Вип. 87

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 16 з 16
 • Документ
  До розрахунку несучої спроможності пальового фундаменту монолітної каркасної будівлі
  (КНУБА, 2011) Гоцуляк, Є. О.; Шельменко, А. М.
  Виконано дослідження залежності жорсткості та несучої здатності пальового поля від кількості та кроку паль. Визначено, що жорсткість пальових полів загалом майже однакова при різній кількості регулярно розташованих паль. Створена власна програма розрахунку пальового поля в лінійній стадії роботи паль. Розраховано реальний пальовий фундамент і встановлено, що палі мають різні жорсткості в залежності від їх взаємного розташування і навантаження. Тому для розрахунку пальових фундаментів не зовсім вірно приймати жорсткість, яка отримана при випробуванні одиночної палі.
 • Документ
  Побудова розрахункових моделей МСЕ різноманітних конструкцій при визначенні їх динамічних характеристик і напруженого стану від дії статичних і динамічних навантажень
  (КНУБА, 2011) Легостаєв, А. Д.; Гречух, Н. А.; Яковенко, О. О.
  Приведені результати розв’язання задач на власні коливання комбінованих конструкцій, отриманих методом скінченних елементів. Викладена суть алгоритму розв'язання задач динаміки, який побудований на основі методу підконструкцій і редукованих моделей фрагментів. Використовується універсальний тривимірний скінченний елемент, співвідношення для якого отримані в переміщеннях. Редукована дискретна модель фрагмента будується шляхом переходу до нових узагальнених координат – переміщеньбазисних вузлів, призначених з числа повного набору вузлів скінченноелементної моделі фрагмента.
 • Документ
  Про змішану систему рівнянь типу Тимошенка коливань неоднорідних пластин
  (КНУБА, 2011) Шульга, М. О.; Тробюк, О. М.
  Змішана система рівнянь типа Тимошенка коливань неоднорідних за своїми механічними властивостями пластин змінної товщини представлена в гамільтоновій формі по просторових координатах
 • Документ
  Розрахунок фундаментної плити на основі тривимірної моделі
  (КНУБА, 2011) Гоцуляк, Є. О.; Войтенко, П. В.
  Розрахована фундаментна плита в тривимірній постановці з врахуванням зміни характеристик бетону та дискретно розміщених арматурних стержнів. На основі просторової розрахункової схеми отримані дані напружено-деформованого стану, які значно відрізняються від результатів розрахунку плити по теорії Кіргофа-Ляфа. Просторова модель, крім уточнення результатів розрахунку в цілому, дозволяє отримати збурення напружено-деформованого стану біля колон та зусилля в арматурних стержнях.
 • Документ
  Вплив нагріву на втрату стійкості пологих панелей при зміні умов закріплення контуру
  (КНУБА, 2011) Кривенко, О. П.; Соловей, М. О.
  Вивчається вплив попереднього нагріву на втрату стійкості пружних пологих осесиметричних сферичних панелей при послідовній зміні умов комбінованого закріплення контуру: частковій заміні жорсткого затиснення на шарнірне спирання.
 • Документ
  Коливання двовимірних масивних тіл, послаблених тріщинами нормального відриву
  (КНУБА, 2011) Ворона, Ю. В.; Гончаренко, М. В.; Козак, А. А.; Черненко, О. С.
  Досліджуються коливання пружних масивних елементів конструкцій, послаблених тріщинами. Отримане граничне інтегральне представлення для напружень, до складу якого входять сингулярний і гіперсингулярний інтеграли. За допомогою інтегрування частинами проведена регуляризація другого з інтегралів. Розв’язані тестові задачі про динамічне навантаження двовимірних масивів з плоскими тріщинами.
 • Документ
  Визначення ресурсу приєднувального штуцера в умовах багатоциклового наванатаження при наявності початкових дефектів
  (КНУБА, 2011) Гуляр, О. І.; Пискунов, С. О.; Мицюк, С. В.
  Створено і апробовано нові скінченні елементи, які дозволяють проводити моделювання дефектів у вигляді вихідних відхилень геометричних розмірів та фізико-механічних властивостей матеріалу від номінальних значень, а також утворених областей руйнування. На основі підходів континуальної механіки руйнування проведено визначення величини ресурсу в приєднувальному штуцері при наявності початкових дефектів.
 • Документ
  Ефективність методу реакцій для призматичних тіл з поперечними тріщинами
  (КНУБА, 2011) Баженов, В. А.; Гуляр, О. І.; Пискунов, С. О.; Шкриль, О. О.; Богдан, Д. В.
