Вип. 9

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/9756

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Оцінка мінливості кроків арматури у монолітній залізобетонній оболонці баштової промислової споруди
    (КНУБА, 2021) Гладишев, Геннадій; Гладишев, Дмитро; Журавльов, Роман
    У роботі розглянута одна з мож-ливих причин зниження експлуатаційної надійності монолітних тонкостінних несучих залізобетонних конструкцій існуючих промислових споруд по відношенню до їх проектного рішення. У якості цієї причини розглянута мінливість віддалей між осями стрижнів робочої арматури, яка при обстеженні таких конструкцій зустрі-чається досить часто. Порівняння проектних рішень із якістю ви-конаних будівельно-монтажних робіт дають можливість виявити вплив неврахованих фак-торів при проектуванні монолітних тонкостін-них залізобетонних конструкцій, які призводять до зниження їх експлуатаційної придатності за рахунок мінливості характеристик міцності бетону та фактичного поздовжнього і поперечного їх армування за рахунок мінливості кроків робочої арматури на ділянках обстежених елементах. В процесі обробки результатів обсте-ження монолітних залізобетонних тонкостінних конструкцій, які сприймають зусилля різного рівня, виникає питання: який крок робочої ар-матури, з великої кількості фактично заміряних кроків, вибрати при перевірних розрахунках – середній чи максимальний, з запасом. В діючих нормах, такий показник, як серед-нє значення міцності бетону, для розрахунку залізобетонних монолітних плитних конструк-цій не фігурує, а використовується статистично обґрунтоване значення міцності бетону, яке враховує нормовану його мінливість з 95% за-безпеченням. Нормативні документи статистично оцінують мінливість міцності арматури. При цьому, в них не враховується мінливість фактичного армування монолітних залізобетонних конс-трукцій, які підлягають реконструкції на додат-кові навантаження, але які виконані без дотри-мання проектних віддалей між арматурою в цих конструкціях. При виконанні перевірних розрахунків таких конструкцій на різні розрахункові ситуації, для розробки робочих проектів для капітального ремонту, підсилення, реконструкції або демонтажу, слід визначитися, який фактично крок робочої арматури слід прийняти при вже інших визначених розрахункових параметрах розглянутої конструкції. Авторами інструментально досліджені та статистично проаналізовані дані армування монолітної залізобетонної оболонки баштової споруди, що дало можливість обґрунтовано прийняти значення кроків арматури при пере-вірних розрахунках.