Вип. 66

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 39
 • Документ
  Застосування діаграм Вороного при геоінформаційному моделюванні спроможних територіальних громад
  (КНУБА, 2018) Томащук, М. М.
  Розглянуто принципи та методика моделювання територіальних громад на прикладі Київської області згідно вимог Методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 214, із застосуванням діаграм Вороного.
 • Документ
  Вдосконалення ефективних стратегій керування транспортними потоками: математичне моделювання, алгоритми контролю для автоматизованих систем управління
  (КНУБА, 2018) Човнюк, Ю. В.; Диктерук, М. Г.; Чередниченко, П. П.
  Розглянуті алгоритми моделювання простих транспортних потоків у режимі реального часу з використанням стандартних пакетів програм для ПЕОМ (типу MATLAB). Використання запропонованого підходу при формуванні моделі транспортного потоку дозволяє здійснити підрахунок числа автомобілів у реальному масштабі часу, розрахувати середню довжину черги для ухвалення рішення про регулювання проїзду. При подальшому розвитку моделі можливо здійснювати оперативну класифікацію транспортних засобів у потоці для формування ефективного керування системами регулювання шляхово- транспортного комплексу.
 • Документ
  Особливості застосування методу ліній для зниження вимірності диференціальних рівнянь теорії пружності в циліндричній системі координат
  (КНУБА, 2018) Левківський, Д. В.; Янсонс, М. О.
  При зниженні вимірності диференціальних рівнянь теорії пружності перевага надається чисельним методам. Головну позицію при цьому займає метод скінченних елементів, який поглинув у себе велику частину існуючих математичних методів та підходів до розрахунку просторових конструкцій. У даній роботі запропоновано новий підхід до розв’язання диференціальних рівнянь, побудований на методі прямих. Даний метод автори називають модифікованим методом ліній, оскільки класична різницева схема замінена проекційним методом Бубнова-Петрова. Метод застосований для об’єктів, які мають циліндричну форму. Показані варіанти розбиття об’єкта лініями.
 • Документ
  Передумови адаптації інструментарію будівельного девелопменту для проектів рекреаційно-продуктивного відновлення територій
  (КНУБА, 2018) Чернишев, Д. О.; Дружинін, М. А.
  Обґрунтованім зміст та регламент організаційно-технологічних заходів забезпечення адаптації інструментарію будівельного девелопменту для проектів рекреаційно-продуктивного відновлення територій на основі досвіду застосування екологічно-орієнтованої методології біосферосумісного будівництва. Специфіка проектів та практичні потреби в реалізації рекреаційно-продуктивного відновлення територій, як сукупності організаційних процесів та процедур формування структур визначає науково- прикладну доцільність пошуку спеціальних підходів до організації будівництва таких проектів в системі сучасного девелопменту з метою формування надійної системи та структур девелопменту, спрямованих на успішну організацію інвестиційного циклу для інфраструктурних будівельних проектів зазначеного типу.
 • Документ
  Аналіз фізико-хімічних властивостей природних газів
  (КНУБА, 2018) Предун, К. М.
  Проаналізовані вимоги чинних в Україні нормативно-технічних документів щодо визначення показників якості природних газів: теплоти згоряння, числа Воббе, густини. Виконано порівняння з аналогічними європейськими стандартами. Показано вплив фізико-хшічних параметрів газу на забезпечення надійної безаварійної та екологічно безпечної експлуатації побутового газового обладнання житлових будинків, а також достовірності показів приладів обліку.
 • Документ
  Методика формування оптимальної форми і конструктивної системи купольного покриття
  (КНУБА, 2018) Тонкачеєв, В. Г.
