Вип. 57

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/9454

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Архітектура активного довголіття: сучасні моделі житла для людей похилого віку
  (КНУБА, 2020) Здетовецька, Наталія Олександрівна; Zdetovetska, Nataliia
  У статті розглянуто сучасні архітектурні практики та особливості організації житлового середовища для літніх людей в контексті проблем, пов’язаних із глобальним старінням суспільства. Старіння населення та трансформація традиційної сімейної моделі збільшує роль соціальної підтримки і створює необхідність пошуку альтернативних моделей житла для задоволення потреб «нової» домінуючої групи. Пропозиції варіюються від самостійного проживання в індивідуальних будинках або квартирах до переходу в інтернатні заклади з цілодобовим доглядом. Незалежно від культурних, соціальних і фінансових факторів, абсолютна більшість літніх людей намагається докладати максимальних зусиль, аби обслуговувати себе самостійно і вважає за краще старіти вдома. Однак вікові фізіологічні зміни та соціальна ізоляція можуть зробити такий вибір для них небезпечним. Ризики може зменшити житлове середовище, архітектура якого забезпечує для літніх людей доступність та безпеку та сприяє соціальній згуртованості. Пошук таких рішень є альтернативою будинкам пристарілих і спробою утримати людей похилого віку в їх звиклому міському оточенні. Найпоширенішим сучасним планувальним методом є системне поєднання житла та різних громадських просторів для сприяння активності та взаємодії старших мешканців, а також інтеграції жителів різних поколінь чи соціальних груп. Паралельно спостерігається все більша увага до таких інноваційних форм проживання літніх людей, як житлові співтовариства - альтернативне житло, яке створюється за участю самих літніх громад для забезпечення взаємної підтримки без шкоди для приватності користувачів. В роботі також досліджується, якими є переваги і недоліки існуючих моделей житла для літніх людей і які просторові рішення відповідають сучасним тенденціям та потребам старіючого українського суспільства. The article considers some modern architectural practices and features of senior housing in the context of the population aging problem. The aging of society and the transformation of the traditional family model increase the role of social support and make it necessary to find alternative housing design to meet the needs of the “new” dominant group.The offers vary from independent living in an individual house or apartment to nursing homes 24/7 care. Regardless of cultural, social, and financial factors, the vast majority of the elderly try their best to take care of themselves and prefer to age at home. However, age-related physiological changes and social isolation can make this choice dangerous for them. These risks can be reduced by a living environment that increases safety and promotes social cohesion. Finding such solutions is an alternative to nursing homes and an attempt to keep the elderly in their usual urban surroundings. The most common modern planning method is a combination of different public spaces to promote the activity and interaction of the seniors, as well as the integration of residents of different generations or social groups. At the same time, there is a growing focus on innovative forms, such as senior co-housing - alternative housing that is developed with the participation of older communities themselves to ensure mutual support without compromising privacy. The article investigates the advantages and disadvantages of existing senior housing models and spatial solutions that can meet modern trends and needs of the aging Ukrainian society.
