Збірники та конспекти лекцій

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11231

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 27
 • Документ
  Теорія прийняття рішень : конспект лекцій
  (КНУБА, 2024) Горда, Олена Володимирівна
  Містить теоретичний і довідковий матеріал, ілюстрований конкретними прикладами, контрольні запитання, список літератури. Розглянуто основні етапи вирішення задач прийняття рішень із використанням існуючих математичних методів та алгоритмів. У другій частині конспекту лекцій розглянуті методи експертних оцінок, прийняття рішень в умовах ризиків і невизначеності, пов’язані з ними проблеми й сучасні інтелектуальні підходи та методи їх вирішення. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи і технології».
 • Документ
  Композиція. Основи об'ємно-просторової композиції. Закономірність. Цілісність. Види симетрії. Композиційна рівновага: конспект лекції
  (КНУБА, 2024) Зиміна, Світлана Борисівна
  Розглянуто найпоширеніші види композиційної закономірності; аспекти композиційної цілісності (супідрядність, підпорядкованість елементів між собою, завершеність композиційного рішення, зорове тяжіння мас, єдність форми завдяки подібності частин і цілого); види симетрії, дисиметрію і асиметрію; композиційну рівновагу та її відмінність від фізичної рівноваги і нестійкості форми. Призначено для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальностей 191 «Архітектура та містобудування»; галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальностей 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво».
 • Документ
  Композиція. Пропорції та пропорціонування. Співмірність. Метро-ритмічні закономірності
  (КНУБА, 2024) Зиміна, Світлана Борисівна
  Розглянуто прості й ірраціональні пропорційні співвідношення, засоби і методи пропорціонування в архітектурі і дизайні; поняття співмірності; особливості метро-ритмічних закономірностей та приклади їх використання в архітектурі, дизайні і мистецтві, вплив метро-ритмічної закономірності на формування статичних і динамічних форм. Дано визначення ордеру, його різновиди та пропорційні закономірності. Розглянуто елементи ордера, застосування ордеру в архітектурі різних стильових періодів а також в інтер’єрі та живописі, наведені приклади архітектурних об’єктів Києва з використанням ордерної системи. Призначено для студентів за спеціальностями: 191 «Архітектура та містобудування», 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво» освітнього рівня «бакалавр».
 • Документ
  Композиція. Основи об'ємно-просторової композиції. Композиційні категорії. Об'єктивні властивості форми: конспект лекцій
  (КНУБА, 2024) Зиміна, Світлана Борисівна
  Висвітлено властивості і закономірність вияву композиційних категорій, як-от композиційна ідея, цілісність, композиційна рівновага, пропорції, метр, ритм, колір, співрозмірність, симетрія і асиметрія, динамічність і статичність, масштабність, тектоніка та ін., як засобів композиційної виразності. Наведено прояви тотожності, нюансу і контрасту в живописі, інтер’єрі та архітектурі. Розглянуто головні (розмір і геометрична характеристика) і другорядні об’єктивні властивості форми (орієнтація в просторі, динамічність, статичність, стійкість, світлота, колір, фактура, текстура), а також розчленованість форми і її вплив на динамічність, статичність та цілісність композиції. Призначено для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»; галузі знань 02 спеціальностей 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво».
 • Документ
  Електротехніка : конспект лекцій
  (КНУБА, 2024) Бондар, Роман Петрович; Голенков, Геннадій Михайлович
  Викладено основні положення загальної електротехніки, базові поняття теорії електричних та електромагнітних кіл, влаштування електричних машин і апаратів, а також практичні аспекти їх розрахунків. Розглянуто принципи функціонування електричних мереж, систем електропостачання та умови надійного й ефективного використання електротехнічних пристроїв. Призначено для студентів спеціальності 144 спеціалізації «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології».
 • Документ
  Чисельні методи: конспект лекцій
  (КНУБА, 2019) Баліна, Олена Іванівна; Безклубенко, Ірина Сергіївна; Буценко, Юрій Павлович
  Розглянуто методи наближеного розв’язання лінійних і нелінійних рівнянь і їх систем, методи інтерполяції і екстраполяції, методи наближеного диференціювання та інтегрування як методи сучасної обчислювальної математики для зручного користування ЕОМ; методи оцінювання похибок, збіжності розв’язку у наближених обчисленнях. Містить теоретичний і довідковий матеріал, приклади розв’язання типових задач, контрольні запитання, список літератури. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології».
 • Документ
  Теоретичні основи товарознавства
  (КНУБА, 2023) Ляліна, Н. П.; Вотченікова, О. В.; Самойленко, А. А.
  Розглянуто основні принципи та засади організаційної діяльності за участі іноземних суб’єктів господарювання у будівництві. Призначено для студентів спеціальностей 076 «Підприємництво та торгівля» та 075 «Маркетинг».
 • Документ
  Екологiя
  (КНУБА, 2023) Ткаченко, Т. М.; Жукова, О. Г.
  Розглянуто сутність екології як науки, викладено сучасну теорію розуміння феномена людини з екологічних, біологічних, соціальних і філософських позицій. Окреслено нові підходи до боротьби з хворобами людини й шляхи її оздоровлення та можливості адаптації до стресогенних чинників. Охарактеризовано еколого-демографічний стан людства й особливості формування етносів. Призначено для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища».
 • Документ
  Criticism of modern architectural theories : lecture notes
  (КНУБА, 2021) Timokhin, V. O.; Bulakh, I. V.
  The main features, trends and styles in the development of modern architectural theory and practice are considered. Designed for foreign students studying in the direction of preparation 19 "Architecture and Construction", specialty 191 "Architecture and Urban Planning". Розглянуто основні особливості, напрямки, течії та стилі в розвитку сучасної архітектурної теорії та практики. Призначений для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 19 "Архітектура та будівництво", спеціальність 191 "Архітектура та містобудування".
 • Документ
  Теорія прийняття рішень : конспект лекцій
  (КНУБА, 2023) Горда, Олена Володимирівна
  Містить теоретичний і довідковий матеріал, ілюстрований конкретними прикладами, контрольні запитання, список літератури. Розглянуто основні етапи вирішення задач прийняття рішень із використанням наявних математичних методів і алгоритмів. Розглянуто багатокритеріальні задачі в умовах визначеності, пов’язані з ними проблеми й сучасні підходи та методи їх вирішення. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи і технології», 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології».