Вип. 102

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 24
 • Документ
  Дифузійні процеси з накопичувальними характеристиками при експлуатації будівель
  (КНУБА, 2019) Гетун, Г. В.; Буценко, Ю. П.; Баліна, О. І.; Безклубенко, І. С.; Соломін, А.В.
  Наразі найрозповсюдженішим методом описання еволюцій у часі швидкозмінних процесів, які відбуваються при будівництві та експлуатації будівель від різноманітних впливів, є стохастичні рівняння, побудовані з використанням стохастичного диференціалу Іто. При цьому розглядаються задачі оцінювання параметрів коефіцієнтів, побудови точного або наближеного розв`язку таких рівнянь та асимптотичної їх поведінки. Постає питання про використання наявної інформації про попередню поведінку процесу для прийняття рішень за аналогією до вже відомих ситуацій (метод кейсів – case-study). Зважаючи на практичні потреби фахівців будівельної галузі, важливе значення може мати пропонований метод, який дозволяє встановлювати аналогії між поведінкою будівлі на актуальному часовому проміжку та деякому часовому проміжку з попередньої історії її еволюції. Використовується узагальнений підхід до поняття дифузійного процесу та відповідна форма стохастичного рівняння.. Розроблено концепцію вказаного підходу до стохастичних процесів такого типу для аналізу можливого використання фінансових інструментів, таких, зокрема, як форварди, ф`ючерси, опціони, різноманітні свопи та інші. Розроблений підхід дозволяє класифікувати поведінку відповідного випадкового процесу експлуатації будівлі на часових інтервалах.
 • Документ
  Використання МСЕ для обчислення термопружного стану пневматичних шин
  (КНУБА, 2019) Козуб, Ю. Г.; Солодей, І. І.
  В роботі розглянуто суперелементний підхід до формування розрахункових рівнянь метода скінченних елементів для шаруватих конструкцій. Запропонований шаруватий елемент дозволяє на основі тривимірної постановки отримати рішення зв’язаної задачі термопружності конструкцій з еластомірних композитів. Наведено результати чисельних досліджень надвеликогабаритних шин.
 • Документ
  Очислення сингулярних інтегралів тривимірної теорії термопружності
  (КНУБА, 2019) Ворона, Ю. В.; Кара, І. Д.
  Метод граничних елементів використовується для дослідження зв’язаних термопружних тривимірних гармонічних коливань масивних тіл. Для обчислення сингулярних інтегралів запропоновані два підходи. Перший підхід базується на розвиненні ядер інтегральних рівнянь в степеневий ряд, тоді як другий підхід пов’язаний з аналітичним обчисленням інтегралів по плоскому кругу з центром в полюсі.
 • Документ
  Частотний аналіз відгуку однополого гіперболоїда на періодичне повздовжнє навантаження
  (КНУБА, 2019) Палій, О. М.; Лук’янченко, О. О.
  Виконано частотний аналіз усталених вимушених коливань тонкої оболонки від’ємної Гаусової кривизни виду однополого гіперболоїда при дії періодичного поздовжнього навантаження. За допомогою програмного комплексу скінченноелементного аналізу побудована розрахункова модель оболонки у вигляді сукупності плоских прямокутних оболонкових елементів зі шістьома степенями вільності у вузлах. Виконано модальний аналіз оболонки в лінійній постановці методом Ланцоша. Визначено власні частоти і форми коливань в нелінійній постановці для оболонки, на верхню кромку якої попередньо прикладена статична осьова докритична сила. Для цього послідовно розв’язані нелінійна задача статики модифікованим методом Ньютона-Рафсона та задача на власні значення методом Ланцоша. Методами прямого та модального частотного аналізу отримано усталений відгук оболонки на періодичне повздовжнє навантаження. Відгуки оболонки подано у вигляді залежностей максимальних переміщень вузлів моделі від частоти збурення.
 • Документ
  Напружено-деформований стан замкнених конічних оболонок при складному обертанні
  (КНУБА, 2019) Лізунов, П. П.; Криксунов, Е. З.; Фесан, О. М.