  Розглянута проблема вибору оптимальної форми і конструктивної системи покриттів. Процес вибору форми і конструктивної системи куполів залежить від багатьох факторів. Виконано аналіз факторів функціонального призначення, естетичності форм куполів, фізики приміщень, об’ємно- планувальних параметрів споруд, конструктивно-розрахункових факторів та ін. Проаналізовані критерії вибору оптимальної форми і конструктивної системи купольних покриттів. До методики включені критерії оптимальної фізики приміщення, мінімізації витрат матеріалів, оптимальної компактності будівель, мінімальної тривалості і трудомісткості зведення куполу та ін. За результатами дослідження розроблена методика формування оптимальної форми і конструктивної системи купольних покриттів, використання якої значно зменшує обсяг подальших досліджень і може бути корисною для проектувальників купольних покриттів
 • Документ
  Застосування технологій «scrum» та «діаграма ганта» для підвищення ефективності управління проектами
  (КНУБА, 2018) Півень, В. В.
  Розглянуто можливості технологій Scrum та діаграм Ганта з метою підвищення ефективності проектів, виконуваних з допомогою цих методів. В процесі порівняльного аналізу таких методів виявлено їх можливості і недоліки. Оцінено ситуації, за яких поєднання різних технологій стає можливим для підвищення ефективності управління проектами.
 • Документ
  Трансформація парадигми містобудівного планування в нових соціально-адміністративних умовах
  (КНУБА, 2018) Яценко, В. О.
  Зроблена спроба проаналізувати процеси містобудівної та регіональної теорії і практики. Виділено позитивні та негативні чинники, що впливають на формування стратегії містобудівного планування відносно законодавчої, нормативної, соціальної та професійної складової процесу. Розглянуто організацію проектного процесу в Україні за останні 20років.
 • Документ
  Структурний аналіз екологічно небезпечних факторів будівельного виробництва. Джерела забруднення
  (КНУБА, 2018) Осипова, А. О.
  Викладено результати структурного аналізу факторів будівельного виробництва, що негативного впливають на навколишнє середовище. Представлення будівельного виробництва як здвоєних процесів перетворення матеріальних елементів і елементів природних або урбанізованих ландшафтів, дозволило структурувати фактори негативного впливу за такими категоріями: природа виникнення, характер, вид і спосіб забруднення або зміни довкілля. Розроблена структура головних джерел забруднення та негативного впливу процесів буді¬вництва на довкілля.
 • Документ
  Утилізація автомобілів як один із заходів збереження довкілля
  (КНУБА, 2018) Петруня, О. М.
  Розглянуті актуальні проблеми утилізації легкових автомобілів індивідуального користування в міських умовах. Запропоновані заходи по зменшенню негативного впливу на довкілля на території України.
 • Документ
  Методика дослідження і систематизація факторів будівельного виробництва, що негативного впливають на стан навколишнього середовища
  (КНУБА, 2018) Осипова, А. О.
  Викладено методику дослідження та систематизації факторів будівельного виробництва, що негативного впливають на параметри навколишнього середовища. Методика складається з постановки задачі дослідження, прийнятих припущень, основних принципів, які покладені в основу дослідження та загальної схеми методики. Будівництво розглядається як здвоєнні процеси перетворення матеріальних елементів і елементів природних або урбанізованих ландшафтів.
 • Документ
  Екологічні аспекти відчуження земель при будівництві та реконструкції автомобільних доріг загального користування
  (КНУБА, 2018) Лізунова, А. П.
  Повноваження відчуження земельних ділянок в Україні надається органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування і може бути реалізовано при будівництві, капітальному ремонті, реконструкції та обслуговуванні лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто-, газо- та водопроводів, ліній електропередач, зв'язку, аеропортів, морських портів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об'єктів, необхідних для їх експлуатації. Під час розроблення проектів будівництва нових та реконструкції існуючих автомобільних доріг існує вірогідність використання земель, які знаходяться у приватній власності. У цих випадках застосовується механізм відчуження земельних ділянок приватної власності для задоволення суспільних потреб відповідно до Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності». При розробленні проектів будівництва і реконструкції автомобільних доріг техніко-економічні і транспортно-експлуатаційні характеристики об'єкта проектування повинні визначатися в комплексі з питанням захисту навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. В статті розглядаються питання оцінки впливу будівництва автомобільної дороги на навколишнє середовище та зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища шляхом впровадження природоохоронних заходів технологічного, санітарно-технічного та організаційного напряму.