 • Документ
  Прийоми реконструкції як засіб покращення функціонально-типологічних та об’ємно-просторових рішень типових житлових будинків
  (КНУБА, 2020) Новосад, Ірина Геннадіївна; Novosad, Iryna
  У статті висвітлюється аналіз забудови міста Києва, автором доводиться, що забудова районів нашого міста, переважно формується з типових житлових будинків, що були побудовані 1955-1990 роки. На сьогоднішній день типовий житловий фонд використав свій термін експлуатації і має багато недоліків у функціонально-типологічному та об’ємно- просторовому рішеннях і потребують проведення реконструкції. Реконструкція дає можливість створити сучасне комфортне житло, що буде відповідати потребам різних верств населення, а також покращить об’ємно-просторові рішення житлової забудови. Також у статті висвітлюються прийоми, та наводяться приклади їх використання при поведені реконструкції. The article analyzes the development of Kiev, from the analysis we see that the development of our city is formed from typical residential buildings built in 19551990. Typical residential houses have five main stages of their development. Each stage has contributed to the development of a constructive and planning solution for a residential building. Temporary indicators require new indicators of comfort. Typical residential buildings have several disadvantages. The layout of the apartment does not meet the requirements of the disabled, the lack of space for functional typological areas, such as a place for a washing machine, dressing rooms. Entrance groups of typical houses are not adapted for the mobility of persons with disabilities, there is no place for a stroller and no place for a concierge. Structures, communications and facades are in poor condition. The negative qualities of a residential building lead to the need for reconstruction. During the reconstruction, it is necessary to take into account the urban planning situation, the structural bearing system of the building, and the requirements of the population. The main requirement for housing, which determines the quality of comfort, is the conformity of the functional-typological zones to the requirements of a particular person, there should also be free space in the house, the facade decoration should be energy-saving. There are a number of techniques, namely: redevelopment within the existing structural system, the extension and superstructure of additional spaces, the organization of landscaping on the roof. Each of the techniques introduces additional positive qualities both in the planning decision and the facade composition, as well as the techniques make it possible to choose the direction in the reconstruction and improve the quality of typical residential buildings of 1955-1990.
 • Документ
  Особливості формування сучасної архітектури в історичному ансамблі великих міст
  (КНУБА, 2020) Попович, Дмитро Сергійович; Dmytro Popovych
  У статті аналізується формування сучасної житлової архітектури в історичному ансамблі великих міст, та яких потрібно притримуватися принципів поєднання архітектури в історичній забудові. Метою дослідження є винайти і упорядкувати особливості формування житла при малій площі забудови в історичному середовищі, сформулювати методи і вказівки при архітектурному проектуванні, обов’язкові при будівництві в центрах великих міст. Контроль поверховості при проектуванні, екологічність, поєднання архітектури фасадів різного стилю, збереження і розвиток громадського простору в центрі міста - основні методи мудрого поєднання архітектури різних століть. Дане дослідження повинно стати основою для контролю над розвитком нової архітектури в центрі міста. The article analyzes the formation of modern residential architecture in the historical ensemble of large cities, it is necessary to adhere to certain principles of the combination of architecture in historical buildings. The purpose of the study is to invent and streamline the features of the formation of housing with a small building area in the historical environment, to formulate methods and guidelines for architectural design, mandatory for construction in the centers of large cities. Control over the number of storeys during design, environmental friendliness, the combination of architecture of facades of various styles, the preservation and development of public space in the city center are the main methods of a wise combination of architecture of different centuries. This study should be the basis for monitoring the development of new architecture in the city center. The purpose and objectives of the study is to formulate a clear mechanism and criteria for the correct and harmonious combination of modern architecture in the historical environment, which will be the basis for guidelines to be built in the historic center of large cities. In modern conditions, new neighborhoods and entire residential areas are being designed and built en masse, rapidly and somewhat spontaneously. These formations should be created as systems of various spatially interconnected architectural ensembles that take into account the environment that has developed historically and largely determines the uniqueness of the appearance of old cities. The formation of the basic principles of harmonious combination of new architecture in historic buildings aims to complete the formation of a holistic historical ensemble without gaps and strong contrasts. When designing modern architecture, with a small building area, you need to follow certain clear rules for a better combination of historic buildings with a new building. Important features of the symbiosis of old and new is the selection of individual elements or groups of elements, the dimensions of which must be repeated on buildings. This gives a sense of harmonization in the building and does not radically separate the different styles of architecture.