  В даній роботі наведені співвідношення, що визначають напружено-деформований стан системи двох замкнених конічних оболонок, з’єднаних центральною жорсткою вставкою, які обертаються з постійною кутовою швидкістю навколо осі симетрії системи, центр мас якої здійснює рух в центральному силовому полі.
 • Документ
  Термопружне деформування шаруватого покриття на вгнутій ділянці дороги
  (КНУБА, 2019) Гайдайчук, В. В.; Густєлєв, О. О.; Радкевич, А. В.; Шевчук, Л. В.; Шлюнь, Н. В.
  Поставлена задача про чисельне дослідження термопружного деформування шаруватого покриття дороги на її вгнутих та прямолінійних ділянках. Сформульовані розв’язні рівняння, побудовані їх скінченно-елементні аналоги. Розглянуто випадки навантажень при різних значеннях геометричних, конструктивних та температурних параметрів. Проаналізовано вплив викривлення на перерозподіл полів напружень при дії температурних збурень. Оскільки при рівномірному нагріванні (охолодженні) криволінійні шари подовжуються по-різному, то можна зробити висновок, що навіть при найменшій кривизні дороги проявляються властивості концентрації всіх напружень в зонах, які прилягають до кінців дороги. Причому, для прямолінійних доріг нормальні до поверхні контакту напруження практично рівні нулю. При збільшені кривизни спостерігається збільшення значення нормального розтягуючого напруження по всій довжині дороги, що може привести тим самим до великої ймовірності відриву першого шару від другого. Чисельними дослідженнями показано, що пікові значення поздовжніх напружень розтягу у верхньому шарі покриття і зсувних напружень, локалізованих між першим і другим шарами, можуть бути причиною спостережуваних на практиці утворення на дорозі на початковій стадії руйнування та подальшого перетворення їх на поперечні тріщини.
 • Документ
  Модальний аналіз захисної ємності резервуара з урахуванням послідовного виникнення дефектів у зварних швах стінки
  (КНУБА, 2019) Лук’янченко, О. О.; Бурау, Н. І.; Костіна, О. В.; Геращенко, О. В.
  Модальний аналіз захисної ємності паливного резервуара з урахуванням дефектів зварних швів стінки виконано за допомогою комп’ютерного моделювання та обчислювальних процедур програмного комплексу скінченноелементного аналізу. Дефекти зварних швів представлені у вигляді крізних тріщин одної вертикальної та двох горизонтальних, які розташовані в різних поясах оболонки. Проблема прогнозування розповсюдження дефектів вирішена за рахунок моделювання їх послідовного виникнення, збільшення їх довжин і урахування статичного вертикального навантаження. Застосовано модифікований метод Ньютона-Рафсона до розв’язання нелінійної задачі статики та метод Ланцоша до модального аналізу оболонки. Урахування статичного вертикального навантаження в дослідженнях власних частот і форм коливань ємності дозволяє виявляти дефекти зварних швів мінімальної довжини.
 • Документ
  Providing of the vitality of steel frames of high-rise buildings under action of fire
  (КНУБА, 2019) Daurov, M. K.; Bilyk, A. S.
  High-rise buildings are sensitive to progressive collapse – when the local destruction leads to the collapse of the entire building or disproportionately large part of it. Current Ukrainian norms are requiring the vitality of high-rise buildings under the action of unidentified factors and, since 2017, - under the action of fire, which is considered in this article.
 • Документ
  Stress-strain state of beam corrugated web under patch loading
  (КНУБА, 2019) Semchuk, I. Y.; Nilova, T. O.
  It’s presented results of numerical investigation via the finite elements method (FEM) of stress-strain state of beam corrugated web under local load action in its plane. It’s concluded that the values of local normal stresses at the level of the web and the flange connection are directly dependent on the web thickness, the flexural and the longitudinal rigidity of the flanges and virtually don’t depend on the web height. A practical technique for determining the limit values of local normal stresses in the web and its stress-strain state is developed.
 • Документ
  Some aspects of vertical cylindrical shells’ calculation at the unsymmetrical load
  (КНУБА, 2019) Makhinko, А. V.; Makhinko, N. О.
