Вип. 89

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Моделювання коливань кружляння колон глибокого буріння
  (КНУБА, 2012) Гайдайчук, В. В.; Шевчук, Л. В.
  Поставлена задача про коливання кружляння долота бурильної колони, яка попередньо напружена поздовжньою силою і обертається під дією прикладеного до долота моменту сил різання. Виконано аналіз механізму самозбудження коливань. Обговорюються результати комп'ютерного моделювання.
 • Документ
  Розрахунок несучої спроможності гвинтових дерев’яних сходів
  (КНУБА, 2012) Геращенко, О. В.
  В роботі досліджена несуча спроможність і стійкість гвинтових самонесучих сходів.
 • Документ
  Врахування характеристик композитного матеріалу в скінченноелементній моделі неоднорідної оболонки.
  (КНУБА, 2012) Соловей, М. О.; Кривенко, О. П.; Міщенко, О. О.; Калашніков, О. Б.
  Наведено основні поняття щодо композитних матеріалів, сформульовано їхні загальні ознаки та описано шляхи визначення ефективних пружних характеристик. Виходячи з розробленої скінченноелементної моделі, узагальнено поняття композитного матеріалу пружної оболонки.
 • Документ
  Вплив параметрів анізотропії пружної трансверсально-ізотропної лінзи на її фокусуючі властивості
  (КНУБА, 2012) Іванченко, Г. М.
  Розглядаються випадки фокусування плоскої нестаціонарної розривної хвилі в трансверсально-ізотропному середовищі поверхнями плоско-випуклої трансверсально-ізотропної пружної лінзи. Досліджується залежність положення зон фокусування хвилі від величин параметрів анізотропії середовища лінзи.
 • Документ
  Ефективність моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) в задачах згину та з концентраторами напружень
  (КНУБА, 2012) Гуляр, О. І.; Пискунов, С. О.; Солодей, І. І.; Максим'юк, Ю. В.
  Розглянуті вісесиметричний і плоский скінченні елементи загального вигляду та їх модифікації із визначенням механічних і геометричних параметрів в центрах СЕ на базі фізичних компонент тензорів напружень та деформацій у поєднанні з моментною схемою скінченного елемента. На основі чисельних досліджень показана їх ефективність порівняно із скінчено-елементною (СЕМ) базою SCAD при розрахунку масивних і тонкостінних тіл в задачах згину та при наявності концентраторів напружень.
 • Документ
  Аналіз змішаних скінченних елементів стосовно задач пружнопластичного деформування та механіки руйнування
  (КНУБА, 2012) Кобельський, С. В.
  В рамках змішаної проекційно-сіткової схеми МСЕ запропоновані нові тривимірні скінченні елементи для розв’язання просторових задач теорії пружності. Побудована змішана апроксимація полів переміщень-деформацій-напружень, отримані вирази для коефіцієнтів розв’язуючих матриць. Проведений порівняльний аналіз запропонованих елементів за результатами розв’язку ряду модельних задач.
 • Документ
  Дослідження за методом граничних інтегральних рівнянь усталених коливань пластин з тріщинами
  (КНУБА, 2012) Ворона, Ю. В.; Черненко, О. С.; Козак, А. А.
  Викладається підхід до розв’язання за методом граничних інтегральних рівнянь двовимірної динамічної задачі механіки руйнування, який полягає в заміні тріщини вузькою еліптичною порожниною. На тестових прикладах показана задовільна точність отриманих таким чином результатів.
 • Документ
  Дослідження несучої спроможності стальних кронштейнів
  (КНУБА, 2012) Лук’янченко, О. О.; Геращенко, О. В.; Завойський, А. К.; Ашмаріна, Г. Р.
  Досліджено несучу спроможність двох стальних кронштейнів різної геометрії, що сконструйовані в НДІ будівельного виробництва м. Києва. Розрахункові моделі конструкцій побудовані за допомогою сучасного програмного комплексу скінченноелементного аналізу. Виконана перевірка міцності анкерних отворів для кріплення кронштейнів до цегляної стіни. Визначений коефіцієнт запасу стійкості кронштейнів.
 • Документ
  Векторна апроксимація функції переміщень криволінійного скінченного елемента у задачі стійкості кільця
  (КНУБА, 2012) Костіна, О. В.
  Виконано аналітичне тестування нової схеми методу скінченних елементів, що базується на векторній апроксимації функції переміщень. Тестування проведено шляхом розв’язання двох задач про деформування кільця за допомогою запропонованої схеми і традиційної невекторної схеми дискретизації. Виявлені переваги векторної апроксимації у точності розв’язку.
 • Документ
  Вплив попереднього нагріву на стійкість пологих квадратних у плані панелей при комбінованому закріпленні контуру
  (КНУБА, 2012) Баженов, В. А.; Кривенко, О. П.; Соловей, М. О.
  Вивчається вплив попереднього нагріву на втрату стійкості квадратної в плані сферичної панелі при поступовій зміні умов комбінованого закріплення контуру. Порівнюються два варіанти часткової заміни жорсткого затиснення контуру панелі на шарнірне опирання.
