Вип. 87

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/221

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 16
 • Документ
  До розрахунку несучої спроможності пальового фундаменту монолітної каркасної будівлі
  (КНУБА, 2011) Гоцуляк, Є. О.; Шельменко, А. М.
  Виконано дослідження залежності жорсткості та несучої здатності пальового поля від кількості та кроку паль. Визначено, що жорсткість пальових полів загалом майже однакова при різній кількості регулярно розташованих паль. Створена власна програма розрахунку пальового поля в лінійній стадії роботи паль. Розраховано реальний пальовий фундамент і встановлено, що палі мають різні жорсткості в залежності від їх взаємного розташування і навантаження. Тому для розрахунку пальових фундаментів не зовсім вірно приймати жорсткість, яка отримана при випробуванні одиночної палі.
 • Документ
  Побудова розрахункових моделей МСЕ різноманітних конструкцій при визначенні їх динамічних характеристик і напруженого стану від дії статичних і динамічних навантажень
  (КНУБА, 2011) Легостаєв, А. Д.; Гречух, Н. А.; Яковенко, О. О.
  Приведені результати розв’язання задач на власні коливання комбінованих конструкцій, отриманих методом скінченних елементів. Викладена суть алгоритму розв'язання задач динаміки, який побудований на основі методу підконструкцій і редукованих моделей фрагментів. Використовується універсальний тривимірний скінченний елемент, співвідношення для якого отримані в переміщеннях. Редукована дискретна модель фрагмента будується шляхом переходу до нових узагальнених координат – переміщеньбазисних вузлів, призначених з числа повного набору вузлів скінченноелементної моделі фрагмента.
 • Документ
  Про змішану систему рівнянь типу Тимошенка коливань неоднорідних пластин
  (КНУБА, 2011) Шульга, М. О.; Тробюк, О. М.
  Змішана система рівнянь типа Тимошенка коливань неоднорідних за своїми механічними властивостями пластин змінної товщини представлена в гамільтоновій формі по просторових координатах
 • Документ
  Розрахунок фундаментної плити на основі тривимірної моделі
  (КНУБА, 2011) Гоцуляк, Є. О.; Войтенко, П. В.
  Розрахована фундаментна плита в тривимірній постановці з врахуванням зміни характеристик бетону та дискретно розміщених арматурних стержнів. На основі просторової розрахункової схеми отримані дані напружено-деформованого стану, які значно відрізняються від результатів розрахунку плити по теорії Кіргофа-Ляфа. Просторова модель, крім уточнення результатів розрахунку в цілому, дозволяє отримати збурення напружено-деформованого стану біля колон та зусилля в арматурних стержнях.
 • Документ
  Вплив нагріву на втрату стійкості пологих панелей при зміні умов закріплення контуру
  (КНУБА, 2011) Кривенко, О. П.; Соловей, М. О.
  Вивчається вплив попереднього нагріву на втрату стійкості пружних пологих осесиметричних сферичних панелей при послідовній зміні умов комбінованого закріплення контуру: частковій заміні жорсткого затиснення на шарнірне спирання.
 • Документ
  Коливання двовимірних масивних тіл, послаблених тріщинами нормального відриву
  (КНУБА, 2011) Ворона, Ю. В.; Гончаренко, М. В.; Козак, А. А.; Черненко, О. С.
  Досліджуються коливання пружних масивних елементів конструкцій, послаблених тріщинами. Отримане граничне інтегральне представлення для напружень, до складу якого входять сингулярний і гіперсингулярний інтеграли. За допомогою інтегрування частинами проведена регуляризація другого з інтегралів. Розв’язані тестові задачі про динамічне навантаження двовимірних масивів з плоскими тріщинами.
 • Документ
  Визначення ресурсу приєднувального штуцера в умовах багатоциклового наванатаження при наявності початкових дефектів
  (КНУБА, 2011) Гуляр, О. І.; Пискунов, С. О.; Мицюк, С. В.
  Створено і апробовано нові скінченні елементи, які дозволяють проводити моделювання дефектів у вигляді вихідних відхилень геометричних розмірів та фізико-механічних властивостей матеріалу від номінальних значень, а також утворених областей руйнування. На основі підходів континуальної механіки руйнування проведено визначення величини ресурсу в приєднувальному штуцері при наявності початкових дефектів.
 • Документ
  Ефективність методу реакцій для призматичних тіл з поперечними тріщинами
  (КНУБА, 2011) Баженов, В. А.; Гуляр, О. І.; Пискунов, С. О.; Шкриль, О. О.; Богдан, Д. В.
  Розглянута реалізація методики визначення J-інтеграла методом реакцій в призматичних тілах з поперечними та поздовжніми тріщинами. Ефективність методики доведена на тестовій задачі про розтяг напівнескінченного тіла з напівеліптичною тріщиною. Проведено розв’язання задачі про визначення тріщиностійкості корпуса ядерного реактора з тріщиною під дією експлуатаційного навантаження.
 • Документ
  Чисельна побудова редукованих моделей стохастичних параметричних коливань пологих оболонок
  (КНУБА, 2011) Баженов, В. А.; Дехтярюк, Є. С.; Лук’янченко, О. О.; Костіна, О. В.
  Розроблений чисельний підхід до побудови редукованих моделей стохастичних параметричних коливань пологих оболонок із застосуванням методів скінченних елементів, узагальнених координат та асимптотичного методу, що заснований на розкладанні статистичних характеристик розв’язків динамічної задачі за малим параметром. Задача стійкості формулюється як задача стійкості відносно моментних функцій. За рахунок розщеплення кореляції зовнішніх впливів на пружну систему з відповідними динамічними станами отримана система лінійних автономних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами.
 • Документ
  Дослідження власних коливань товстих пластин на основі дискретно-континуальної розрахункової моделі
  (КНУБА, 2011) Чибіряков, В. К.; Жупаненко, І. В.
  Для визначення частот власних коливань нетонких пластин реалізовано алгоритм розрахунку дискретно-континуальної розрахункової моделі, що враховує інерційні властивості об’єкта дискретно, а жорсткісні – континуально.