Вип. 91

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 20
 • Документ
  Можливості багатошарового скінченого елемента ПК SCAD
  (КНУБА, 2013) Міщенко, О. О.
  На прикладі задачі про згин тонкої квадратної пластини досліджуються можливості багатошарового скінченного елементу, реалізованого в програмному комплексі SCAD.
 • Документ
  Аналіз впливу геометричних параметрів каверни в галтелі вузла з’єднання колектора з корпусом парогенератора ПГВ-1000М на його напружений стан
  (КНУБА, 2013) Банько, С. М.
  Виконано розрахунковий аналіз тривимірного пружно-пластичного напруженого стану вузла з’єднання «гарячого» колектора з корпусом парогенератора ПГВ-1000М з дефектом у вигляді плоскої напівеліптичної каверни, розташованої на внутрішній поверхні патрубка вузла з’єднання в області галтельного переходу. Проведено оцінювання впливу глибини каверни на напружений стан в її вершині при моделюванні режиму гідравлічних випробувань парогенератора. Виконано оцінювання впливу історії навантаження на напружений стан вузла з’єднання.
 • Документ
  Визначення напружено-деформованого стану пластини методом прямих з використанням рядів Фур`є
  (КНУБА, 2013) Левківський, Д. В.
  В статті розглядається плоска деформація товстої пластини. Для зниження вимірності вихідних диференціальних рівнянь використовується метод прямих у поєднанні з методом Бубнова-Гальоркіна-Петрова. При шарнірному закріпленні по торцевих площинах x = 0 , x l = можливе використання рядів Фур`є по координаті x . Це зводить вихідну систему редукованих диференціальних рівнянь до системи алгебраїчних рівнянь.
 • Документ
  Розрахунок на власні коливання пластинчасто-оболонкової конструкції нерегулярної структури за методом скінченних елементів
  (КНУБА, 2013) Легостаєв, А. Д.; Гречух, Н. А.; Яковенко, О. О.
  Наведені результати розв’язання задачі про власні коливання комбінованої нерегулярної конструкції, дискретна модель якої побудована на основі методу скінченних елементів. Розв’язок задачі виконано з використанням методу підконструкцій і редукованих моделей фрагментів.
 • Документ
  Про один метод розв’язання осесиметричної задачі теорії пружності для полого диска змінної товщини
  (КНУБА, 2013) Гревцев, О. К.; Геращенко, О. В.
  Отримане точне розв’язання диференціальних рівнянь теорії пружності для полого диска змінної товщини при осесиметричному навантаженні на його внутрішні і зовнішні криволінійні поверхні. Формули для напружень отримані вперше і дозволяють визначити їх величину у будь-якій точці розглянутого тіла обертання. При цьому бічна поверхня та поверхня полості диска може мати будь-який профіль.
 • Документ
  Напіваналітичний кільцевий скінченний елемент для моделювання просторового напруженого стану армованих тіл з тріщинами
  (КНУБА, 2013) Баженов, В. А.; Гуляр, О. І.; Солодей, І. І.
  В представленій роботі для чисельного моделювання процесу руйнування залізобетонних конструкцій [1] розглянуто кільцевий скінченний елемент із меридіональним перерізом у вигляді випуклого чотирикутника, в межах якого використано полілінійний закон апроксимації переміщень на основі поліномів Лагранжа. Вздовж кільцевої координати невідомі представлені у вигляді рядів Фур’є. Для побудови рівнянь застосовується моментна схема скінченного елемента.
 • Документ
  Дослідження динамічного деформування демпферного пристрою з поздовжньою тріщиною на основі НМСЕ
  (КНУБА, 2013) Баженов, В. А.; Солодей, І. І.; Вабіщевич, М. О.; Ярош, А. О.
  Досліджено особливості динамічного деформування демпферного пристрою з поздовжньою тріщиною при її апроксимації спеціальними скінченими елементами та застосуванням методик обчислення динамічних параметрів механіки руйнування на основі НМСЕ.
