Вип. 83(1)

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 36
 • Документ
  Анализ области приминения грунтоцемента в геотехнике
  (ДНДІБК, 2016) Киричек, Ю. О.; Комиссаров, Г. В.
  Выполнен анализ области использования грунтоцемента в геотехнике для решения различных инженерных задач, конструктивные решения, методы устройства. Рассмотрены конструктивные решения применения грунтоцементных конструкций с более низким содержанием цемента в структурно-неустойчивых грунтах.
 • Документ
  Досвід стабілізації деформацій будівлі горизонтальним армуванням ґрунту основи
  (ДНДІБК, 2016) Гречко, В. Ф.; Гречко, О. В.; Волков, Д. А.; Зоценко, М. Л.; Винников, Ю. Л.; Юхименко, А. І.
  На основі розробок, досліджень та експериментальної перевірки технології горизонтального армування слабких грунтів при підсиленні основ деформованих будівель наведено приклад по ефективному застосуванню вказаної технології по стабілізації деформацій пошкодженої будівлі школи в Полтавському регіоні без припинення її експлуатації.
 • Документ
  Научное обоснование развития инфраструктуры морских портов Украины
  (ДНДІБК, 2016) Руденко, С. В.; Егупов, К. В.; Немчук, А. О.; Якушев, Д. И.
  В статье рассмотрены вопросы проектирования и эксплуатации морских гидротехнических сооружений.
 • Документ
  Определение характеристик сжимаемости грунтов по результатам измерений деформаций в основаниях фундаментных плит
  (ДНДІБК, 2016) Ткалич, А. П.
  Для определения остаточных деформаций необходимы характеристики уплотняемых грунтов. В статье приведена методика определения характеристик уплотнения по результатам наблюдений за послойными перемещениями грунтов в основании фундаментных плит многоэтажных зданий.
 • Документ
  Дослідження розвитку зсувів на території України
  (ДНДІБК, 2016) Грабовець, О. М.
  При новому будівництві, реконструкції старої забудови, інтенсивному освоєнні підземного простору техногенне навантаження на геологічне середовище збільшується у багато разів, відповідно докорінно змінюються геологічні і гідрогеологічні умови. Аналізу розвитку зсувів на території України і присвячена дана стаття.
 • Документ
  Методи вивчення показників міцності грунтів при оцінюванні стійкості схилів
  (ДНДІБК, 2016) Біда, С. В.; Великодний, Ю. Й.; Ягольник, А. М.
  Розглянуті методи вивчення питомого структурного зчеплення та кута внутрішнього тертя, що використовуються при оцінці стійкості схилів та визначенні зсувних тисків на утримуючі споруди.
 • Документ
  Досвід відновлення нормальної експлуатації будівель і споруд з наднормативними креном із застосуванням плоских домкратів розробки НДІБК
  (ДНДІБК, 2016) Мілявський, В. Г.; Москаліна, І. М.; Лащенко, Ю. М.; Москаліна, В. І.; Клименко, А. О.
  Узагальнений досвід відновлення нормальної експлуатації будівель і споруд з наднормативними кренами із застосуванням плоских домкратів.
 • Документ
  Зміцнення ґрунтової основи бурозмішувальною технологією для зниження сейсмічної небезпеки
  (ДНДІБК, 2016) Харченко, М. О.
  Обґрунтовано методику зниження сейсмічної небезпеки (підвищення сейсмічної стійкості ґрунтової основи) шляхом армування слабкої і сильностисливої основи вертикальними ґрунтоцементними елементами (ВҐЦЕ) за бурозмішувальною технологією.
 • Документ
  Применение ручных забиваемых зондов при исследовании грунтов строительных площадок
  (ДНДІБК, 2016) Ульянов, Я. В.; Бикус, Е. М.; Седин, В. Л.
  В наши дни изыскательские организации испытывают потребность в установках легкого типа, которые не производятся серийно. Но они являются необходимыми для ускоренного испытания грунтов с возможностью применения в стесненных условиях. Цель статьи – ознакомить читателя с описанием и конструктивными особенностями существующих установок.
 • Документ
  Усиление оснований инъекцией раствора
  (ДНДІБК, 2016) Головко, А. С
  В практике строительства известно достаточно большое количество методов конструктивного усиления грунтов, необходимость в которых возникает при подготовке оснований, повышении эксплуатационной надежности сооружений в условиях изменения свойств грунтов. Цементация под высоким давлением имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами усиления.
 • Документ
  Перетворення ударних хвиль в градієнтних та шарувато неоднорідних породах
  (ДНДІБК, 2016) Гуляєв, В. І.; Заєць., Ю. О.; Іванченко, Г. М.
