Вип. 86

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Деякі особливості побудови дискретних моделей МСЕ в задачах динаміки пластинчато-оболонкових конструкцій
  (КНУБА, 2010) Легостаєв, А. Д.; Гречух, Н. А.; Яковенко, О. О.
  Створення скінченноелементних моделей пластинчато-оболонкових конструкцій передбачає їх опис за допомогою точкового каркасу. Раціональною вважається дискретна модель регулярної структури. Задача ускладнюється, коли потрібно побудувати сітку для конструкцій нерегулярної структури у якої є ділянки ступінчастої зміни товщини, дискретні ребра, вирізи і включення чужорідного матеріалу, тобто області з особливостями. В роботі запропоновано вписати названі нерегулярності в сіткову область дискретної моделі і присвоїти їм відповідний статус. Викладений алгоритм щодо побудови точкових каркасів континуальних об’єктів для круглої пластини та сферичної оболонки з використанням специфічних підходів. Аналіз результатів розрахунку пластини на власні коливання з дійсним і топологічним ребром підтвердив правомірність моделі з останнім. Це стало підґрунтям для використання такої моделі ребра для круглої пластини і сферичної оболонки. Виконано аналіз форм і частот власних коливань останніх.
 • Документ
  Напружений стан ґрунтових основ фундаментів від горизонтального навантаження
  (КНУБА, 2010) Цимбал, С. Й.; Шахмохаммаді, М.
  Наведено вирішення задачі про розподіл напружень в пористому середовищі, яким є ґрунти, від горизонтальної зосередженої сили, прикладеної до поверхні з урахуванням стану ґрунтів; проведено порівняльний аналіз розподілу напружень в суцільному і пористому середовищах; показано вплив пористого ґрунту на формування напружень в основі стрічкових фундаментів.
 • Документ
  Дослідження динамічної реакції просторового каркасу висотної будівлі при дії сейсмічного навантаження
  (КНУБА, 2010) Чеверда, П. П.; Геращенко, О. В.; Міщенко, О. О.
  Виконано порівняльний аналіз величин динамічної реакції просторового каркасу залізобетонної висотної будівлі при дії основного та аварійного сполучення навантажень. Висотна будівля моделювалась як просторовий скінченно-елементний каркас зі сталими жорсткістними характеристиками її несучих елементів при різних значеннях висоти будівлі. За допомогою програмного комплексу SCAD досліджувався вплив сейсмічного навантаження на максимальні значення зусиль та напружень в несучих елементах будівлі та на величини прогинів верхньої її частини. Аналіз результатів дослідження реакції просторового каркасу висотної будівлі свідчить про те, що дія сейсмічного навантаження суттєво впливає на несучу здатність та жорсткість будівлі в цілому.
 • Документ
  Аналіз впливу стохастичної складової параметричного навантаження на зони динамічної стійкості пружних систем
  (КНУБА, 2010) Гончаренко, М. В.
  Розглядаються питання, пов’язані з впливом стохастичної складової в параметричному навантаженні на структуру областей динамічної стійкості пружних систем. Межі областей динамічної стійкості будуються, виходячи з означення стійкості відносно моментних функцій. Розглядаються випадки, коли параметричне навантаження зображується гармонічним, стаціонарним або періодично нестаціонарним процесом. На прикладі задачі про динамічну стійкість плоскої форми згину балки побудовані області стійкості, що дозволяє оцінити вплив стохастичної складової параметричного збудження на структуру областей динамічної стійкості
 • Документ
  Порівняльний аналіз нелінійного деформування та стійкості гранованих оболонок ступінчасто-змінної товщини
  (КНУБА, 2010) Соловей, М. О.; Кривенко, О. П.; Міщенко, О. О.
  Порівнюються результати розрахунків, що виконані за моментною схемою скінченних елементів та зі застосуванням програмного комплексу ЛІРА при розв’язанні геометрично нелінійних задач стійкості пружних пологих гранованих панелей ступінчасто-змінної товщини.
 • Документ
  Застосування різних способів моделювання удару в віброударних системах з твердим та м‘яким обмежниками
  (КНУБА, 2010) Погорелова, О. С.; Постнікова, Т. Г.
  Аналізується можливість моделювання удару граничними умовами з використанням коефіцієнта відновлення і нелінійною силою контактної взаємодії у віброударных системах із твердим і м'яким обмежниками коливань. Показано, що в системах із твердим обмежником можуть бути застосовані обидва способи моделювання удару, у той час як у системах з м'яким обмежником удар варто моделювати нелінійною силою контактної взаємодії й описувати її відповідно до закону Герца
 • Документ
  Дослідження впливу процесу нагрівання на напружений стан заготівлі при волочінні сталевого дроту
  (КНУБА, 2010) Леонтьєв, В. В.; Хромов, В. Г.
  Розроблено скінчено-елементну модель процесу волочіння сталевого дроту, що дозволяє враховувати нагрівання заготівлі в зоні її взаємодії з інструментом. На основі чисельних експериментів виконана оцінка впливу температури на напружений стан матеріалу
 • Документ
  Базові конструкції теорії нечітких множин в задачах будівельної механіки
  (КНУБА, 2010) Бараненко, В. О.; Дуліца, І. П.
  Розглянуто застосування базових понять теорії нечітких множин – нечітких чисел, відношень, a -рівнів, принципу розширення (узагальнення) до задач аналізу і регулювання в проектуванні конструкцій
 • Документ
  Особливості дослідження та проектування розрахункових схем багатоповерхових каркасно-монолітних житлових будинків
  (КНУБА, 2010) Гетун, Г. В.; Кушніренко, М. Г.
