Навчальні посібники

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11230

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 31
 • Документ
  Промисловий маркетинг у будівництві : навчальний посібник
  (КНУБА, 2023) Марченко, Світлана Миколаївна; Захарченко, Петро Володимирович
  Розглянуто діяльність господарюючих суб’єктів на промисловому ринку будівельної галузі, особливо в умовах воєнного стану. Увагу приділено особливостям промислового ринку будівельної галузі й інструментам роботи на ньому: маркетинговому дослідженню ринку промислових товарів галузі будівництва, сегментуванню та позиціонуванню, розробці продуктової стратегії, ціноутворенню, розповсюдженню будівельних матеріалів, ефективним комунікаціям на промисловому ринку будівельних матеріалів, які вкрай потрібні сьогодні для керівників промислових будівельних підприємств, менеджерів тощо. Призначено для студентів спеціальностей 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 073 «Менеджмент», а також може бути корисним широкому колу читачів, які цікавляться сучасними науковими досягненнями у сфері науки.
 • Документ
  English for Specific Purposes: English for Civil Engineering
  (Аванпост-Прим, 2021) Рубцова, Світлана Вячеславівна
  Навчальний посібник «English for Specific Purposes: English for Civil Engineering» призначений для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», які вивчають фахову англійську мову, а також усіх, хто прагне вдосконалити англійську мову в межах цивільного будівництва. Мета посібника – формувати англомовну лексичну компетентність студентів у професійно орієнтованому читанні (ПОЧ) з використанням автентичних матеріалів та візуалізіції навчальної інформації (ВНІ), вміння розширювати їхні технічні знання і формувати індивідуальну лексичну усвідомленість, формувати реальний словниковий запас (активний і пасивний) для рецептивних і репродуктивних видів мовленнєвої діяльності, розвивати інтелектуальні та компенсаторні вміння при читанні з подальшим формуванням англомовної комунікативної компетентності.
 • Документ
  Методологія вивчення будівельних технологій : навч. посібник
  (КНУБА, 2019) Тонкачеєв, Геннадій Миколайович; Лепська, Любов Анатоліївна; Шарапа, Сергій Павлович
  Викладено теоретичні та методологічні основи технологічних процесів для зведення будівель і споруд. На відміну від інших навчальних посібників і підручників це видання – одна з перших спроб переходу від фактологічного до методологічного подання інформації та навчання студентів будівельних вузів за цією концепцією. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
 • Документ
  Спеціалізовані будівельні процеси. Технологія і організація робіт: підручник
  (Людмила, 2022) Лівінський, О. М.; Курок, О. І.; Савйовський, Володимир Вікторович; Савенко, Володимир Іванович; Шарапа, С. П.; Чорноплат, І. О.; Перунок, О. М.; Потапова, Т. Е.; Єсипенко, А. Д.; Тугай, О. А.
  У підручнику викладені основні положення з організації і технології ви-обництва опоряджувальних, покрівельних, гідроізоляційних, гегметизацій них та теплоізоляційних робіт та робіт з улаштування підлоги. Також подаються відомості, що забезпечують якість будівельної продукції та ін. Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Українська мова
  (КНУБА, 2023) Плотникова, Л. Ф.; Рєпіна, І. Ю.
  Містить лексико-граматичний матеріал з наукового стилю мовлення. Призначено для іноземних студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 191 «Архітектура та містобудування усіх форм навчання.
 • Документ
  Теорія пружності в прикладній механіці : навчальний посібник
  (Ямчинський О. В., 2024) Назаренко, Іван Іванович; Ручинський, Микола Миколайович; Міщук, Євген Олександрович
  Розглянуто основні закони і рівняння теорії пружності, які застосо-вують у проектуванні деталей машин та їх конструкцій. Наведено методи розвязування прикладних задач. Представлено основні положення ме-тоду кінцевих елементів. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня ви-щої освіти спеціальності 131 «Прикладна механіка»
 • Документ
  Технологія машинобудування. Навчальний посібник
  (Ямчинський О. В., 2024) Назаренко, Іван Іванович; Ручинський, Микола Миколайович; Дєдов, Олег Павлович; Міщук, Дмитро Олександрович
  У посібнику розглянуто основні положення технології будівельного та дорожнього машинобудування, раціонального вибору заготовок, а також питання базування та вибору ріжучого інструменту і технологічного обладнання. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування», 015 «Професійна освіта (машинобудування)» та 131 «Прикладна механіка». Може бути корисним для фахівців відповідної професії.
 • Документ
  Прикладне програмування в ГІС
  (КНУБА, 2023) Лазоренко, Н. Ю.; Денисюк, Б. І.; Кінь, Д. О.
  Містить теоретичні відомості та загальні положення про базовий синтаксис мови програмування Python, підходи та принципи програмування для забезпечення автоматизації процесів геопросторового аналізу і моделювання об’єктів і явищ. Розглянуто застосування мови програмування Python бібліотеки ArcPy у ArcGIS та бібліотеки PyQGIS у QGIS для вирішення прикладних задач. Наведено приклади розв’язання прикладних задач у ГІС. Призначено для студентів і аспірантів, які навчаються за галузі знань 19 «Архітектура і будівництво» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
 • Документ
  Основи гідромеліорацій
  (КНУБА, 2023) Петренко, О. С.
  Містить навчальний матеріал відповідно до програми у формі лекцій, доповнених таблицями, відповідними кресленнями, запитаннями для самоконтролю та списком літератури. Розглянуто основні види гідромеліорації, особливості їх застосування, методи захисту територій і окремих об’єктів від негативних наслідків впливу води, конструкції захисних споруд і систем, їх розрахунки та проєктування. Призначено для студентів спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за освітньо-професійною програмою «Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами».
 • Документ
  Педагогічна психологія
  (КНУБА, 2023) Калениченко, Руслан Арсенович
  Містить теоретичний і фактологічний матеріал лекційних занять відповідно до робочих програм з навчальної дисципліни «Педагогічна психологія». Розглянуто психологічні основи професійної діяльності педагога, психологічні закономірності різних концептуальних підходів до організації та здійснення навчального й виховного процесів, розкрито психологічні закономірності та відмінності між учінням і самоучінням, вихованням і самовихованням, розвитком і саморозвитком учня. Призначено для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта» спеціалізацій: 015.34 «Професійна освіта (Машинобудування)», 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)» та 015.31 «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)».