 • Документ
  Вплив хвильових процесів на руйнування вологонасичених пористих середовищ, корозійну деструкцію бетонів дорожніх та аеродромних покриттів
  (КНУБА, 2020) Човнюк, Юрій Васильович; Чередніченко, Петро Петрович; Кравчук, Володимир Тимофійович; Остапущенко, Ольга Павлівна; Chovnyuk Yuriy; Cherednichenko Petro; Kravchyuk Vladimir; Ostapushchenko Olga
  Вивчаються дисипативні процеси при гармонічному деформуванні пружних вологонасичених пористих середовищ, заданих комплексними модулями пружності й комплексними модулями, які залежать від пористості та стискуваності рідини. Отримані формули для визначення швидкостей розповсюдження та коефіцієнтів затухання поздовжніх звукових хвиль. Побудована залежність відношення уявної частини модуля пружності до дійсної. Розглянуті різновиди корозійних процесів при впливі на цементні бетони різноманітних агресивних середовищ у межах класифікації за В.М.Москвіним й описані їх відмінні ознаки. У роботі зазначено, що руйнування цементних бетонів визначаються процесами масопереносу й хімічних реакцій. Проблема забезпечення безпеки й довговічності споруд, будівель, дорожніх та аеродромних покриттів обумовлює необхідність розробки ефективних рекомендацій на основі математичного моделювання, які дозволять попередити руйнування конструкції від корозії та хвильових навантажень. Математичне моделювання, виконане на основі теорії пружності та консолідації пористих анізотропних середовищ Біо (Biot M.A.) , післядії динамічних навантажень на матеріал середовища, і, зокрема, на цементобетонне покриття автомобільних доріг та аеродромів, дозволяє прогнозувати й покращувати їх експлуатаційні характеристики. Аналітичне дослідження розповсюдження пружних хвиль у матеріалі аеродромного покриття при силовому впливі повітряних суден буде у значній мірі сприяти розв’язку проблеми діагностики поточного експлуатаційного їх стану і у наступному обчисленню залишкового ресурсу безвідмовної роботи. Отримані в роботі результати можна в подальшому використати для вдосконалення і уточнення інженерних методів розрахунку параметрів діагностичної апаратури, яка застосовується для визначення експлуатаційного стану бетонів дорожніх и аеродромних покриттів, як на стадії конструювання подібних приладів, так і в умовах їх реальної експлуатації. The object of this study are the dissipative processes in the harmonious deformation of the elastic moisture-saturated porous media specified by complex modulus of elasticity and complex modules dependent on the porosity and density of the fluid. Formulas for determining the propagation velocities and attenuation coefficients of longitudinal sound waves have been obtained. The relationship between the imaginary part of elastic modulus and the actual part is constructed. Varieties of corrosive processes under the influence of various aggressive media within the V.M.Moskvin classification boundaries on cement concretes are considered and their distinctive features are described. It is noted in the paper that the destruction of cement concretes is determined by the processes of mass transfer and chemical reactions. The problem of ensuring safety and durability of structures, buildings, road and airfield surfaces necessitates the development of effective recommendations based on mathematical modeling, which will prevent the destruction of structures from corrosion and wave loads. Mathematical modeling based on the theory of elasticity and consolidation of porous anisotropic media (Biot M.A.), the effect of dynamic loads on the medium material, and, in particular, the cement concrete coating of roads and airfields allows forecasting and improving their performance. Analytical study of elastic wave propagation in the airfield coating material under the force of aircraft will be contribute significantly towards solving the problem of diagnostics of the current their operational condition and in the subsequent calculation of the residual reliable exploitation lifespan. The results obtained in this work can be further used to improve and refine engineering methods for calculating the parameters of diagnostic equipment used to determine operational state of concretes of road and airfield coverings, both at the stage of design and construction of such devices and in their actual operation.