  В роботі запропонована задача математичного моделювання динамічних процесів розривних пружних хвиль в середовищах, механічні параметри яких є неперервними елементарними функціями просторових координат, або мають умовно шарувату структуру. Предметом дослідження є ефект перетворення розривної хвилі на неперервних та розривних неоднорідностях пружних середовищ. Дослідження проводяться з використанням методу нульового наближення променевого методу.
 • Документ
  Исследования известняков штампом
  (ДНДІБК, 2016) Новский, А. В.; Новский, В. А.; Митинский, В. М.; Вивчарук, В. В.
  Описана методика и результаты определения модуля деформации толщи известняка штампом в скважинах на разных глубинах.
 • Документ
  Вплив зволоження ґрунтів на стійкість схилів
  (ДНДІБК, 2016) Кірічек, Ю. О.; Кочан, С. М.; Семенов, Є. Д.
  Наведено результати теоретичного дослідження стійкості схилів на просадочних ґрунтах при їх зволоженні. Проаналізовано зміни геометричних параметрів схилів та їх стійкість з урахуванням зміни напружено-деформованого стану ґрунтів при просіданнях.
 • Документ
  Анализ данных относительно изменений характеристик грунта оснований зданий при длительной нагрузке
  (ДНДІБК, 2016) Киричек, Ю. А.; Коник, В. С.; Ревенко, А. А.
  Принятие экономических и безопасных решений при проектировании фундаментов во время реконструкции зданий с увеличением нагрузок является актуальной проблемой строительства. При этом необходимо учитывать изменения физико-механических характеристик, которые произошли в основаниях при длительной нагрузке. По данным проведенных исследований проанализированы изменения физико-механических характеристик оснований при эксплуатации зданий.
 • Документ
  Нерівномірні осідання поверхні землі в процесі улаштування склепінчастих тунелів з урахуванням нашарувань ґрунтів південного регіону України
  (ДНДІБК, 2016) Карпюк, І. А.; Карпюк, В. М.
  Ця стаття присвячена визначенню екстремальних внутрішніх силових факторів в монолітних залізобетонних оправах склепінчастих тунелів, знайдених за допомогою чисельного планованого експерименту з використанням сучасного програмного комплексу «PLAXIS-8".
 • Документ
  К вопросу определения коэффициентов жесткости грунтового основания при равномерном сжатии
  (ДНДІБК, 2016) Матус, Ю. В.
  При расчете внутренних усилий в конструкциях на упругом грунтовом основании, с целью максимального сближения значения расчетных и фактических усилий, целесообразно использовать коэффициент жесткости винклеровского основания, определяемый как частное от деления среднего давления на упругую часть средней осадки.
 • Документ
  Распределение напряжений в упругой полуплоскости и по ее контакту с центрально нагруженным абсолютно жестким штампом параболического очертания при условии их полного прилипания
  (ДНДІБК, 2016) Богомолов, А. Н.; Ушаков, А. Н.
  Приведено аналитическое решение задачи о напряженном состоянии в упругом основании абсолютно жесткого штампа параболического очертания, находящегося под действием нормальной нагрузки при бесконечном значении коэффициента трения по контакту «штамп - полуплоскость».
 • Документ
  Минералогический состав глинистых грунтов свайных оснований, его влияние на повышение и понижение несущей способности забивных железобетонных призматических свай во времени
  (ДНДІБК, 2016) Пивонос, В. М.; Пивонос, В. В.; Пивонос, М. В.
  Наведено приклади досвіду будівництва на пальових основах в глинистих ґрунтах. Акцентується увага на мінералогічний склад ґрунтів основ, відзначаються фактори, що впливають на підвищення або зниження несучої спроможності забивних залізобетонних призматичних паль на протязі часу.
 • Документ
  Реакція пористопружної водонасиченої основи на вимушені коливання невагомого фундамента
  (ДНДІБК, 2016) Савицький, О. А.; Трофимчук, О. М.
  Моделюються вертикальні гармонічні коливання непроникного штампа на пористопружній насиченій рідиною основі. Аналізується зміна імпедансу основи в залежності від властивостей моделі.
 • Документ
  Розробка першої редакції ДСТУ-Н Б В.1.1-XX:201Х «Настанова щодо проектування споруд на закарстованих територіях»
  (ДНДІБК, 2016) Червинський, Я. Й.; Титаренко, В. А.; Дворник, А. М.; Домбровський, Я. І.; Шомка, М. В.
  Першу редакцію ДСТУ–Н.Б.В.1.1-ХХ:201Х «Настанова щодо проектування споруд на закарстованих територіях» розроблено у розвиток положень ДБН В.1.1-ХХ:201Х «Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення проектування». Цей стандарт встановлює вимоги щодо безпеки, експлуатаційної придатності та довгові-чності споруд, конструкцій, технічних систем, територій при проектуванні на закарстованих територіях, описує обґрунтування для їх розрахунку та верифікації.