  Розглядаються особливості дослідження та проектування каркасно-монолітних багатоповерхових житлових будинків із стінами підвищеного теплозбереження з урахуванням діючих будівельних норм.
 • Документ
  Дослідження стійкості тонкостінних елементів відкритого профілю з різними варіантами розкріплення
  (КНУБА, 2010) Охтень, І. О.; Гоцуляк, Є. О.
  На прикладі сталевого каркасу будівлі торговельного комплексу у м. Миколаїв досліджено роботу тонкостінних прогонів покриття з урахуванням особливостей їх розкріплення до рам каркасу. Зроблено висновок про вплив способу розкріплення багатопрольотних прогонів (балок) до крокв’яних конструкцій.
 • Документ
  Узагальнена матриця мас напіваналітичного метода скінченних елементів в задачах динаміки просторових конструкцій
  (КНУБА, 2010) Солодей, І. І.; Гуляр, О. І.; Вабіщевич, М. О.; Приходько, А. Ю.; Сизевич, Б. І.
  В рамках напіваналітичного метода скінченних елементів побудовано узагальнену матрицю мас неоднорідних скінченних елементів в задачах дослідження стаціонарних та нестаціонарних коливань призматичних прямолінійних тіл та тіл обертання із складною формою та структурою поперечного перерізу, що знаходяться під дією навантажень різної інтенсивності та тривалості у часі.
 • Документ
  Оцінка рівня конструкційної безпеки нафтоналивного резервуара
  (КНУБА, 2010) Дехтярюк, Є. С.; Лук’янченко, О. О.; Шах, В. В.
  Визначено рівень конструкційної безпеки нафтоналивного резервуара з урахуванням реальних недосконалостей форми, які виникли після десятирічної експлуатації об’єкта. На основі ймовірнісного підходу Болотіна, методик дослідження стійкості недосконалих оболонок і прогнозування ризику аварії будівельних об’єктів визначені математичне очікування рівня надійності резервуара, фактичний рівень ризику аварії та безпечний ресурс об’єкта.
 • Документ
  Ефективність визначення J-інтеграла в задачах пружнопластичного деформування
  (КНУБА, 2010) Баженов, В. А.; Пискунов, С. О.; Сахаров, О. С.; Шкриль, О. О.; Богдан, Д. В.
  Наведений алгоритм розв’язання задач пружнопластичності на основі МСЕ. Розглянута методика визначення J-інтеграла методом напружень та методом реакцій. Вірогідність розв’язання задач пружнопластичності доведена на тестовій задачі про згин компактного зразка. Проведено дослідження виконання умови інваріантності J-інтеграла і доведена вірогідність його визначення при пружнопластичному деформуванні на прикладі двох тестових задач.
 • Документ
  Алгоритм розв’язання задач про коливання масивів з тріщинами поздовжнього зсуву
  (КНУБА, 2010) Ворона, Ю. В.; Русанова, О. С.
  На основі співвідношень методу потенціалу побудовані граничні інтегральні рівняння та чисельний алгоритм для розв’язання задачі про антиплоскі гармонічні коливання пружних масивів, послаблених плоскими тріщинами. Розв’язана тестова задача про динамічний напружений стан пружного простору поблизу тріщини поздовжнього зсуву.
 • Документ
  Розрахунок динамічних характеристик оболонки паливного резервуару
  (КНУБА, 2010) Гайдайчук, В. В.; Киричук, О. А.; Кузько, О. В.; Палій, О. М.
  Проведений аналіз впливу статичного тиску рідини на спектр власних частот резервуару для зберігання палива. На першому етапі обчислень в геометрично-нелінійній постановці розрахований напружено-деформований стан оболонки баку при різних рівнях наповненості паливом. Одержано п’ять нижчих власних частот та форм коливань порожнього бака паливного резервуару. Визначені власні частоти та форми коливань баку при різних рівнях наповненості його паливом.
 • Документ
  Методика розв’язання задачі про власні коливання пластин обертання змінної товщини
  (КНУБА, 2010) Чибіряков, В. К.; Жупаненко, І. В.
  Запропоновано методику розв’язання задачі про власні коливання пластин обертання змінної товщини, що реалізує комбінований двох-етапний чисельно-аналітичний підхід. Аналітичний етап розрахунку полягає в зниженні вимірності вихідних співвідношень динамічної задачі теорії пружності шляхом застосування узагальненого методу скінчених інтегральних перетворень по поперечній координаті та методу Фур’є по коловій координаті. Для чисельного розв’язання редукованої одновимірної задачі пропонується два альтернативних підходи, ефективність та збіжність яких перевірена при розв’язанні тестових задач.
 • Документ
  Розрахунок осадки і несучої здатності паль при їх взаємодії в плитному фундаменті
  (КНУБА, 2010) Гоцуляк, Є. О.; Корнієнко, М. В.; Шельменко, А. М.
  Виконано дослідження залежності жорсткості та несучої здатності паль від різної їх кількості та відстані між ними. Визначено, що жорсткість паль зростає при збільшенні відстані між ними до певної межі. Тому розташування паль на відстані трьох діаметрів, як прийнято в нормативних документах, не завжди є раціональним і для розрахунку пальових фундаментів не зовсім вірно приймати жорсткість, яка отримана при випробуванні одиночної палі.
 • Документ
  Стійкість циліндричних склопластикових оболонок з гофрованими стінками при дії поверхневого тиску
  (КНУБА, 2010) Гаран, І. Г.
  Досліджена стійкість оболонки при дії поверхневого тиску. Оцінено вплив амплітуд гофрів на значення критичного навантаження для оболонки з різними варіантами армування її стінки. Підтверджено що гофрування циліндричної оболонки у поперечному напрямі позитивно впливає на її стійкість при дії поверхневого тиску.