 • Документ
  Оценка погрешности дискретного моделирования способом гиперболической интерполяции
  (КНУБА, 2020) Мостовенко, Александр Владимирович; Мостовенко, Олександр Володимирович; Mostovenko, Aleksandr
  В задачах дискретного моделирования , например , при решении дифференциальных уравнений методом конечных разностей , точность решения задачи зависит от шага дискретизации [1] . С увеличением шага точность исследований снижается, а при уменьшении - повышается. Однако , уменьшение шага с одной стороны ведёт к увеличению числа конечноразностных уравнений, а с другой стороны - при неограниченном уменьшении шага возникает ситуация, когда погрешность округления коэффициентов в конечноразностных уравнениях превышает погрешность дискретизации . Каждое решение с уменьшением шага дискретизации даёт более точный результат, который монотонно изменяется, приближаясь к точному значению Если шаг дискретизации представить как некоторую величину (длину) , то при числе делений , стремящемся к бесконечности , шаг стремится к нулю . Во многих работах эта зависимость представляется в виде равносторонней гиперболы , оси которой параллельны координатным осям декартовой системы координат (рис . 1 ) , где вдоль оси абсцисс откладывается шаг дискретизации , а вдоль оси ординат - результат решения задачи . In discrete modeling problems, for example, when solving differential equations by the finite difference method, the accuracy of solving the problem depends on the sampling step [1]. With an increase in the step, the accuracy of studies decreases, and with a decrease, it increases. However, decreasing the step on the one hand leads to an increase in the number of finite difference equations, and on the other hand, with an unlimited decrease in the step, a situation arises when the rounding error of the coefficients in the finite difference equations exceeds the sampling error. Each solution with a decrease in the sampling step gives a more accurate result, which monotonically changes, approaching the exact value. If the sampling step is represented as a certain quantity (length), then with the number of divisions tending to infinity, the step tends to zero. In many works, this dependence is represented as an equilateral hyperbole, whose axes are parallel to the coordinate axes of the decartesian coordinate system (Fig. 1), where the sampling step is plotted along the abscissa axis, and the result of solving the problem along the ordinate axis. An equilateral hyperbole is chosen in order to ensure a one-to-one correspondence between the points of the coordinate axes.
 • Документ
  Вплив природно-кліматичних умов на якість життя населення
  (КНУБА, 2020) Осипенко, Катерина Валеріївна; Клюшниченко, Євген Єлисійович; Kliushnychenko, Yevhe
  У роботі розглянуті головні причини коливання клімату у світі та Україні , прогнозовані можливі економічні , екологічні , економічні та політичні наслідки від зміни природно-кліматичних умов та запропоновані можливі шляхи вирішення проблеми . У статті проаналізовано середньодобові концентрації РМ2.5 у Києві за квітень 2020 року, а також , зроблено порівняльну характеристику Індексу стану навколишнього середовища ( ІСНС) України за даними 2 0 1 8 та 2020 років . Приділено увагу комплексній оцінці ІСНС та рангу України , порівняно з іншими країнами світу 2 0 1 8 та 2020 років There are many factors that have an impact on the conditions of people's existence: administrative and political, economic development, cultural and moral level of society, etc. The last century actualized another vital factor. It is the ecological crisis of the planet. Community development is accompanied by an obvious conflict combination progress and regress. The temperature on the Earth planet was constantly changing, but not so fast, like now. Remaining ten years become obvious those, that there is a change to the climate and one of the head global problems. Carbon - in coal, which accumulated in plants and animals, and then - under the land during million years. Burning coal, oil, gas on an industrial scale increases greenhouse gas emissions into the environment. As a result, this leads to tremendous climate changes on the planet. This leads to changes within countries, cities, animals, people. The paper considers the main causes of climate fluctuations in the world and Ukraine, predicted possible economic, environmental, economic and political consequences of changes in natural and climatic conditions and proposed possible solutions to the problem. The article analyzes the average daily concentrations of PM2.5 in Kiev for April 2020, and also makes a comparative description of the Environmental Performance Index - EPI of Ukraine according to the data of 2018 and 2020. Attention is paid to the comprehensive assessment of the EPI and the rank of Ukraine in comparison with other countries of the world in 2018 and 2020. The principles of cities' economic subsystems with sustainable development and human potential are described in the article. The authors consider problems and objectives of social subsystem. The main directions of ecological subsystem development are determined.
