Вип. 25

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/316

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 15
 • Документ
  Від наукових теорій до енергозберігаючих конструкцій і технологій
  (КНУБА, 2010) Шахнова, В. М.; Фіалко, Н. М.; Черних, Л. Ф.; Черненко, Віталій Костянтинович; Савенко, Володимир Іванович; Сухоросов, І. М.; Клюс, Л. Г.
  Щорічно в Україні на потреби теплозабезпечення витрачається 2500 ГДж (85 млн. тон умовного палива) і споживання енергії продовжує зростати, незважаючи на тенденцію до зниження кількості вироблюваної енергії. Так, за останні роки добуток палива в Україні знизився на 11,2%. В цій ситуації забезпечення комфортних умов в приміщеннях з тривалим перебуванням людей можливе тільки за рахунок застосування енергозберігаючих технологій, зокрема, збільшення опору теплопередачі огороджуючих конструкцій, вдосконалення акумулюючих і енергозберігаючих властивостей споруд, підвищення ефективності систем опалення. На сьогодні витрати енергії на одиницю валового національного продукту в 2-3 рази перевищують відповідні показники економічно розвинутих країн. Народне господарство України – це складна структура, яка надзвичайно обтяжена галузями важкої промисловості. Так, використання енергоресурсів в Україні характеризується двома головними моментами – відносно високою енергоємністю і диспропорцією між витратами енергії та об'ємом товарів для населення. Таким чином, проблема енергозбереження є ключовим питанням, вирішення якого веде до розвитку економіки, добробуту суспільства, могутності Української держави. Раціональне використання енергоресурсів – головне завдання сьогодення.
 • Документ
  Системне моделювання проектного розрахунку вібромайданчика з вертикально направленими коливаннями
  (КНУБА, 2010) Забродський, М. М.
  Вібромайданчики – це машини, які забезпечують добре і швидке ущільнення жорстких бетонних сумішей по всьому об’єму формуємих залізобетонних виробів, особливо при їх важкій конфігурації та великих розмірах. Вібромайданчики зазвичай включають в себе один або декілька віброзбудужувачів, встановлених еластично відносно фундаменту, електричний привід віброзбуджувача, синхронізатори та інші вузли. В залежності від типу формуємого виробу конструктивно вібромайданчики бувають: ударно вібраційні, з вертикально направленими гармонійними коливаннями, резонансні з горизонтально направленими коливаннями. В даному випадку буде проведено системне моделювання проектного розрахунку вібромайданчика з вертикально направленими коливаннями, який широко застосовують для ущільнення плоских виробів.
 • Документ
  Застосування нейронних мереж у будівельних проектах
  (КНУБА, 2010) Цюцюра, Світлана Володимирівна; Теренчук, Світлана Анатоліївна; Єременко, Богдан Миколайович
  Виконання планів будівництва і термінів проведення будівельних робіт багато в тому залежить від правильної організації управління і оперативності керування будівельними процесами. Відсутність або нестача фінансових ресурсів призводить до зростання невизначеності виконання робіт по проекту. Подальший розвиток в таких умовах висуває на перший план аналіз факторів невизначеності, що супроводжують підготовку та інвестиційну фази проекту, для того щоб забезпечити мінімізацію ризиків на будівельній та експлуатаційних фазах проекту. Саме тому, розробка нових моделей і методів прогнозування ризиків, що базуються на інтеграції технологій штучного інтелекту з традиційними моделями і методами планування проектів, лишається актуальною.
 • Документ
  Дослідження структури програмного забезбечення макроконвеєра САПР ГСРП будівельних машин
  (КНУБА, 2010) Горда, Дмитро Олегович
  Тривалість життєвого циклу сучасних інформаційних систем становить близько 10 років тому, що рівень технології аналізу й проектування САПР ГСРП не відповідає постійно зростаючій складності створюваних систем. Актуалізація САПР ГСРП здійснюється шляхом реалізації концепції CALS (ISO 10303) – неперервній інформаційній підтримки життєвого циклу продукту, що забезпечує економію часу й засобів при одночасному підвищенні якості модернізацій і проектування. Модель життєвого циклу для САПР ГСРП є спіральною моделлю, клас яких орієнтований саме на інформаційні системи, особливо на програмні продукти й на роботу з користувачами, у рамках якого розроблювальна інформаційна система представляється як така, що постійно корегується під час розробки й експлуатації. Макроконвеєр завдань САПР ГСРП на основі порівняльного теоретично-експериментального аналізу працездатності множини методів структурної й параметричної оптимізації здійснює вибір ефективних, досить просто реалізованих алгоритмів, призначених для вирішення практичних завдань у рамках САПР ГСРП. Виходячи із зазначеного, задача дослідження структури програмного забезпечення макроконвеєру як елемента САПР ГСРП є актуальною.