 • Документ
  Використання концепції j–інтеграла для визначення величин коефіцієнтів інтенсивності напружень для корпуса реактора ВВЕР-1000 при аварійному охолодженні
  (КНУБА, 2013) Кобельський, С. В.
  Для характерного режиму аварійного охолодження корпуса реактора ВВЕР-1000 проаналізовано результати визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень з використанням концепції J–інтеграла на сітках скінченних елементів різної густини.
 • Документ
  Дослідження двовимірних нестаціонарних коливань пружних масивів з отворами
  (КНУБА, 2013) Ворона, Ю. В.; Козак, А. А.; Черненко, О. С.
  Шляхом співставлення з чисельно-аналітичним розв’язком задачі про імпульсне навантаження масиву з циліндричним отвором показана працездатність чисельного алгоритму, що базується на переході в частотну область. За допомогою такого підходу в поєднанні з методом граничних елементів досліджена динамічна реакція пружного масиву, послабленого двома отворами, один з яких піддається дії раптово прикладеного тиску.
 • Документ
  Матриця мас модифікованого просторового скінченного елемента неоднорідної оболонки
  (КНУБА, 2013) Баженов, В. А.; Кривенко, О. П.; Соловей, М. О.
  Розглянута побудова матриці мас універсального просторового скінченного елемента, який призначений для дослідження процесів геометрично нелінійного деформування пружних неоднорідних оболонок при дії навантаження, що змінюється у часі.
 • Документ
  Застосування узагальненого методу скінченних інтегральних перетворень для розв'язання задачі про власні коливання неоднорідного порожнинного товстостінного циліндра
  (КНУБА, 2013) Жупаненко, І. В.
  З позиції просторової задачі теорії пружності досліджено власні вісесиметричні коливання неоднорідного товстостінного циліндра скінченної довжини при різних граничних умовах на торцях. Вихідні рівняння теорії пружності в частинних похідних узагальненим методом скінченних інтегральних перетворень зведено до задачі на власні значення для системи звичайних диференціальних рівнянь високого порядку, яку розв'язано стійким чисельним методом дискретної ортогоналізації спільно з методом покрокового пошуку. Достовірність результатів, отриманих по запропонованій методиці, досліджено при розв'язанні тестових задач.
 • Документ
  Стабілізація стійкості динамічних систем шляхом зміни параметрів наведених полів додаткової вібрації
  (КНУБА, 2013) Ворона, Ю. В.; Гончаренко, М. В.
  Розглядаються питання, пов’язані з впливом стохастичної складової в параметричному навантаженні на стабілізацію стійкості динамічних пружних систем. Межі областей динамічної стійкості будуються, виходячи з означення стійкості відносно моментних функцій. Розглядаються задачі стійкості плоскої форми згину балки і трубопровідних систем при періодично нестаціонарному параметричному навантаженні. Побудовані області стійкості для різних випадків, що дозволяє узагальнити вплив стохастичної складової параметричного збудження на структуру областей динамічної стійкості і зробити висновки щодо можливості стабілізації коливальних процесів.
 • Документ
  Несуча спроможність паливного резервуара в системі з захисною ємністю
  (КНУБА, 2013) Киричук, О. А.; Лук'янченко, О. О.; Кулько, О. В.
  Досліджено напружено-деформований стан та стійкість паливного резервуару ємністю 200 куб. м, в системі з захисною ємністю. За допомогою методу скінченних елементів побудована математична модель конструкції у вигляді системи двох з’єднаних циліндричних оболонок. Розв’язані задачі статики та стійкості системи при дії ваги палива різного об’єму. Виявлено вплив захисної ємності та елементів з’єднання на несучу спроможність паливного резервуару. Дана оцінка запасу міцності та стійкості системи.
 • Документ
  Пружна рівновага сферичної оболонки в центральному силовому полі
  (КНУБА, 2013) Лізунов, П. П.
  Отримані співвідношення, які описують напружено-деформований стан безмоментної сферичної оболонки, що рухається за круговою траєкторією в центральному силовому полі.