  Розглянута реалізація методики визначення J-інтеграла методом реакцій в призматичних тілах з поперечними та поздовжніми тріщинами. Ефективність методики доведена на тестовій задачі про розтяг напівнескінченного тіла з напівеліптичною тріщиною. Проведено розв’язання задачі про визначення тріщиностійкості корпуса ядерного реактора з тріщиною під дією експлуатаційного навантаження.
 • Документ
  Чисельна побудова редукованих моделей стохастичних параметричних коливань пологих оболонок
  (КНУБА, 2011) Баженов, В. А.; Дехтярюк, Є. С.; Лук’янченко, О. О.; Костіна, О. В.
  Розроблений чисельний підхід до побудови редукованих моделей стохастичних параметричних коливань пологих оболонок із застосуванням методів скінченних елементів, узагальнених координат та асимптотичного методу, що заснований на розкладанні статистичних характеристик розв’язків динамічної задачі за малим параметром. Задача стійкості формулюється як задача стійкості відносно моментних функцій. За рахунок розщеплення кореляції зовнішніх впливів на пружну систему з відповідними динамічними станами отримана система лінійних автономних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами.
 • Документ
  Дослідження власних коливань товстих пластин на основі дискретно-континуальної розрахункової моделі
  (КНУБА, 2011) Чибіряков, В. К.; Жупаненко, І. В.
  Для визначення частот власних коливань нетонких пластин реалізовано алгоритм розрахунку дискретно-континуальної розрахункової моделі, що враховує інерційні властивості об’єкта дискретно, а жорсткісні – континуально.
 • Документ
  Порівняльний аналіз розв'язків у задачах стійкості гнучких сферичних панелей сталої товщини при дії рівномірного тиску
  (КНУБА, 2011) Соловей, М. О.; Кривенко, О. П.; Дубина, О. С.
  Наведено порівняння результатів розрахунку нелінійного деформування та втрати стійкості сферичних круглих у плані панелей різної сталої товщини, що отримані за моментною схемою скінченних елементів та за програмним комплексом ЛІРА.
 • Документ
  Моделювання сил опору при підйомі бурильної колони в свердловині з недосконалостями у формі зламів осьової лінії
  (КНУБА, 2011) Гайдайчук, В. В.; Худолій, С. М.; Андрусенко, О. М.
  На основі теорії гнучких криволінійних стержнів поставлена задача про пружний згин бурильних колон в каналах глибоких криволінійних свердловин з геометричними недосконалостями їх осьових ліній. Чисельними методами виконаний аналіз залежності сил опору руху колони від радіусів заокруглень, кутів, кроків і місць локалізації ламаних недосконалостей. Обговорюються результати розрахунків.
 • Документ
  Особливості утворення ущільнених зон грунту навколо бічної поверхні вдавлюваних паль
  (КНУБА, 2011) Цимбал, С. Й.; Малишев, О. В.
  Проведено порівняння аналітичних методів розрахунку радіуса зони ущільнення ґрунту навколо бічної поверхні вдавлюваних паль з практичними результатами. Запропоновано методику побудови ущільненої зони навколо бічної поверхні квадратної та таврової палі.
 • Документ
  Розрахунок дерев’яних елементів, що працюють на стиск зі згином
  (КНУБА, 2011) Кліменко, В. З.
  Пропонується заміна нормативного приблизного метода розрахунку стиснено-зігнутих елементів, до якого є серйозна методологічна претензія, на точний розрахунок по міцності, вільний від методологічної претензії.
 • Документ
  Чисельний аналіз аналітичної моделі напружено-деформованого стану короткого бруса
  (КНУБА, 2011) Чибіряков, В. К.; Смоляр, А. М.; Мірошкіна, І. В.; Чумак, В. О.
  В статті запропонована аналітично-чисельна методика визначення напружено-деформованого стану просторового тіла прямокутного поперечного перерізу. По поперечних координатах застосовуються скінченні синус- та косинус-перетворення Фур’є, а по поздовжній – узагальнений метод скінченних інтегральних перетворень. Алгебраїчні рівняння розв’язуються за методом Гауса. В статті приведені ізолінії напружено- деформованого стану короткого бруса.
 • Документ
  Розвиток методу продовження за параметром для віброударних систем при моделюванні удару силою контактної взаємодії
  (КНУБА, 2011) Баженов, В. А.; Погорелова, О. С.; Постнікова, Т. Г.
  В статті викладаються теоретичні положення застосування методу продовження розв’язку за параметром для дослідження динаміки віброударних систем під дією періодичного зовнішнього навантаження. Розв‘язки рівнянь руху будуються в залежності від параметра його амплітуди. Удар моделюється нелінійною силою контактної взаємодії, яка описується законом Герца. Теоретичні викладки розроблені для двохмасових систем з двома ступнями вільності. Відмічаються переваги цього методу, які дозволяють суттєво зменшити обчислювальні витрати.