  The paper deals with the influence of the harmonica’s parameters of the unsymmetrical load, which is represented by trigonometric cosine-series. The analysis is based on the results of practical calculations of the silo capacities’ constructions by using the moment theory on the influence of the changeable wind load. The model of the silos construction is schematized in the form of orthotropic cylindrical shell of revolution with different thickness of the wall in meridional and circular directions, which allow approximately, considering the existence of vertical stiffeners.
 • Документ
  Transitional regimes under route to chaos in vibroimpact system
  (КНУБА, 2019) Bazhenov, V. A.; Pogorelova, O. S.; Postnikova, T. G.
  In recent years in nonlinear dynamics particular attention was paid to studying the chaotic behaviour of dynamical systems and their routes to chaos. Sometimes this route may be intricate. We watched such intricate route to chaos when studying the quasi-periodic route to chaos in strongly nonlinear non-smooth discontinuous vibroimpact system that was two-body 2-DOF one. After Neimark-Sacker bifurcation many different regimes replace each other. There are transitional regimes with inconsistent characteristics among them. We analyze these regimes with continuous wavelet transform CWT applying. CWT plots confirm just their transition kind and give clear picture of different frequencies presence in time series and their distribution in time.
 • Документ
  An analysis of raft thickness in high-rise buildings - case studies
  (КНУБА, 2019) Nguyen Anh Tuan; Cao Van Hoa
  This study shows that the raft thickness is depended on foundation system, Young modulus of soil right under the raft and number of floors of superstructure, and explains very well the case of thick raft of ICC Tower, thin raft of Dubai Tower and reasonable raft thickness of Incheon Tower.
 • Документ
  Напружено-деформований стан і формозмінення масивних і тонкостінних об’єктів
  (КНУБА, 2018) Баженов, В. А.; Максим’юк, Ю. В.
  В роботі наведені результати математичного моделювання процесів формозмінення масивних і тонкостінних тіл обертання під дією вимушених переміщень та неусталених температурних полів при великих незворотніх деформаціях і перемінних граничних умовах. В якості прикладів розглянуті операції витяжки циліндричного стакану і гарячої осадки циліндричної заготовки.
 • Документ
  Особливості створення розрахункових моделей при дослідженні напружено-деформованого стану підземних споруд
  (КНУБА, 2019) Солодей, І. І.; Петренко, Е. Ю.; Затилюк, Г. А.
  В статті розглянуто найбільш поширені питання, що виникають на етапів створення дискретних моделей для розрахунку напружено-деформованого стану системи «підземна споруда – ґрунтовий масив» за допомогою МСЕ
 • Документ
  Зміна повітропроникності важкого бетону у часі
  (КНУБА, 2019) Фаренюк, Г. Г.; Немчинов, Ю. І.; Бамбура, А. М.; Шейніч, Л .О.; Миколаєць, М. Г.; Мудрик, М. С.
  Визначена зміна повітропроникності важкого бетону у часі. Показана актуальність цього показника для забезпечення безпечної експлуатації атомних електростанцій. Проведені порівняльні визначення повітропроникності бетонів однакового складу у віці 28 діб і бетонів у віці більш 35 років, що були відібрані із захисної оболонки атомної електростанції. Встановлено, що повітропроникність бетону змінюється з часом у напрямку її зменшення. Повітропроникність бетонів у віці 28 діб не відповідає вимогам безпечної експлуатації атомних електростанцій. В той же час бетони з захисної оболонки забезпечують вимоги з безпеки експлуатації станцій. Отримані результати пояснюються процесами ущільнення структури бетону у часі при складному напруженому стані, викликаному обтисненням попередньо напруженими канатами на бетон.
 • Документ
  Вихідні співвідношення нелінійного динамічного формозмінення вісесиметричних та плоскодеформівних тіл
  (КНУБА, 2019) Максим’юк, Ю. В.; Солодей, І. І.; Стригун, Р. Л.
  В роботі розглянуто вихідні співвідношення геометрично нелінійної задачі динаміки для дослідження процесів істотного пластичного деформування. Наведена постановка задачі при умові контактної взаємодії тіл. Представлені рівняння стану у відліковій початковій, відліковій змінній та актуальній системах координат.