 • Документ
  Розповсюдження плоских хвиль напруження в пружно-пластичному середовищі під дією силового навантаження
  (КНУБА, 2010) Дєдов, Олег Павлович
  Знання напружень в перерізах стовпа ґрунту під дією силового навантаження дозволяє визначити зону ущільнення і, як наслідок, достатньо аргументовано визначити параметри обладнання для ущільнення. Тому пошук методів визначення напружено-деформованого стану, які наближені до реальних умов деформування є задачею актуальною.
 • Документ
  Експериментальні польові дослідження вдавлюваних паль таврового поперечного перерізу
  (КНУБА, 2010) Цимбал, Сергій Йосипович; Малишев, О. В.
  Уфундаментобудуванні виділяється певний ряд конструкцій паль, які визначені як найбільш ефективні та широко застосовуються в будівельній практиці, а технологія їх влаштування добре освоєна будівельними організаціями і забезпечена відповідним устаткуванням. До таких конструкцій можна віднести типові забивні та вдавлюванні залізобетонні палі суцільного квадратного поперечного перерізу. Однак вони достатньо матеріалоємні при виготовленні і не задовольняють сучасним вимогам за економічністю та ефективністю.Усунення цих недоліків може бути досягнуто шляхом впровадження нових видів конструкцій, до яких відносяться палі таврового поперечного перерізу.
 • Документ
  Методика визначення захисних властивостей електромагнітних екранів
  (КНУБА, 2010) Панова, Олена Василівна
  Негативний вплив електромагнітних полів та випромінювань антропогенного походження на людей не викликає сумніву [1]. Методи захисту людей від цього фізичного фактора відомі та використовуються [2]. Проте, у санітарних нормах відсутні конкретні вказівки щодо перевірки захисних властивостей матеріалів. У роботі [3] наведено експериментальні дослідження щодо оцінки захисних властивостей екрануючих матеріалів, але методи вимірювань, на нашу думку, мають недоліки. Використання ферорезонансного датчика, який має велику ємність, може спотворювати результати вимірювань, що неприпустимо для контролю електромагнітних полів малих напруженостей. До того ж, розрахункові методи оцінювання ефективності електромагнітних екранів [4] мають складний математичних апарат, який непристосований для практичного використання фахівцями з охорони праці та електромагнітної екології. Саме тому, розробка нових методів отримання достовірних даних щодо захисних властивостей електромагнітних екранів лишається актуальною.
 • Документ
  Визначення вимушених поперечних коливань пуансонів установок для виробництва багатопустотних плит
  (КНУБА, 2010) Назаренко Іван Іванович; Шепелюк А. М.
  У практиці виробництва збірного залізобетону в Україні широке застосування отримали багатопустотні панелі, які призначені для несучої частини перекриття будівель і споруд. Пояснюється це тим, що існуючі віброустановки для виробництва панелей працюють в режимах, які не відповідають заданим технологіям, витрачають на робочий процес значну кількість енергії, мають низьку продуктивність і надійність збірних одиниць і деталей установок. Вирішення проблеми можливе на достатньо коректному врахуванні дійсних коливань не тільки установки, а і пустотоутворювачів.
 • Документ
  Методика розрахунку основних параметрів віброустановки для формування залізобетонних кілець
  (КНУБА, 2010) Корнійчук Борис Валерійович
  Забезпечення заданих технологією параметрів і режимів роботи віброустановки для формування залізобетонних кілець є необхідною і достатньою умовою отримання високоякісного виробу. Тому розробка такої методики є роботою актуальною, оскільки залізобетонні кільця є поширеним виробом в будівництві, а існуючі способи не в повній мірі забезпечують їх високу якість.
 • Документ
  Оцінка та аналіз параметрів і режимів руху вібромайданчиків для формування контрольних зразків бетону
  (КНУБА, 2010) Свідерський А. Т.; Ручинський Микола Миколайович; Мартинюк І. Ю.
  В статті викладена оцінка та аналіз параметрів і режимів руху вібромайданчиків для формування контрольних зразків бетону