувачів від об'єму по завантаженню сухими компонентами, а також побудовані графіки цих залежностей.
 • Документ
  Дослідження теплових процесів у абразивному армованому крузі при різанні металопрокату
  (КНУБА, 2017) Абрашкевич, Ю. Д.; Мачишин, Г. М.; Човнюк, О.
  У роботі викладені результати експериментальних досліджень з визначення температури в зоні контакту і зв’язці абразивного армованого круга при різанні металопрокату.
 • Документ
  Сучасні фрикційні матеріали
  (КНУБА, 2017) Добровольський, О.; Косенко, В.
  Наведені характеристики сучасних фрикційних матеріалів, які були отримані, досліджені і останнім часом застосовуються для виготовлення деталей, що працюють в умовах фрикційного тертя та зношування.
 • Документ
  Оптимізація режиму пуску механізму повороту стрілового крана за критерієм середньоквадратичного значення пружного моменту в приводі
  (КНУБА, 2017) Ловейкін, В.; Кадикало, І.
  Стаття присвячена оптимізації режиму пуску механізму повороту стрілового крана за критерієм середньоквадратичного значення пружного моменту в приводі. На основі побудованої математичної моделі динаміки руху механізму повороту виявлено, що в елементах приводу під час перехідних режимах виникають значні динамічні навантаження. Тому для їх мінімізації проведено оптимізацію процесу пуску механізму повороту баштового крана. Представлений спосіб мінімізації коливань показує, як за допомогою методів варіаційного числення вирішується поставлена задача. Розв'язки задачі представлені графіками залежностей, котрі характеризують суть оптимального закону руху - прикладання моментів та зусиль таким чином, щоб навантаження в приводі були мінімальними, що, в свою чергу, підвищить продуктивність та надійність механізму повороту та конструкції крана в цілому.
 • Документ
  Метод аналізу параметричних коливань та резонансів елементів мостових кранів у процесах їх пуску
  (КНУБА, 2017) Човнюк, Ю.; Діктерук, М.; Остапущенко, О. П.
  Наведений метод аналізу параметричних коливань і резонансів елементів вантажопідйомних механізмів мостових кранів у процесах їх пуску. При цьому умови виникнення вказаних коливань та резонансів розглянуті і визначені у межах моделі крану як незамкненої коливної системи, у котрої зовнішній вплив зведений до зміни з плином часу її параметрів. Маятникові коливання вантажу на канаті у системі «вантажний візок - канат - вантаж» мостового крана розглянуті і досліджені для трьох випадків: а) точка підвісу вантажу здійснює заданий періодичний рух у вертикальному напрямку; б) точка підвісу вантажу періодично рухається у горизонтальному напрямку; в) точка підвісу вантажу періодично рухається одночасно у горизонтальному та вертикальному напрямках. Визначені межі областей стійкості/нестійкості коливань параметричного типу для різних частот зміни параметрів досліджуваної системи. Для проведення аналізу використаний метод функції Лагранжа, рівняння Матьє та підхід Л.Д.Ландау при дослідженні малих коливань системи відносно положення рівноваги.
 • Документ
  Огляд і аналіз вібраційного обладнання для формування плоских залізобетонних виробів
  (КНУБА, 2017) Назаренко, І. І.; Дєдов, О. П.; Дьяченко, О. С.; Свідерський, А.
  Виконано огляд і оцінку конструкцій обладнання для ущільнення і формування плоских бетонних і залізобетонних виробів. Здійснено порівняльний аналіз їх конструктивних і технологічних параметрів за критеріями енергоємності, енергоємності ущільнення та металомісткості.
 • Документ
  Концептуальні основи динамічного аналізу механізму повороту кранів з вантажем на гнучкому підвісі
  (КНУБА, 2017) Ловейкін, В.; Човнюк, Ю.; Діктерук, М.; Кадикало, І.
  Обґрунтована концепція динамічного аналізу механізмів повороту кранів з вантажем на гнучкому підвісі (канаті). Отримані основні рівняння руху вантажу у неінерціальній системі відліку, пов’язаній з механізмом повороту крана. Встановлені основні кінематичні характеристики руху вантажу та енергосилові параметри механізму, що приводять до рівномірного та нерівномірного обертання.
 • Документ
  Розробка дискового робочого органа для безтраншейного прокладання ліній комунікацій
  (КНУБА, 2017) Пелевін, Леонід; Горбатюк, Євгеній; Фомін, Анатолій; Азенко, Артем
  Запропонована конструкція робочого органа для прокладання ліній інженерних комуніка-цій безтраншейним способом, який забезпечує зниження енергоємності розробки грунту. Розроблено математичну модель руйнування та переміщення грунту робочим органом. Обґрунтовано конструк-тивні схеми гідравлічного приводу робочого органа.
 • Документ
  Адекватність і можливості скінчено-елементної моделі споруди міжнародного виставкового центру для динамічного моніторингу
  (КНУБА, 2017) Гайдайчук, В. В.; Дєдов, О. П.; Котенко, К. Е.
  Наведено приклад вдосконалення моніторингу будівельних об’єктів за допомогою математичного моделювання. Описуються результати перевірки можливості практичного використання створеної скінченноелементної моделі конкретної споруди.