Вип. 55

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4537

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 15
 • Документ
  Огляд видів геодезичного моніторингу будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах
  (КНУБА, 2019) Яковенко, М. С.; Нестеренко, О. В.
  Розглянуто основні види деформованого стану інженерних споруд, розглянуто проблему моніторингу ґрунтових масивів. Наведено основні методи геодезичного моніторингу деформацій споруд у складних інженерногогеологічних умовах. Ознайомлення з комбінуванням геодезичних методів моніторингу зсувних процесів ґрунтових масивів.
 • Документ
  Концептуально-методичні аспекти архітектурно-планувальної організації зупиночно-призупиночних територій міст
  (КНУБА, 2019) Товбич, В. В.; Куліченко, Н. В.; Сисойлов, М. В.
  Розглядаються загально-методичні питання, що стосуються проблем та засад формування зупиночно-призупиночних територій міст та поселень різного рівня ієрархії – як самостійних структурних одиниць сучасного середовища життєдіяльності населення. При цьому за основу формування новітньої концепції зупинично-призупиночних територій береться узагальнений варіаційний системний (варіаційно-демоекосистемний) підхід, що варіаційно узагальнює демоекосистемний підхід, уперше введений у науку проф. Лавриком Г.І. на випадок цілеспрямованого обґрунтування, формування та архітектурно-планувальної організації зупиночно-призупиночних територій міст та поселень різного рівня ієрархії.
 • Документ
  Концептуально-аналітичні особливості атрибуції проектів біосферосумісного будівництва на платформі декаплінгу в системі девелоперського управління
  (КНУБА, 2019) Шпакова, Г. В.; Шпаков, А. В.; Приходько, Д. О.; Горбач, М. В.; Хоменко, О. М.; Ваколюк, А. С.
  Запропоновано новий підхід до моделювання динаміки зміни стану урбанізованих територій на принципах біосферної сумісності та принципах самоорганізації. Побудовано концептуальну модель біосферосумісносних урбанизированих територій у вигляді багатокомпонентної природно-соціотехнічної структури. Предметом дослідження визначено методологію та прикладний інструментарій організації біосферосумісного будівництва як основу раціональної підготовки та будівництва об‘єктів, реалізований сучасним будівельним девелопментом на засадах екологізації та енергоощадності. В якості об‘єкту дослідження обрано біосферосумісне будівництво як передовий формат організації циклу проектів будівництва, в умовах сучасного рівня урбанізації. Стосовно будівельного проекту застосовується модельна діагностика (модельна прогнозна ідентифікація) за допомогою моделі забруднення повітря від промислових точкових джерел техногенезу. Отримані результати чисельного аналізу реалізації функцій міста дозволяють спрогнозувати розвиток міської території, оцінити комфортність і безпеку міського середовища з позиції біосферної сумісності будівельних об'єктів з метою гармонізації характеристик життєвого циклу цих проектів з характеристиками мікросередовища їх впровадження. Базисом такого інструментарію є: методи багатофакторного, багатокомпонентного моделювання та багатокритеріального вибору альтернатив організації будівництва для проектів за умови застосування рівня біосферосумісності в якості провідної аналітичної координати такого моделювання. Зазначені моделі, реалізовані у форматі сучасного будівельного девелопменту, слугуватимуть в подальшому основою для організаційно-технологічної та екологічної експертизи проектів.
 • Документ
  Принципи архітектурно-планувальної організації споруд для велосипедистів у містах
  (КНУБА, 2019) Гарбар, М. В.
  У статі проаналізовані типи споруд для велосипедів, особливості їх місцерозташування, призначення. Визначені основні принципи архітектурнопланувальної організації споруд для велосипедів в крупних містах.
 • Документ
  Розпис як шлях індивідуалізації інтер'єру лікарні
  (КНУБА, 2019) Булах, І. В.
  У статті розглянуто один з найбільш цікавих та доступних шляхів надання індивідуалізації та художньо-декоративного оформлення внутрішнього середовища лікувальних закладів. Наведено приклади практичного впровадження розпису стін та стелі у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" м. Києва в межах благодійного проекту студентів та викладачів архітектурного факультету КНУБА упродовж 20162019 рр.
 • Документ
  Формування методичного підгрунтя інвестиційного контролінгу на платформі ВІМ-технологій: сучасна практика містобудівних інновацій
  (КНУБА, 2019) Чернишев, Д. О.; Дружинін, М. А.; Малихіна, О. М.; Предун, К. М.; Петруха, С. В.
