Вип. 66

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/204

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 39
 • Документ
  Застосування діаграм Вороного при геоінформаційному моделюванні спроможних територіальних громад
  (КНУБА, 2018) Томащук, М. М.
  Розглянуто принципи та методика моделювання територіальних громад на прикладі Київської області згідно вимог Методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 214, із застосуванням діаграм Вороного.
 • Документ
  Вдосконалення ефективних стратегій керування транспортними потоками: математичне моделювання, алгоритми контролю для автоматизованих систем управління
  (КНУБА, 2018) Човнюк, Ю. В.; Диктерук, М. Г.; Чередниченко, П. П.
  Розглянуті алгоритми моделювання простих транспортних потоків у режимі реального часу з використанням стандартних пакетів програм для ПЕОМ (типу MATLAB). Використання запропонованого підходу при формуванні моделі транспортного потоку дозволяє здійснити підрахунок числа автомобілів у реальному масштабі часу, розрахувати середню довжину черги для ухвалення рішення про регулювання проїзду. При подальшому розвитку моделі можливо здійснювати оперативну класифікацію транспортних засобів у потоці для формування ефективного керування системами регулювання шляхово- транспортного комплексу.
 • Документ
  Особливості застосування методу ліній для зниження вимірності диференціальних рівнянь теорії пружності в циліндричній системі координат
  (КНУБА, 2018) Левківський, Д. В.; Янсонс, М. О.
  При зниженні вимірності диференціальних рівнянь теорії пружності перевага надається чисельним методам. Головну позицію при цьому займає метод скінченних елементів, який поглинув у себе велику частину існуючих математичних методів та підходів до розрахунку просторових конструкцій. У даній роботі запропоновано новий підхід до розв’язання диференціальних рівнянь, побудований на методі прямих. Даний метод автори називають модифікованим методом ліній, оскільки класична різницева схема замінена проекційним методом Бубнова-Петрова. Метод застосований для об’єктів, які мають циліндричну форму. Показані варіанти розбиття об’єкта лініями.
 • Документ
  Передумови адаптації інструментарію будівельного девелопменту для проектів рекреаційно-продуктивного відновлення територій
  (КНУБА, 2018) Чернишев, Д. О.; Дружинін, М. А.
  Обґрунтованім зміст та регламент організаційно-технологічних заходів забезпечення адаптації інструментарію будівельного девелопменту для проектів рекреаційно-продуктивного відновлення територій на основі досвіду застосування екологічно-орієнтованої методології біосферосумісного будівництва. Специфіка проектів та практичні потреби в реалізації рекреаційно-продуктивного відновлення територій, як сукупності організаційних процесів та процедур формування структур визначає науково- прикладну доцільність пошуку спеціальних підходів до організації будівництва таких проектів в системі сучасного девелопменту з метою формування надійної системи та структур девелопменту, спрямованих на успішну організацію інвестиційного циклу для інфраструктурних будівельних проектів зазначеного типу.
 • Документ
  Аналіз фізико-хімічних властивостей природних газів
  (КНУБА, 2018) Предун, К. М.
  Проаналізовані вимоги чинних в Україні нормативно-технічних документів щодо визначення показників якості природних газів: теплоти згоряння, числа Воббе, густини. Виконано порівняння з аналогічними європейськими стандартами. Показано вплив фізико-хшічних параметрів газу на забезпечення надійної безаварійної та екологічно безпечної експлуатації побутового газового обладнання житлових будинків, а також достовірності показів приладів обліку.
 • Документ
  Методика формування оптимальної форми і конструктивної системи купольного покриття
  (КНУБА, 2018) Тонкачеєв, В. Г.
  Розглянута проблема вибору оптимальної форми і конструктивної системи покриттів. Процес вибору форми і конструктивної системи куполів залежить від багатьох факторів. Виконано аналіз факторів функціонального призначення, естетичності форм куполів, фізики приміщень, об’ємно- планувальних параметрів споруд, конструктивно-розрахункових факторів та ін. Проаналізовані критерії вибору оптимальної форми і конструктивної системи купольних покриттів. До методики включені критерії оптимальної фізики приміщення, мінімізації витрат матеріалів, оптимальної компактності будівель, мінімальної тривалості і трудомісткості зведення куполу та ін. За результатами дослідження розроблена методика формування оптимальної форми і конструктивної системи купольних покриттів, використання якої значно зменшує обсяг подальших досліджень і може бути корисною для проектувальників купольних покриттів
 • Документ
  Застосування технологій «scrum» та «діаграма ганта» для підвищення ефективності управління проектами
  (КНУБА, 2018) Півень, В. В.
  Розглянуто можливості технологій Scrum та діаграм Ганта з метою підвищення ефективності проектів, виконуваних з допомогою цих методів. В процесі порівняльного аналізу таких методів виявлено їх можливості і недоліки. Оцінено ситуації, за яких поєднання різних технологій стає можливим для підвищення ефективності управління проектами.
 • Документ
  Трансформація парадигми містобудівного планування в нових соціально-адміністративних умовах
  (КНУБА, 2018) Яценко, В. О.
  Зроблена спроба проаналізувати процеси містобудівної та регіональної теорії і практики. Виділено позитивні та негативні чинники, що впливають на формування стратегії містобудівного планування відносно законодавчої, нормативної, соціальної та професійної складової процесу. Розглянуто організацію проектного процесу в Україні за останні 20років.
 • Документ
  Структурний аналіз екологічно небезпечних факторів будівельного виробництва. Джерела забруднення
  (КНУБА, 2018) Осипова, А. О.
  Викладено результати структурного аналізу факторів будівельного виробництва, що негативного впливають на навколишнє середовище. Представлення будівельного виробництва як здвоєних процесів перетворення матеріальних елементів і елементів природних або урбанізованих ландшафтів, дозволило структурувати фактори негативного впливу за такими категоріями: природа виникнення, характер, вид і спосіб забруднення або зміни довкілля. Розроблена структура головних джерел забруднення та негативного впливу процесів буді¬вництва на довкілля.
 • Документ
  Утилізація автомобілів як один із заходів збереження довкілля
  (КНУБА, 2018) Петруня, О. М.
  Розглянуті актуальні проблеми утилізації легкових автомобілів індивідуального користування в міських умовах. Запропоновані заходи по зменшенню негативного впливу на довкілля на території України.