 • Документ
  Вплив навантаження на частоти власних коливань складної оболонкової конструкції
  (КНУБА, 2013) Баженов, В. А.; Лук'янченко, О. О.; Костіна, О. В.; Геращенко, О. В.
  Виконано математичне моделювання динаміки складної оболонкової конструкції при дії нерівномірно розподіленого навантаження від ваги рідини. Розрахункова дискретна динамічна модель конструкції побудована за допомогою методів скінченних елементів та можливих переміщень, які реалізовані в програмному комплексі NASTRAN. Виконано модальний аналіз навантаженої конструкції за допомогою методу Ланцоша. Оцінено вплив навантаження на власні коливання конструкції. Порівняні частоти та форми власних коливань конструкції при дії ваги рідини різного об’єму.
 • Документ
  Торсіонні автоколивання бурильної колони в рідкому середовищі
  (КНУБА, 2013) Гайдайчук, В. В.; Глушакова, О. В.; Глазунов, С. М.
  Поставлена задача про самозбудження крутильних коливань бурильної колони в циліндричній порожнині вертикальної свердловини, що містить рідке середовище. Розглянуто моделі механічної взаємодії колони з в'язкою рідиною. Розроблена модель крутильних автоколивань однорідної бурильної колони в формі осциляційного маятника . Сформульовано розв’язувальне нелінійне диференціальне рівняння з частинними похідними, що дозволяє описувати коливання долота бурильної колони з урахуванням сил в’язкого тертя. Запропоновано алгоритм чисельного інтегрування цього рівняння як по просторовій, так і часовій координатам.
 • Документ
  Особливості використання моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) при лінійних розрахунках оболонок і пластин
  (КНУБА, 2013) Пискунов, С. О.; Солодей, І. І.; Максим'юк, Ю. В.; Солоденко, А. Д.
  На основі МССЕ створений оболонковий СЕ з використанням співвідношень вісесиметричної задачі теорії пружності, яка дозволяє проводити аналіз напружено-деформованого стану вісесиметричних оболонок. Проведені чисельні дослідження для обґрунтування достовірності отриманих результатів при використані по товщині оболонки одного СЕ, а також показано що його ефективність не поступається оболонковим СЕ.
 • Документ
  Огляд співвідношень континуальної механіки руйнування для опису процесів повзучості і втоми
  (КНУБА, 2013) Пискунов, С. О.; Гуляр, О. І.; Мицюк, С. В.
  Проведено огляд рівнянь накопичення пошкодженості, наведено загальні алгоритми підсумовування пошкодженості і вирази для визначення ресурсу при втомі, повзучості, а також при їх одночасному виникненні.
 • Документ
  Ударні сили в віброударних системах
  (КНУБА, 2013) Баженов, В. А.; Погорелова, О. С.; Постнікова, Т. Г.
  В статті представлений аналіз динамічної поведінки ударних контактних сил в двохмасових віброударних системах з двома ступнями вільності в залежності від параметрів зовнішнього періодичного навантаження та характеристик жорсткості самих систем. Показано, що при зміні Т-періодичного одноударного режиму коливань nT-періодичними багатоударними (Т – період зовнішнього навантаження) величина ударної сили, як правило, збільшується, інколи значно збільшується. Аналіз виконаний методом продовження розв‘язку за параметром, який застосовується в синтезі з методом побудови періодичних розв‘язків суттєво нелінійних систем та моделюванням удару нелінійною силою контактної взаємодії на базі квазістатичної теорії Герца, що в сукупності є потужним чисельним інструментом для дослідження динаміки віброударних систем.
 • Документ
  Основні положення моментної схеми для напіваналітичного варіанта призматичного скінченного елемента
  (КНУБА, 2013) Баженов, В. А.; Гуляр, О. І.; Сахаров, О. С.; Шкриль, О. О.
  Наведені основні співвідношення просторової задачі теорії пружності для призматичних тіл в місцевій криволінійній системі координат. На основі основних положень моментної схеми скінченних елементів отримано співвідношення між переміщеннями, деформаціями і напруженнями.