 • Документ
  Моделі взаємодії високошвидкісного ударника з захисними перешкодами
  (КНУБА, 2019) Ковтун, А. В.; Табуненко, В. О.; Нестеренко, С. І.
  В даній роботі розглянуто процес взаємодії високошвидкісного ударника з захисними перешкодами традиційного та нового типів. Досліджено механізм пробивання захисних перешкод. Наведені формули для визначення глибини проникнення ударника в захисну перешкоду традиційного типу. Запропоновані моделі визначення глибини проникнення ударника в перешкоду у вигляді набору пустотілих циліндрів. Наведені результати розрахунків та порівняння їх з результатами експериментів. Подальші дослідження пов’язані з врахуванням порушення конструктивної цілісності кулі зі сталевим сердечником і свинцевої оболонки, можливість якої необхідно враховувати при проектуванні захисних конструкцій.
 • Документ
  Коливання аеродинамічних конструкцій: безпечний діапазон швидкостей
  (КНУБА, 2019) Сафронов, О. В.; Семон, Б. Й.; Неділько, О. М.; Горіна, А. О.
  В статті, на основі рівняння Бернуллі для стислого газу, оцінки зміни характеристик надзвукового потоку в течії Прандтля-Майера та гіпотези “динамічного скривлення” аеродинамічного профілю, встановлені закономірності взаємодії стрибків ущільнення з кутовою швидкістю коливань аеродинамічних поверхонь управління. Встановлені закономірності пояснюють причину виникнення збуджуючих сил і шарнірних моментів аеродинамічних поверхонь управління надзвукових літаків і аеродинамічних систем на трансзвукових швидкостях польоту. На базі встановлених закономірностей взаємодії стрибків ущільнення з кутовою швидкістю коливання аеродинамічних поверхонь управління отримані математичні моделі оцінки величин збуджуючих сил і збуджуючих шарнірних моментів аеродинамічних поверхонь управління.
 • Документ
  Напружено-деформований стан і рівняння вертикального руху порожнистого тіла обертання – диска під дією електромагнітних полів
  (КНУБА, 2019) Гревцев, О. К.; Селіванова, Н. Ю.
  Розглянута просторова задача теорії термопружності та електромагнітопружності для тіла обертання, зокрема для порожнистого диска змінної товщини, навантаженого осесиметрично температурним полем і об’ємними силами: силами тяжіння, пондеромоторними силами (механічні сили, які діють з боку електромагнітного поля на одиницю об'єму провідного середовища) і силами інерції. В результаті досліджень були отримані диференціальні рівняння для знаходження переміщень і рівняння вертикального руху розглянутого тіла обертання. Визначені умови руху порожнистого диска під дією власного електромагнітного імпульсного поля. Проведені дослідження пружнього стану розглянутого тіла обертання. При цьому показано, що дотичні, осьові і радіальні напруження в тілі порожнистого диска відсутні, тобто дорівнюють нулю. Єдине напруження, яке не дорівнює нулю, є окружне напруження. Показано, що температурне поле з’являється при виникненні пондеромоторних сил, спричинених електромагнітним полем і є результатом деформації тіла обертання порожнистого диска.
 • Документ
  Дослідження другої основної задачі теорії пружності для шару з циліндричною порожниною
  (КНУБА, 2019) Мірошніков, В. Ю.
  Досліджено напружено – деформований стан шару з циліндричною порожниною, коли на межах шару та на межі порожнини задані переміщення. Розв’язок просторової задачі теорії пружності отримано узагальненим методом Фур’є стосовно системи рівнянь Ламе в циліндричних координатах, пов’язаних із циліндром, та декартових координатах, пов’язаних із межами шару. Нескінченні системи лінійних алгебраїчних рівнянь, які отримані в результаті задоволення граничних умов, вирішено методом усічення. В результаті були отримані переміщення та напруження в різних точках пружного тіла. Проведено аналіз напружено – деформованого стану тіла при різних відстанях від циліндричної порожнини до меж шару.