Вип. 85

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 15 з 15
 • Документ
  Оцінка енергетичного балансу та критеріїв робочого процесу системи "барабан змішувача-бетонна суміш"
  (КНУБА, 2015) Назаренко, І. І.; Клименко, М.
  Розглянуто процес перемішування будівельних сумішей в барабані гравітаційного бетонозмішувача з точки зору енергетичного балансу системи ««барабан змішувача-бетонна суміш» на умовах дискретної та континуальної моделі бетонної суміші. Запропоновані критерії робочого процесу перемішування та критерії подібності процесів перемішування бетонних сумішей, що ґрунтуються на передумовах одночасного протікання процесів диспергування, масопереносу та фізико-хімічних перетворень
 • Документ
  Елекртомагнітні параметри та електромеханічні характеристики лінійного двигуна з постійними магнітами приводу вібратора. Ч. 1
  (КНУБА, 2015) Бондар, Р.
  Розглянуто вібратор з приводом від циліндричного лінійного двигуна зворотно¬поступального руху. На підставі лінійної моделі двигуна отримано рівняння для визначення амплітуди фундаментальної гармоніки магнітної індукції в повітряному проміжку залежно від основних конструктивних розмірів машини (ширини полюсу, розмірів постійних магнітів, полюсної поділки та ін.). Визначено оптимальне значення зовнішнього діаметру активної зони двигуна, яке відповідає максимуму питомої електромагнітної сили за умови сталого значення струму двигуна.
 • Документ
  Дослідження та розробка конструкції обертача бурильного обладнання з дебалансним вібратором просторової дії
  (КНУБА, 2015) Смірнов, В.; Головань, В.
  Наведена конструктивна схема та аналіз роботи обертача бурильного обладнання динамічної дії для буріння міцних грунтів з планетарним механізмом та віброзбудником вертикальних та крутильних коливань. Розроблена методика визначення основних параметрів, побудована картина швидкостей, схема та діаграма роботи дебалансів.
 • Документ
  Обгрунтування конструктивних особливостей низькоенергоємних динамічних робочих органів та навісок землерийних машин
  (КНУБА, 2015) Горбатюк, Є. В.; Тетерятник, О. А.; Пристайло, М. О.
  Розглядаються основні тенденції розвитку сучасних високошвидкісних робочих органів. Проаналізовані найпоширеніші шляхи розвитку сучасної будівельної та землерийної техніки як у світі, так і в Україні. Представлені найвідоміші конструкції динамічних робочих органів, що були розроблені на базі Київського національного університету будівництва і архітектури та конструкції нових робочих органів, що розроблялися протягом останніх років.
 • Документ
  Розробка конструкції різальних елементів з урахуванням самоорганізації і еволюції геометричних форм
  (КНУБА, 2015) Фомін, А. В.; Костенюк, О. О.; Тетерятник, О. А.; Боковня, Г.
  Описані принципи розробки конструкцій робочих органів динамічних траншеєкопачів безперервної дії, їх різальних елементів і робочих процесів як механічної складової мехатронних систем на основі дії гравітаційного поля і самоорганізації та еволюції геометричних форм.
 • Документ
  Дослідження енергосилових навантажень на робочі органи бульдозера-розпушувача
  (КНУБА, 2015) Пелевін, Л. Є.; Карпенко, М.; Лаврик, С.; Пристайло, М. О.
  Проведено дослідження розподілу навантаження на робоче обладнання бульдозера- розпушувача, знайдено взаємні кореляційні функції та дисперсії сил опору грунту різанню на окремих ді¬лянках робочих органів, розроблено фізичні моделі динамічних робочих органів бульдозера-розпушувача, математичну та фізичну моделі систем автоматичного керування динамічними робочими органами, та розроблено математичну та фізичну моделі системи гасіння зовнішніх знакозмінних коливань, що діють на базову машину.
 • Документ
  Абразивна зносостійкість аустенітхних сталей в умовах зношування закріпленим абразивом
  (КНУБА, 2015) Добровольський, О.; Косенко, В.
  Наведені значення абразивної зносостійкості сталі 110Г13Л та інших марок зносостійких аустенітних сталей, які були отримані, досліджені і почали застосовуватись останнім часом для виготовлення деталей, що працюють в умовах інтенсивного абразивного зношування. Результати випробування отримані за єдиною стандартною методикою при терті зразків на машині Х4-Б.
 • Документ
  Силові параметри машин з абразивним інструментом
  (КНУБА, 2015) Абрашкевич, Ю. Д.; Рашківський, В. П.; Поліщук, А.; Човнюк, О.
  У статті наведені підходи до визначення оптимальних співвідношень тангенціальних та нормальних зусиль різання та зачищення, що впливають на енергоефективність машин з абразивним робочим інструментом.
