Вип. 21

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/98

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 12
 • Документ
  Simulation of Solid-Fuel Hybrid Combustion
  (КНУБА, 2017) Senchuk, M. P.; Barkovskyi, A. V.
  Solid-fuel utilization in the public energy service is necessary for national supplydemand balance stability. The most efficient combustion process is the hybrid combustion, particularly the three-staged one: combination of stack, fuel-bed firing and overall combustion in swirl chamber. Stability of such combustion model is achieved by relevant design and duty parameters at all stages of fuel combustion with appropriate blasting air reallocation and process flow. A numerical model is proposed in a mechanized boiler with the use of a hybrid process. Analytical equations for calculating the main parameters of the combustion zone in the stack and on the grate are provided. The use of the proposed model for the combustion of solid-fuel provides a definition of parameters of the combustion zone at the stage of designing a boiler plant with mechanized combustion.
 • Документ
  Снижение выбросов оксидов азота при сжигании подготовленной газовоздушной смеси в вихревой горелке
  (КНУБА, 2017) Редько, А. А.; Павловская, А. А.; Давиденко, А. В.; Редько, И. А.
  Приведены результаты численного исследования сжигания подготовленной газовоздушной смеси (α'в =0,75) в вихревой горелке. Представлены результаты компьютерного трёхмерного моделирования низко-эмиссионной схемы сжигания газа с учётом влияния конструктивных параметров горелочных устройств и технологических мероприятий. В расчётах приняты конструктивные параметры горелки: угол установки лопаток регистра в потоке первичного воздуха φ1=45 ° при α'в=0,75, а угол установки лопаток в потоке вторичного воздуха φ2=60 °, общий коэффициент избытка воздуха равен αв=1,10. Результаты моделирования показывают, что в процессе сжигания метана, возможно снижение выбросов термических оксидов азота до значений 25…30 мг/м3 . Выполненные численные исследования теплообмена и аэродинамики водотрубных паровых котлов показали возможности оценки эффективности эксплуатации горелочных устройств.
 • Документ
  Чисельне вирішення задач однофазної неізотермічної фільтрації
  (КНУБА, 2017) Фуртат, І. Е.; Кравчук, О. М.
  Створення геотермальних циркуляційних систем передбачає прогнозовану оцінку ефективності її роботи. Важливе місце в цьому займають дослідження процесів тепломасопереносу в підземному колекторі чисельним методом. У даній роботі розглянута математична модель процесу теплообміну і фільтрації термальної води в пласті та запропонована методика чисельного вирішення задачі неізотермічної фільтрації, яка базується на методі додаткових джерел. Метод полягає в тому, що в нелінійних диференціальних рівняннях теплопровідності та фільтрації можна виділити лінійну й нелінійну частини та представити їх у вигляді лінійних рівнянь з розподіленими джерелами. Верифікація даної методики буде проведена в подальших дослідженнях. Результати роботи можуть бути використані для визначення та вдосконалення термодинамічних параметрів систем перетворення геотермальної енергії
 • Документ
  Моделювання однофазної неізотермічної фільтрації в підземних циркуляційних системах
  (КНУБА, 2017) Фуртат, І. Е.; Кравчук, О. М.
  Для підвищення техніко-економічних показників геотермальних установок необхідне проведення комплексних досліджень за допомогою чисельних методів. У даній роботі розглянута математична модель однофазної неізотермічної фільтрації та запропонована методика моделювання переміщення температурного фронту при неізотермічній фільтрації, яка базується на нерозривності потоку рідини. Даний етап дозволяє визначити основні технологічні параметри геотермальної установки (температура та тиск теплоносія), спрогнозувати теплові процеси в підземних циркуляційних системах та визначити режим експлуатації, який забезпечить ефективне вилучення геотермальної енергії. Чисельне рішення задачі неізотермічної фільтрації представленим методом та верифікація отриманих даних буде виконана в подальших дослідженнях. Практична цінність роботи полягає в можливості використання отриманих результатів у науково-дослідних та проектних організаціях при оптимізації параметрів геотермальних установок.
 • Документ
  Комп’ютерне моделювання температурного поля термальної води в пористому пласті
  (КНУБА, 2017) Фуртат, І. Е.; Кравчук, О. М.
  У даній статті представлені результати комп’ютерного моделювання температурного поля термальної води в пористому пласті. Дослідження проводились за допомогою програмного забезпечення SolidWorks Flow Simulation. У роботі описана методика побудови геометричної моделі та розрахункової сітки. Для верифікації відсутності значного впливу теплопровідності пласту на розподіл температури термальної води проведені додаткові дослідження. Отримані графічні залежності розподілу температури при заданих параметрах та умовах експлуатації показали, що з часом відбувається «витягування» температурного поля в напрямку підйомних свердловин. Встановлено, що ефективність даної геотермальної циркуляційної системи погіршується через 24 роки. У подальших дослідженнях буде проведено зіставлення отриманих даних з результатами чисельного моделювання. Результати можуть бути використані при вдосконаленні технології видобутку та використання геотермальної енергії.
 • Документ
  Дослідження однофазної неізотермічної фільтрації в геотермальних циркуляційних системах
  (КНУБА, 2017) Фуртат, І. Е.; Кравчук, О. М.