  Розглянуто сучасну практику містобудівних інновацій, засновану на принципах біосферної сумісності. Проаналізовано проектне рішення забезпечення організаційно-технологічної надійності будівництва з позиції можливості реалізації функцій біосферосумісного міста і впровадження інноваційних конструктивних та архітектурно-планувальних рішень. Стосовно будівельного проекту дано формалізацію методики розрахунку показників біотехносфери міст і поселень, визначено кількісні показники реалізації функцій міста. Отримані результати чисельного аналізу реалізації функцій міста дозволяють спрогнозувати розвиток міської території, оцінити комфортність і безпеку міського середовища з позиції біосферної сумісності будівельних об'єктів. У разі недостатнього врахування законів взаємодії між суспільством і природою містобудування супроводжується значним негативним (антропогенним і техногенним) впливом на природне середовище, що загрожує катастрофічними наслідками для біосфери і людини. За результатами аналізу робиться висновок про принципову необхідність прийняття нової містобудівної політики і впровадження біосферосумісних технологій при будівництві та реконструкції міських споруд.
 • Документ
  Детальний план території - перспективний територіально-містобудівний розвиток міста Чернівці
  (КНУБА, 2019) Довганюк, А. І.
  В статті розглядаються результати аналізу сучасної практики розроблення містобудівної документації на прикладі міста Чернівці. Сформульовані проблеми, що виникають при розробленні детальних планів території у зв’язку із недосконалістю чинної законодавчо-нормативної бази містобудівного проектування.
 • Документ
  Вимоги й критерії формування міських агломераційних утворень. Досвід Польщі та практика України
  (КНУБА, 2019) Дьомін, М. М.; Маршал, Т.; Габрель, М. М.
  Використовуючи досвід Польщі, впорядковано категорійнопонятійний апарат, мету, завдання, вимоги й критерії формування міських агломераційних утворень. Встановлено функції міст і критерії їх віднесення до агломераційного центру; визначено ознаки агломераційного простору та критерії встановлення зовнішніх меж ареалів просторового впливу центрів агломерацій. Виокремлена специфіка агломераційних утворень, подано їх ієрархічну класифікацію та сформульовано завдання розвитку. Обґрунтовуючи моделі розвитку агломераційних просторів, окреслено адміністративно-правові інструменти формування та управління агломераціями, розкрито містобудівні аспекти формування й керованого розвитку агломерацій. Обґрунтовані напрями й завдання наукових досліджень проблем агломераційних просторів, які сприятимуть подальшому агломеруванню простору України.
 • Документ
  Загально-методична регламентація та аналітико-інформаційне забезпечення процесами адміністрування в сучасній системі будівельного девелопменту
  (КНУБА, 2019) Рижакова, Г. М.; Рижаков, Д. А.; Лещинська, І. В.; Кістіон, Д. В.; Кондрацький, В. О.
  Розвинуто теоретико-прикладні положення з побудови та використання систем адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів. При цьому адміністрування розглядається як вид управлінської діяльності, який на засадах документації, діловодства, інформаційного забезпечення та формалізування управлінських процедур забезпечує цілеспрямований вплив керівної підсистеми на керовану за усіма етапами технологію управління. Наведено узагальнену структуру систем адміністрування в управлінні підприємствами. Розглянуто змістове наповнення кожного ключового елементу систем адміністрування. Визначено, що підвищення ефективності використання енергетичних і матеріальних ресурсів є пріоритетним напрямком економічних досліджень в сфері виробництва будівельних матеріалів, а практика ресурсозбереження набуває рис інтегрованої аналітичної функції управління з методичним та інформаційно-аналітичним забезпеченням, зв‘язками і елементами організаційно-управлінської технології.
 • Документ
  Вплив глобалізаційних процесів на культурну ідентифікацію та розвиток дизайну на теренах України
  (КНУБА, 2019) Бець, С. М.
  Розглядається історія формування та розвитку дизайну та теренах України. Аналізується вплив глобалізаційних процесів на поширення масової моди, уніфікацію смакових уподобань споживачів різних країн, виникнення проблеми культурної ідентичності. Відзначається, що перед митцями, дизайнерами постає важливе завдання уникнути розчинення власної культури у масовій, впроваджувати дизайн-інновації з врахуванням принципів формотворення та семантики традиційного мистецтва.