 • Документ
  Порівняльна оцінка ефективності функціонування імпульсних резонансних вібраційних машин
  (КНУБА, 2015) Гурський, В.; Ланець, О.; Шпак, Я.
  В статті розглянуто порівняльну оцінку ефективності функціонування лінійних та віб- роударних резонансних вібраційних машин з імпульсним електромагнітним збуренням. Запропоновано модель руху системи, що враховує рівняння електромагнітного контуру на базі ідеальної вольт- амперної характеристики діода. Вплив середовища враховано коефіцієнтами приведення за масою та коефіцієнтом в'язкого тертя. Введено два технологічних та два енергетичних критерії для відносної оцінки якості роботи машин. Встановлено вплив на кількісні показники ефективності функціонування віброударних машин оптимізаційного характеру синтезуючого параметра для відповідних часткових критеріїв.
 • Документ
  Підвищення ефективності маніпулятора за рахунок оптимального керування
  (КНУБА, 2015) Міщук, Д. О.
  Досліджено характер зміни кінематичних та енергосилових параметрів механічної системи маніпулятора за різних режимів керування рухом привідної ланки. Розроблено рекомендації з підвищення ефективності роботи маніпулятора з гідроприводом за рахунок застосування оптимального керування.
 • Документ
  Експериментальне дослідження зміни вильоту баштового крана з шарнірно-зчленованою стріловою системою
  (КНУБА, 2015) Ловейкін, В.; Шевчук, О.
  Представлено результати експериментальних досліджень зміни вильоту баштового крана з шарнірно-зчленованою стріловою системою. Під час досліджень, що проводилися на фізичній моделі, визначено такі параметри: кут відхилення вантажного канату від вертикалі; переміщення та швидкості вантажного візка та канатного барабана приводу підйому стрілової системи; подовжнє зусилля у відтяжці.
 • Документ
  Розрахункова схема та кінематичний аналіз нелінійних коливань вантажу при повороті стрілової системи вантажо-підйомного крана
  (КНУБА, 2015) Човнюк, Ю.; Діктерук, М.; Почка, К.; Комоцька, С. Ю.
  У статті розглянута та обґрунтована розрахункова схема стрілової системи вантажопідйомного крана з двома ступенями вільності руху в умовах рівномірного та нерівномірного повороту. Досліджений вплив відцентрових сил на нелінійні маятникові коливання вантажу на канаті. Сформульована й запропонована математична модель, яка є частиною узагальненої моделі вантажопідйомного крана, що функціонує у різноманітних режимах експлуатації. Встановлені зони безпечних амплітуд коливань і, відповідно, безпечних зон експлуатації таких кранів з позиції виключення порушень техніки безпеки при використанні стрілових систем кранів (мінімізація амплітуд нелінійних маятникових коливань вантажу на канаті).
 • Документ
  Дослідження руху стрілової системи крана під час пуску за законом оптимізації прискорень
  (КНУБА, 2015) Паламарчук, Д.
  Представлені результати теоретичного дослідження кінематичних та силових параметрів шарнірно-зчленованої стрілової системи портального крана. Дослідження проведено під час розгону, за умови руху стрілової системи за законом оптимізації прискорень. Отримано результати досліджуваних параметрів за різної тривалості розгону. Розроблено рекомендації щодо вибору тривалості розгону стрілової системи. Наведено графіки зміни досліджуваних параметрів в часі, що побудовані в системі MathCAD 15.
 • Документ
  Концептуальні основи кінематичного аналізу лінійних дискретно-континуальних вібраційних систем: застосування інтегрального перетворення Лапласа
  (КНУБА, 2015) Човнюк, Ю.; Почка, К.; Кравчук, В.; Діктерук, М.
  За допомогою інтегрального перетворення Лапласа отримано інтегральне зображення розв'язку крайової задачі для однорідного хвильового рівняння із врахуванням зовнішнього та внутрішнього тертя з типовими граничними умовами. При цьому в крайові умови входять друга та перша похідна по часовій змінній, а також перша похідна по просторовій змінній. Досліджено спектр задачі, виписані її головні розв'язки. Для горизонтального та вертикального деформування прошарку вібросистемою використані відповідні реологічні моделі оброблюваного матеріалу.
 • Документ
  Аналіз динамічних моделей руху мостового крана при горизонтальному переміщенні
  (КНУБА, 2015) Ловейкін, В.; Ромасевич, Ю.; Крушельницький, В.
  У роботі проведений аналіз динамічних моделей руху мостового крана з урахуванням механічної характеристики приводного двигуна механізму горизонтального переміщення. Поставлене завдання вирішене за допомогою чисельного інтегрування диференціальних рівнянь руху мостового крана. Результати роботи проілюстровані графіками, що характеризують перехідний процес розгону балки мостового крана.