 • Документ
  Об’єкти-перформанси в моделі ревалоризації історичних центрів малих міст
  (КНУБА, 2018) Лещенко, Н. А.
  Розглядається створення нових об’єктів-перформансів або трансфор-мація існуючого міського простору в той, що буде сприяти міському перфор-мансу як складова моделі ревалоризації історичних центрів малих міст. Об’єкти-перформанси — це нові місця туристичного паломництва і активного використання місцевими мешканцями. Вони підвищать цінність і якість існуючого міського середовища історичних центрів малих міст і будуть сприяти їх сталому розвитку. Як приклад розглядається модель використання міської ринкової площі в залежності від виду міського перформансу.
 • Документ
  Розвиток висотних референцних систем на сучасному етапі
  (КНУБА, 2018) Старовєров, В. С.; Кошелюк, Н. І.; Кучер, О. В.
  Розглянуто тенденції визначення висотних референцних систем, які забезпечують геоцентричні тривимірні місцеположення в єдиній системі. Відзначено, що місцеположення будь-якої точки описується за допомогою координат однозначно тільки тоді, коли референцна система, з якою ці координати пов ’язані, буде повністю визначеною.
 • Документ
  Методи підвищення ефективності функціонування системи паркування у містах.
  (КНУБА, 2018) Дубова, С. В.; Лещук, Ю. Ю.
  Представлені результати досліджень паркування у центральній частині м. Києва, на основі яких сформульовані пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування системи паркування у містах.
 • Документ
  Классификация методов реставрации грунтовых оснований памятников архитектуры
  (КНУБА, 2018) Осипов, С. А.
  Изложена классификация методов реставрации грунтовых основании памятников архитектуры, в основе которой положены метод-образующие признаки: вид реставрации памятника архитектуры; сущность процессов и явлении, лежащих в основе метода; метод выполнения реставрационных процессов. Методы реставрации грунтовых основании сведены в систему и базируются на принципе гарантированного обеспечения их сохранности; обоснована рациональная область применения методов закрепления грунтов основания в зависимости от вида реставрации памятника архитектуры.
 • Документ
  Методичні засади геоінформаційного моделювання інженерно-технічних заходів цивільного захисту
  (КНУБА, 2018) Лященко, А. А.; Старинець, Р. В.
  Узагальнено завдання геоінформаційного моделювання при розробленні розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) в складі містобудівної документації, розроблено структурну модель бази геопросторових даних та методики застосування ГІС в процесах розроблення інженерно-технічних заходів цивільного захисту.
 • Документ
  Імовірнісна модель впливу турбулентності на процеси теплообміну в трубопроводі
  (КНУБА, 2018) Наголкіна, З. І.
  Запропонована імовірнісна модель впливу турбулентності на процеси теплообміну представляє собою стохастичне диференціальне рівняння з необмеженим коефіцієнтом знесення. Вона дає можливість визначити середньоквадратичні оцінки розподілів температури.
 • Документ
  Безреагентна обробка води в електромагнітних полях
  (КНУБА, 2018) Журавська, Н. Є.
  Динаміка досліджень безреагентної обробки води в електромагнітних полях для систем теплопостачання здійснювалася при використанні програми- схеми визначення еколого-техногенного оцінювання процесу. Отримані результати дозволили встановити структурно-функціональні взаємозв’язки та взаємодії між складовими системи теплопостачання, де еколого- техногенні чинники виконують функціонально об’єднуючу роль.
 • Документ
  Методи оцінки транспортно-планувальної інфраструктури малого міста Васильків Київської агломерації
  (КНУБА, 2018) Дубова, С. В.
  Представлений комплексний метод оцінки транспортно-планувальної інфраструктури м. Васильків Київської агломерації на основі моделювання рівня транспортного обслуговування внутрішньо міської та зовнішньої території міста системою загальноміського пасажирського транспорту.