  В даній статті розглянуто геометричну модель геотермального пористого пласту, основні допущення, які приймають при комп’ютерному моделюванні подібних систем та теплофізичну модель руху і теплообміну рідини в пористих тілах. Геометрична модель пласту побудована в програмному середовищі SolidWorks. Даний етап роботи є підготовчим. Він необхідний для проведення комп’ютерного моделювання температурного поля пласту. Подальші дослідження розподілу температури в пласті протягом певного періоду допоможуть оцінити час нормальної експлуатації (без втрати запланованої теплової потужності) геотермальної циркуляційної системи. Робота має дуже важливе практичне значення для промислового освоєння екологічно чистої технології використання геотермальних ресурсів шляхом створення циркуляційних систем. Результати можуть бути використані при оптимізації параметрів геотермальних установок.
 • Документ
  Аналітичне дослідження ефективності роботи природної загальнообмінної вентиляції в приміщеннях для утримання великої рогатої худоби
  (КНУБА, 2017) Федяй, Б. М.; Гузик, Д. В.; Макаренко, О. В.
  В енергетичному балансі приміщень для утримання великої рогатої худоби експлуатаційні витрати на роботу загальнообмінної системи вентиляції становлять близько 30 %. У статті проаналізовано можливість підвищення енергоефективності системи загальнообмінної вентиляції приміщення для утримання великої рогатої худоби за рахунок переходу з механічної на природну вентиляцію в окремі періоду року. Аналіз базується на сумісному вирішенні рівнянь теплового та повітряного балансу приміщення корівника та аналітичному дослідженні зміни продуктивності системи природної вентиляції при зміні температури зовнішнього повітря в різні періоди року. Комбінація механічної та природної вентиляції суттєво скорочує річне споживання електричної енергії двигунами вентиляційних агрегатів загальнообмінної примусової вентиляції. Поза опалювальним періодом роботу природної вентиляції необхідно дублювати системами примусової вентиляції.
 • Документ
  Експериментальні дослідження коефіцієнта місцевого опору удосконаленої конструкції регулювальних пристроїв у системах вентиляції
  (КНУБА, 2017) Ратушняк, Г. С.; Степанковський, Р. В.
  За результатами аналізу теоретичних досліджень виявлена необхідність удосконалення конструкції дросельних пристроїв системи вентиляції з метою підвищення їхньої енергоефективності. Розроблено експериментальну установку для визначення місцевого опору дросельного пристрою вентиляційної системи із зручнообтічними виконавчими робочими елементами. За результатами експериментальних досліджень встановлено значення місцевого опору при різній степені перекривання площі перерізу повітропроводу регулювальним пристроєм із зручнообтічними виконавчими елементами. Наведено графічну залежність для інженерного розрахунку запропонованих дросельних пристроїв. Отримано логарифмічну характеристику регулювання, що забезпечує плавне регулювання витрати вентиляційної мережі та розширення області регулювання Зменшення майже вдвічі величини коефіцієнтів місцевого опору порівняно із традиційними свідчить про розширення можливості регулювання витрати в повітропроводах та підвищення енергоефективності систем вентиляції.
 • Документ
  Дослідження теплопередачі в енергоефективних зелених покрівлях
  (КНУБА, 2017) Ткаченко, Т. М.; Мілейковський, В. О.
  Одним із актуальних напрямів зеленого будівництва є створення зелених покрівель. Вони мають ряд переваг, основними з яких є: зменшення навантаження на зливові міські стоки, економія питної води, додаткове утеплення, випарне охолодження за рахунок транспірації (випаровування вологи), звукоізоляція, пом’якшення ефекту «теплових островів», збереження флори і фауни. В Україні з причини енергетичної кризи особливо актуальним є вивчення теплопередачі в зеленій покрівлі. Вперше вивчено вплив швидкості вітру на теплові процеси рослинного шару зеленої покрівлі. Вперше проведено дослідження теплопередачі в рослинному шарі екстенсивної зеленої покрівлі при різній швидкості вітру в аеродинамічній трубі. Встановлено нерівномірний розподіл теплового потоку залежно від ряду випадкових факторів. «Охолоджувальний ефект» зеленої покрівлі посилюється при збільшенні швидкості вітру, оскільки інтенсифікується транспірація.
 • Документ
  Дослідження ККД сонячного опалювального приладу підвищеної ефективності для пасивного опалення
  (КНУБА, 2017) Мілейковський, В. О.; Шуваєва-Нечипорук, Ю. О.
  В умовах економічної й екологічної криз та вичерпування викопних енергетичних ресурсів виникає потреба максимального використання поновлюваних джерел енергії, серед яких сонячна. Однією з важливих характеристик пасивних сонячних опалювальних приладів, яка визначає втрати енергії будівлі під час тривалої хмарної погоди, є термічний опір таких приладів. Запропоновано пасивний сонячний опалювальний прилад підвищеного термічного опору, який складається з прозорої стінки й тепло-світлового абсорбера, повітряний простір між якими поділено похилими прозорими антиконвективними перегородками. Виконано дослідження ефективної роботи такого пасивного сонячного опалювального приладу. Результати досліджень показали вплив орієнтації на ККД пасивного сонячного опалювального приладу. Наведено значення ККД залежно від дати й часу доби та рекомендації щодо ефективної орієнтації сонячного опалювального приладу