Вип. 82

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 16 з 16
 • Документ
  Ефективність скінченноелементної бази напіваналітичного метода скінченних елементів для апроксимації тіл обертання та призматичних тіл в задачах динаміки
  (КНУБА, 2008) Солодей, І. І.
  Найбільш універсальним чисельним методом, що дозволяє виконувати розрахунки будівельних конструкцій є метод скінченних елементів ( МСЕ ). Розгляд просторових моделей, вимоги до детальної дискретизації їх окремих елементів, і в той же час до збереження достатньо регулярної структури сіткової області веде до необхідності розв’язання систем рівнянь високих порядків, тому їх розв’язання проводиться, як правило, в рамках наближених розрахункових схем.
 • Документ
  Стійкість плоскої форми згину консольної двотаврової балки зі змінною висотою стінки за методом Рітца
  (КНУБА, 2008) Білик, С. І.
  Використання в конструкціях будівель зварних двотаврів змінного перерізу відкрило можливість знаходити раціональні системи за рахунок економічного розподілу матеріалу вздовж конструкцій та виявляти додаткові резерви несучої спроможності. Однією з таких задач є задача з визначення стійкості плоскої форми згину двотаврових балок зі змінною висотою стінки.
 • Документ
  Повне внутрішнє відображення розривних хвиль на межах анізотропних середовищ
  (КНУБА, 2008) Іванченко, Г. М.
  В даний час сейсмічні процеси є одними з найбільш руйнівних явищ природи. Відомо, що неможливо прогнозувати місце і час настання землетрусу в заданому регіоні, тому важливо зрозуміти особливості перетворення сейсмічних хвиль тектонічними неоднорідностями і аномаліями в їх околі та встановити механізми посилення або ослаблення цих хвиль. Для їх вивчення зручно застосовувати модель розривних хвиль і аналізувати їх за допомогою нульового наближення променевого методу , який дозволяє будувати фронти хвиль і обчислювати значення розривів параметрів хвилі на цих фронтах.
 • Документ
  Дослідження стійкості тонкостінних елементів відкритого профілю з урахуванням початкових недосконалостей
  (КНУБА, 2008) Охтень, І. О.; Гоцуляк, Є. О.; Лук’янченко, О. О.
  В практиці сучасного будівництва і машинобудування у якості несучих елементів металоконструкцій широке застосування знайшли тонкостінні профілі, які поєднують у собі економічно ефективні вагові характеристики і високі технологічні якості при виготовлені і експлуатації. Такі конструкції економічні, мають технологічні переваги при монтажу і використанні.
 • Документ
  Чисельне дослідження стійкості за імовірністю випадкових параметричних коливань двотаврової балки з гофрованою стінкою
  (КНУБА, 2008) Пошивач Д. В., Д. В.
  Методом Монте-Карло досліджується стійкість за імовірністю параметричних коливань двотаврової балки з гофрованою стінкою під дією випадкового динамічного згинального навантаження. Побудовано границі стійкості за статистичною частотою таких коливань.
 • Документ
  Визначення j-iнтеграла при скінченноелементному розв’язанні задач змішаного руйнування
  (КНУБА, 2008) Гуляр, О. І.; Сахаров, О. С.; Пискунов, С. О.; Максим'юк, Ю. В.
  На основі енергетичних підходів розроблена і апробована методика роздільного обчислення параметрів механіки руйнування при змішаному руйнуванні.
 • Документ
  Вплив геометричних характеристик на стійкість усталених коливань циліндричних оболонок
  (КНУБА, 2008) Киричук, О. А.; Палій, О. М.
  Мета даної роботи полягає у дослідженні впливу геометричних характеристик на стійкість усталених коливань циліндричних оболонок при дії періодичних за часом рівномірно розподілених повздовжніх навантажень.
 • Документ
  Розрахунок конструкцій із композиційних матеріалів методом скінченних елементів
  (КНУБА, 2008) Дохняк, Б. М.
  Конструкції із композиційних матеріалів знайшли широке застосування у різних галузях сучасної техніки. Це викликано прагненням отримати меншу матеріаломісткість виробів при необхідній міцності і жорсткості, а також можливістю варіювання властивостями композиційного матеріалу за рахунок зміни структури його армування.
