Вип. 98

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/232

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 13
 • Документ
  Research infrastructures in contemporary european science
  (КНУБА, 2017) Pogorelova, O. S.; Postnikova, T. G.; Gerashchenko, O. V.
  This article is short review and summary, sometimes compilation, of the works explaining the contemporary conception Research Infrastructures (RI). The short information about Academic and Research Networks URAN and GEANT is given. The impacts of RIs on economics, on innovation, on scientific activity, and on society are described.
 • Документ
  Варіаційно-сплайновий метод в задачах дослідження осесиметричних коливань п’єзокерамічних тіл
  (КНУБА, 2017) Безверхий, О. І.; Григор’єва, Л. О.
  На основі варіаційного принципу Гамільтона-Остроградського і сплай апроксимацій по одній координаті рівняння гармонійних осесиметричних електропружних коливань в циліндричних координатах зведено до системи звичайних диференціальних рівнянь. Отримана крайова задача розв’язується методом дискретної ортогоналізації. Запропонована методика дозволяє ефективно досліджувати гармонійні коливання п'єзокерамічних тіл циліндричної форми при довільних граничних умовах. Визначено резонансні частоти радіально поляризованого порожнистого циліндра з п'єзокераміки PZT-4, досліджено його динамічний електромеханічний стан при моногармонічному електричному навантаженні.
 • Документ
  Чисельне моделювання термонапруженого стану шаруватого покриття автомобільної дороги
  (КНУБА, 2017) Гайдайчук, В. В.; Мозговий, В. В.; Заєць, Ю. О.; Шевчук, Л. В.
  Поставлена задача про комп’ютерне моделювання еволюції полій температури та напружень в масиві дорожнього покриття. Побудовані скінченно-елементні моделі явищ поширення тепла і формування викликаних ним полів напружень. Показано, що сформульоване рівняння теплопровідності є сингулярно збуреним. В зв’язку з цим поля температури, спричинені еволюцією зовнішнього теплового збурення, мають вид крайових ефектів, локалізованих у вузькій зоні вільної поверхні покриття.
 • Документ
  Визначення g-iнтеграла на основі обчислення інваріантних об’ємних інтегралів методом реакцій
  (КНУБА, 2017) Шкриль, О. О.
  На основі обчислення інваріантних об’ємних інтегралів методом реакцій, розроблено метод визначення параметра Гріффітца G в дискретних моделях методу скінченних елементів (МСЕ). Розв’язані тестові задачі. Отримані результати підтверджують ефективність методики.
 • Документ
  Застосування інформаційних технологій при викладанні будівельної механіки
  (КНУБА, 2017) Баженов, В. А.; Шишов, О. В.
  Стаття присвячена огляду оригінальних програмних засобів, які розроблено на кафедрі будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА), і протягом багатьох років використовуються у навчальному процесі.
 • Документ
  Застосування методик прогнозування пружних характеристик композитного матеріалу в скінченноелементній моделі оболонки неоднорідної структури
  (КНУБА, 2017) Баженов, В. А.; Кривенко, О. П.
  Розглянуто методику врахування у скінченноелементній моделі оболонки неоднорідної структури мікромеханічних параметрів складових композитного матеріалу, що армований односпрямованими волокнами. Визначення ефективних характеристик матеріалу реалізується за структурними параметрами його компонентів на основі відомих методик прогнозування пружних сталих для даної моделі композитного матеріалу. Наведено результати чисельних досліджень багатошарової композитної панелі з використанням різних мікромеханічних методик.
 • Документ
  Дослідження напруженого стану зварного ротору на основі моментної схеми МСЕ
  (КНУБА, 2017) Пискунов, С. О.; Гуляр, О. І.; Максимюк, Ю. В.; Мицюк, С. В.; Сизевич, Б. І.
  В статті проведено визначення напружено-деформованого стану зварного ротору складної форми і вивчення характеру його зміни в процесі навантаження в результаті розвитку пластичного деформування.
 • Документ
  Опір матеріалів в розрахунках будівельних конструкцій
  (КНУБА, 2017) Кліменко, В. З.
  Діючий метод розрахунку металевих та дерев'яних конструкцій передбачає перевірку міцності поперечних перерізів за умови σі≤Rі, що не відповідає фізичному змісту розрахунку будівельних конструкцій за першим граничним станом. Запропонована нова редакція першого граничного стану зі збереженням в ньому діалектичної єдності змісту і математичної його формалізації.
 • Документ
  Стохастична стійкість параметричних коливань гіперболічного параболоїда
  (КНУБА, 2017) Ворона, Ю. В.; Лук’янченко, О. О.; Костіна, О. В.
  Досліджена стохастична стійкість параметричних коливань гіперболічного параболоїда при дії дельта-корельованого стохастичного навантаження у середньому на основі моментних функцій фазових координат другого порядку. Система диференціальних рівнянь першого марківського наближення для других моментів зі сталими коефіцієнтами отримана за допомогою функціонального підходу, методу скінченних елементів та асимптотичного методу, що базується на розкладанні статистичних характеристик розв’язків динамічної задачі за малим параметром. Виконано якісний аналіз режимів стохастичних параметричних коливань гіперболоїда при дії поверхневого тиску за допомогою прямого методу чисельного інтегрування Рунге-Кутти четвертого порядку та характеристичних показників Хілла. Визначені області динамічної нестійкості гіперболічного параболоїда та критичні значення стохастичного навантаження.
 • Документ
  Напружений стан товстих неканонічних оболонок обертання, близьких до сферичних, під дією поверхневих сил
  (КНУБА, 2017) Неміш, В. М.; Чорнописький, Д. Г.
  На основі загального розв’язку рівнянь рівноваги для трансверсально-ізотропного середовища у сферичній системі координат у рамках другого варіанта методу збурення форми границі (МЗФГ) отримано з урахуванням перших трьох наближень розв’язки задачі про напружено-деформований стан (НДС) товстих оболонок обертання, обмежених поверхнями з малою амплітудою відхилення від сферичних. Згідно аналітичних розв’язків отримано числові дані, які дозволили провести аналіз напружено-деформованого стану оболонок під дією постійного або змінного осесиметричного (внутрішнього і зовнішнього) тиску. Залежно від геометричних параметрів рівнянь неканонічних поверхонь для різних форм оболонок показано їх вплив на перерозподіл напружень порівняно з випадком сферичної оболонки (канонічна форма – нульове наближення