 • Документ
  Геометричне моделювання території будівництва за показниками питомих вартостей при оптимізації зовнішніх мереж водопостачання
  (КНУБА, 2020) Орел, Юлія Миколаївна; Orel, Yulia
  У статті висвітлюється питання вирішення задачі оптимізації траєкторій прокладання зовнішніх мереж водопостачання методами дискретної геометрії на основі ітераційного корегування коефіцієнтів, що відображають техніко-економічну доцільність прокладання окремих ланок трубопроводів на різних територіях, виражену через рівні питомої вартості . Для цього скалярне поле величин питомої вартості будівельних та експлуатаційних робіт у кожній точці досліджуваної території пропонується задавати як інтерполяційну функцію . В свою чергу, пропонована інтерполяційна функція будується на основі підібраних під критерії задачі , що досліджується, радіально-базисних функціях. Розподіл питомих вартостей земельних ділянок буде мати безпосередній вплив на результати корегування траєкторії влаштування ланок трубопроводів та місць розміщення їх стикування (розгалуження мережі трубопроводу) . Окрім цього результати моделювання території будівництва за показниками питомих вартостей її ділянок дозволяють виконати попередній передпроектний аналіз вихідних даних, на основі графічного відображення цих показників . В кінцевому результаті проведення оптимізації визначення траєкторії трасування мережі трубопроводів дозволять як зменшити довжини ланок трубопроводів , так і зменшити вартість будівельно-монтажних робіт, трудових ресурсів та подальших експлуатаційних витрат . Це пояснюється тим , що скорегована (оптимізована) схема мережі трубопроводів водопостачання буде володіти рядом переваг перед класичними підходами проектування, такими як доцільність використання ділянок міжбудинкових територій, зменшення навантажень на окремі ланки трубопроводів , можливість уточнюючих коригувань за рахунок введення додаткових критеріїв тощо . The article describes the issues of solving the problem of optimizing the trajectories of laying external water supply networks. This problem has solving by using discrete geometry methods based on iterative correction of the coefficients that reflect the technical and economic feasibility of pipeline links on some territories, expressed through the unit cost levels. For this, the scalar field of values of the unit cost of construction and maintenance work at each point of the study area is proposed to be set as an interpolation function. In turn, the proposed interpolation function is constructed on the basis of radial-basis functions selected for the criteria of the problem. The distribution of the specific values of land plots will have a direct impact on the results of adjusting the trajectory of pipeline links and the locations of their docking (branching of the pipeline network). In addition, the results of modeling the construction site in terms of the specific values of its plots make it possible to perform a preliminary pre-design analysis of the initial data. These analysis based on the graphical display of indicators of the unit cost. As a result, the optimization of the trajectory of the routing of pipeline network will allow both to reduce the length of the pipeline links and to reduce the cost of construction and installation work, labor resources and further operating costs. This is due to the fact that the adjusted (optimized) scheme of the water supply pipeline network will have a number of advantages over classical design approaches, such as the expediency of using sections of public areas, reducing the load on individual pipeline links, the possibility of making adjustments by introducing additional criteria, etc.
 • Документ
  Особливості ревіталізації житлових внутрішньодворових просторів радянського періоду м. Одеси
  (КНУБА, 2020) Антоненко, Надія Володимирівна; Румілець, Тетяна Сергіївна; Дмитрік, Надія Олегівна; Nadiia Antonenko; Tetiana Rumilets; Nadiia Dmitrik
  В статті розглянуті ключові питання , пов ’язані з архітектурно- містобудівними особливостями формування житлових внутрішньодворових просторів радянського періоду в м . Одеса. Сформульовані принципи ревіталізації цих просторів та перелік основних заходів, які допоможуть забезпечити емоційний та фізичний комфорт мешканців застарілих будинків та зможуть реалізувати особливу соціальну роль двору - місце громадської взаємодії співвласників житла . The article discusses key issues related to architectural and urban planning features of the formation of Odessa residential courtyard spaces of the Soviet period. Four stages of development of post-Soviet courtyard spaces: courtyards of the 1920s - 1950s were revealed; courtyard spaces of the 1920s - 1950s close to the central part of the city, in remote peripheral areas; courtyards of five-story panel buildings of the 1950s - 1960s; large neighborhood residential areas of the 1970s - 1980s. It was established that in the development of projects for revitalizing the courtyard spaces, it is important to establish the legal boundaries of these spaces, as well as to identify the real needs of residents and users. It is advisable to design each yard individually, with small architectural competitions, in which practitioners-architects, students, local residents, and representatives of local authorities can be involved. The principles of revitalizing these spaces and a list of key events that will help ensure the emotional and physical comfort of residents of outdated houses are formulated and will be able to realize the special social role of the yard for each of the types of Odessa postSoviet courtyard spaces, among them the main ones: the formation of space within a courtyard by a large-scale person; balanced functional zoning; increasing the functional diversity of recreation areas; reduction in the number of groomed landscaping sites; reorganization of existing parking lots; providing comfortable walk-through paths to various infrastructure facilities; organization of a convenient approach to entry groups; determination of the regime for the use of domestic territories for citizens who do not live in nearby houses.