 • Документ
  Постановка задачі лінійного і нелінійного деформування та руйнування просторових тіл в задачах динаміки
  (КНУБА, 2012) Солодей, І. І.
  Стаття присвячена постановці проблеми, вибору систем координат, рівнянь теорії пружності та пластичності. Запропонована концепція розгляду задач контактної взаємодії системи тіл та тіл з тріщинами. Проведено аналіз рівнянь динамічної рівноваги загального вигляду та їх окремих випадків.
 • Документ
  Динаміка двох кілець, з’єднаних стержневим елементом
  (КНУБА, 2012) Киричук, О. А.; Лук’янченко, О. О.
  Для якісної оцінки взаємного впливу власних коливань двох резервуарів, поверхні яких в певних точках мають з’єднання прямолінійними трубчатими елементами, виконано модальний аналіз конструкції на основі спрощеної скінченноелементної моделі у вигляді двох концентричних кілець, що з’єднанні стержневим елементом. Виявлено суттєвий вплив з’єднувального елемента на динаміку механічної конструкції в цілому.
 • Документ
  Деякі задачі динаміки оболонкових конструкцій
  (КНУБА, 2012) Легостаєв, А. Д.; Гречух, Н. А.
  Викладені положення стосовно реалізації алгоритму одночасних ітерацій в задачах про власні коливання складних оболонок, для яких застосований прийом екомпозиції на фрагменти. Розрахунок оболонок на змушені коливання передбачає перетворення рівнянь руху до нормальних координат – форм власних коливань фрагментів. Наведені співвідношення для попередньо напруженого скінченного елемента оболонки.
 • Документ
  Зниження вимірності рівнянь статики товстої пластини змінної товщини узагальненим методом прямих
  (КНУБА, 2012) Чибіряков, В. К.; Станкевич, А. М.; Сташук, А. А.
  Метод прямих є одним з найбільш поширених засобів зниження вимірності рівнянь теорії пружності. Як правило, він застосовується для побудови редукованих рівнянь для товстих пластин та оболонок сталої товщини. При цьому по поперечній координаті для зниження вимірності застосовується метод скінчених різниць. Застосування проекційного методу з тією ж метою [1] значно спрощує і узагальнює процес побудови редукованих рівнянь. Це узагальнення дає можливість поширити запропоновану в [1] процедуру на пластини змінної товщини, причому замість прямих тут будемо мати криві лінії, але назву метода не змінюємо.
 • Документ
  Самозбудження хвильових крутильних коливань складених бурильних колон
  (КНУБА, 2012) Гайдайчук, В. В.; Глушакова, О. В.
  Розглянута проблема самозбудження крутильних коливань бурильних колон, складених із ланок з різними жорсткостями крутіння. Проведені дослідження основних закономірностей самозбудження і протікання цих коливань. Виведені рівняння дифракції хвиль крутіння в точках стику ланок колони з різними жорсткостями. Встановлено, що форми автоколивань реалізуються по сценаріям релаксаційних автоколивань.
 • Документ
  Застосування гамільтонового формалізму в теорії коливань циліндричних оболонок
  (КНУБА, 2012) Шульга, М. О.
  Рівняння осесиметричних коливань циліндричних оболонок в теорії Кірхгофа-Лява та теорії типу Тимошенка вперше в науковій літературі представлені в операторній гамільтоновій формі по поздовжній координаті.
 • Документ
  Теоретичні основи аналізу динамічної поведінки віброударних систем
  (КНУБА, 2012) Баженов, В. А.; Погорелова, О. С.; Постнікова, Т. Г.
  В статті викладені теоретичні основи та особливості застосування модифікованого методу продовження розв’язку за параметром для дослідження динаміки віброударних систем, зокрема для побудови амплітудно-частотних характеристик, та аналізу стійкості їхнього коливального руху при моделюванні удару силою контактної взаємодії.
 • Документ
  Дослідження стійкості стохастичних параметричних коливань пологої оболонки
  (КНУБА, 2012) Баженов, В. А.; Лук’янченко, О. О.; Костіна, О. В.
  Представлений чисельний підхід дослідження динамічної поведінки та стійкості пологої оболонки при дії стохастичного параметричного навантаження. Задача стохастичної стійкості сформульована як задача стійкості тривіальних розв’язків диференціальних рівнянь відносно моментних функцій другого порядку. Досліджена стійкість динамічних режимів стохастичних коливань оболонки. Визначені критичні значення стохастичного параметричного навантаження на оболонку.
 • Документ
  Особливості реалізації моментної схеми скінчених елементів для визначення пружного стану просторових тіл складної форми
  (КНУБА, 2012) Баженов, В. А.; Гуляр, О. І.; Пискунов, С. О.; Мицюк, С. В.
  Розроблені співвідношення моментної схеми скінчених елементів для скінчених елементів (СЕ) із змінними геометричними і фізичними параметрами із інтегруванням в замкненому вигляді, що ураховують змінність компонент метричного тензора в поперечному перерізі СЕ, що дозволяє ефективно отримувати достовірні результати обчислення параметрів напружено-деформованого стану