 • Документ
  Про збіжність першого варіанту методу збурення форми границі для розв’язку просторових задач теорії пружності у випадку тіл обертання, близьких до канонічних
  (КНУБА, 2008) Дзира, Б. І.; Чорнописький, Д. Г.
  У статті отримано розклад точного розв'язку задачі кручення суцільного вала з еліпсоїдальною порожниною в ряд по ступенях параметра ε, який характеризує її ексцентриситет. Для точок порожнини з максимальним (мінімальним) значенням концентрації напружень показано співпадіння коефіцієнтів розкладу при ступенях ε точного і наближеного розв'язку, отриманого на основі першого варіанту збурення форми границі, що застосовується для розв'язку просторових задач теорії пружності у випадку тіл обертання, близьких до канонічних. Встановлено збіжність послідовних наближень як ітераційного процесу до точних розв’язків.
 • Документ
  Аналіз динаміки ударно-вібраційного майданчика при зміні його параметрів
  (КНУБА, 2008) Погорелова, О. С.; Постнікова, Т. Г.; Гончаренко, С. М.
  Виконано числове дослідження динаміки двомасової віброударної системи з двома ступенями свободи на прикладі ударно-вібраційного майданчика, який широко застосовується у будівельному виробництві. Установлена залежність напіврозмахів тіл майданчика та величини контактної сили від її механічної характеристики. Досліджена втрата стійкості гармонічного одноударного режиму коливань майданчика та виникнення субгармонічного двохударного режиму при деяких значеннях цієї характеристики. Удар моделюється силою контактної взаємодії , що описана законом Герца
 • Документ
  Вплив комбінованого закріплення контуру на стійкість пологих квадратних у плані панелей
  (КНУБА, 2008) Кривенко, О. П.
  Вивчається вплив на втрату стійкості квадратної в плані сферичної панелі умов комбінованого закріплення контуру. Порівнюються два способи часткової заміни жорсткого затиснення контуру панелі на шарнірне опирання.
 • Документ
  Пружноелектричні коливання радіально поляризованої п’єзокерамічної кулі з розрізними електродами
  (КНУБА, 2008) Шульга, М. О.; Григор’єв, С. А.
  Дана робота присвячена побудові чисельного методу розв’язання та аналізу осесиметричних нестаціонарних коливань порожнистої п’єзокерамічної поляризованої по товщині кулі при електричних динамічних збуреннях. При конкретних розрахунках аналізується випадок розрізного електродного покриття на зовнішніх поверхнях кулі.
 • Документ
  Оцінка впливу початкових недосконалостей циліндричних оболонок резервуарів на їх стійкість при дії бокового тиску
  (КНУБА, 2008) Гоцуляк, Є. О.; Барвінко, А. Ю.; Лук’янченко, О. О.; Костіна, О. В.; Шах, В. В.
  Досліджується нелінійна стійкість резервуарів змінної товщини з початковими недосконалостями, які моделюються у вигляді першої форми втрати стійкості при дії бокового тиску, та оцінюється вплив величини амплітуди форми недосконалостей на стійкість оболонок.
 • Документ
  Динаміка вітроенергетичних установок під дією вітрових та інерційних навантажень
  (КНУБА, 2008) Гайдайчук, В. В.; Носенко, В. П.
  В роботі проведений аналіз основних факторів, які впливають на динамічну поведінку і міцність вітроенергетичних установок
 • Документ
  Розв’язувальні співвідношення НМСЕ просторової задачі термов’язкопружнопластичності для неоднорідних тіл обертання
  (КНУБА, 2008) Баженов, В. А.; Пискунов, С. О.; Остапенко, Р. М.; Сизевич, Б. І.
  Отримані розв’язувальні співвідношення напіваналітичного методу скінчених елементів ( НМСЕ ) для кругового косокутного неоднорідного скінченного елемента з урахуванням змінності компонент метричного тензора в площині його поперечного перерізу та проведена оцінка вірогідності отримуваних із його використанням результатів
 • Документ
  Особливості обчислення коефіцієнтів інтенсивності напружень при динамічному навантаженні
  (КНУБА, 2008) Баженов, В. А.; Вабіщевич, М. О.; Гуляр, О. І.; Солодей, І. І.
  Ефективність розв’язання задач механіки руйнування значною мірою залежить від методик обчислення коефіцієнтів інтенсивності напружень (КІН). На сьогоднішній день широко застосовуються як прямі, так і енергетичні методи