 • Документ
  Наскрізна класифікація пішохідно-транспортних об’єктно-суб’єктно- просторових середовищних систем у структурі зупиночних просторів
  (КНУБА, 2020) Товбич, Валерій Васильович; Куліченко, Наталія Вікторівна; Сисойлов, Микола Валентинович; Чжан Синь Му; Tovbych Valerii; Kulichenko Nataliya; Zhang Sin Mu; Sysojlov Nikolay
  Розглядаються пішохідні , транспортні та пішохідно-транспортні системи у структурі зупиночно-територіальних просторів міст та поселень різного рівня ієрархії; визначена наскрізна системна (зокрема, демоекосистемна) класифікація цих пішохідних , транспортних та пішохідно - транспортних систем (та їхніх підсистем) з позицій ієрархічного прояву складових елементів зупиночно-територіальних просторів, що мають (завдяки перерозподілу внутрішніх пішохідних потоків) багато-зонну супідрядно- ієрархічну структуру. У роботі детально показано, що існує не менш як 8 О ( 1 О х 8 ) основних та 3 2 О ( 4 х 8 О ) додаткових ©узагальнених» варіантів прояву пішохідних, транспортних та пішохідно-транспортних зупиночно- територіальних систем ( а з урахуванням «інфра-зони» - як мінімум , не менше 9 О ( 8 О+ 1 О) основних та 3 6 О (3 2О+4х 1 О ) додаткових ієрархічно-супідрядних класифікаційних елементів) . Суттєвим є те , що на основі отриманих результатів , завдяки системному (зокрема, демоекосистемному) підходу, можлива ще й подальша деталізація , конкретизація та узагальнення.
 • Документ
  Прогресивні методи створення ефективного простору для занять екстремальними видами спорту на прикладі скейт-парків
  (КНУБА, 2020) Прокопов, Олександр Васильович; Prokopov, Alexander; Прокопов, Александр Васильевич
  У статті розглянуто питання недосконалості функціонально - просторової організації існуючих скейт-парків та освітлено рекомендації щодо поліпшення їх функціональності з урахуваннях особливостей субкультури скейтбордистів та основ тематичного парку. The article describes the problem of absence of organizational and elaborated space for extreme sports. The article describes the problem of lack of organizational and spatial thoughtfulness of space for extreme sports. Skateboarding is a free, bold subculture which popularity is growing up around the world every day and is one of the Olympic sports. People, regardless of social status, age, religion or gender, unite into a single subculture of skateboarding. It has its own ideology, traditions, clothing, music, graffiti and a common space for extreme sports. Historically, members of this subculture have preferred the streets - both because of their own desire to express their freedom, and because of the lack of well-organized skate parks. Although it should be considered fair that with the development of skateboarding as a sport, the transition to a specially built skate park is a logical stage of its original evolution. But the skate parks, built without taking into account the wishes of skateboarders, do not cause them much admiration, but only numerous injuries and vandalism in relation to these spaces. Therefore, to improve this situation and strengthen the interest of skateboarders need to consider certain principles of improving the spatial organization of the skate park, including: zoning of the skate park, the maximum use of landscaping, to enable skateboarders to participate in the aesthetic design of the park with graffiti art, to control the space of the skate park with the help of modular elements, choose acceptable places for the location of the skate park, review the organization of hybrid parks and take into account the principles of organization of theme parks.