Вип. 67

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 38
 • Документ
  Особенности выполнения монтажных работ в стесненных условиях реконструкции
  (КНУБА, 2018) Тонкачеев, Г. Н.; Билык С. И.; Соловей, Д. А.; Тонкачеев, В. Г.
  Освещен практический опыт выполнения монтажных работ в период реконструкции здания. Акцентировано внимание на условиях выполнения работ как факторе, который влияет на разработку технологии и организации выполнения строительно-монтажных работ. Представлены эффективные организационно-технологические решения по монтажу металлоконструкций с обеспечением техники безопасности при проведении работ.
 • Документ
  Климатический фактор влияющий на формирование торгово-развлекательных комплексов
  (КНУБА, 2018) Алимадад, Солтани Али
  Клімат одна з найважливіших чинників, які впливають на формування функціонально-планувальних та архітектурно-просторових вирішень торговорозважальних комплексів (ТРК). У статті серед факторів, що впливають на формування архітектури всіх будівель можна виділити дві значні групи: основні та додаткові фактори. До основних (тобто універсальних, що впливають на архітектуру будівель всіх типів) можна віднести: соціальноекономічні, природно-кліматичні та містобудівні фактори. Природа і клімат Ірану характеризуються своєю різноманітністю і навіть різким контрастом. Тому, виходячи з температурно-вологісного режиму і режиму інсоляції, інтенсивності опадів і переважаючих сезонних вітрів в роботі виділені шість характерних природно-кліматичних зон (ПКЗ): 1 зона вологого субтропічного клімату (південне узбережжя Каспійського моря); 2 зона гірсько-степового і гірсько-лісового клімату (західний Іран); 3 зона гірського напівпустельного клімату (північний і північно-східний Іран); 4 зона гірського сухого субтропічного клімату (південний Іран); 5 зона клімату субтропічних пустель (Іранське нагір'я і Горган-Атрекская незмінність); 6 зона клімату південних і субтропічних пустель (набережна Перської і Оманської затоки). Виходячи з цього можна ефективно формувати архітектуру ТРК, а також здійснювати реконструкцію і реновацію ринків і ринкових площ Ірану. В статті автор детально розглядає вплив кожної кліматичної зони на формування архітектури торгово-розважальних комплексів.
 • Документ
  Переформування берегових зон водойм міста Києва
  (КНУБА, 2018) Юрковець, О. С.; Приймаченко, О. В.
  Розглянуто основні методи розрахунку переформування берегових зон штучних водойм. Використання двох запропонованих методів дає змогу теоретично оцінити можливі морфологічні зміни водойм та їхніх берегових зон протягом певних проміжків часу при сталих кліматичних показниках.
 • Документ
  II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах"
  (КНУБА, 2018) Татарченко, Г. О.; Дьомін, М. М.; Чередніченко, П. П.
  Представлена інформація про ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах" і проведеного в рамках конференції засіданні круглого столу на тему «Управління багатоквартирними будинками» в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк.
 • Документ
  Формування дискретних образів замкнених кривих на основі моделей з наперед заданою топологією
  (КНУБА, 2018) Скочко, В. І.
  Демонструється спосіб розрахунку координат дискретних каркасів плоских замкнених кривих, функції яких задані явним або неявним способом. Для цього використовуються дискретні інтерпретаційні моделі сітчастих структур, що мають наперед задані топологічні ознаки та змінюють форму під впливом регульованих векторних навантажень.
 • Документ
  Сучасні підходи до оцінки історико-культурного потенціалу водних об'єктів
  (КНУБА, 2018) Рубан, Л. І.
  Розкриваються теоретичні основи методу визначення природних історико-культурних «еталонів-аналогів», як одного із можливих методів для визначення та уточнення історико-культурного потенціалу прибережних територій. Метод розроблено та запропоновано Автором в складі загальних методичних рекомендацій щодо архітектурно-ландшафтної організації прибережних територій (історико-культурний та туристичний блок) [1, 2, 3].
 • Документ
  Транспортні та інженерні проблеми міст. Вплив на здоров'я мешканців
  (КНУБА, 2018) Рейцен, Є. О.; Кучеренко, Н. М.
  Розглядається досвід з розроблення проектів і пропозиції з удосконалення методів організації і безпеки дорожнього руху у м. Львові.
 • Документ
  Аналіз оцінки системи якості організації транспортного обслуговування пасажирів до аеропорту
  (КНУБА, 2018) Погуца, Т. О.
  Проводиться аналіз оцінки системи якості організації транспортного обслуговування пасажирів до аеропорту. Запропоновано удосконалену систему оцінки якості транспортного обслуговування пасажирів до аеропорту для можливих варіантів транспортної системи, а саме залізничним або автомобільним транспортом.
 • Документ
  Оцінка факторів, що впливають на ефективність прийняття управлінських рішень стосовно використання водних об'єктів
  (КНУБА, 2018) Петраковська, О. С.; Дубницька, М. В.
  Запропонований підхід до оцінки ефективності прийняття управлінських рішень стосовно використання водних об’єктів, який може бути застосований як для оцінки результатів реалізованих рішень, так і рішень, імплементація яких не завершена. Розглядається прийняття управлінських рішень стосовно водних об’єктів як міждисциплінарну задачу і виділяють 7 тематичних груп факторів, що впливають на ефективність прийняття таких рішень: інформаційні, технологічні, екологічні, економічні, правові, інституційні, соціальні. Прояв кожного фактору пропонується оцінювати за умовною якісною шкалою, оскільки інтегральна оцінка ефективності прийняття управлінських рішень стосовно використання водних об’єктів повинна враховувати наявність як кількісних, так і якісних показників. Значення питомої ваги факторів визначені за допомогою ранжування експертних оцінок факторів в межах кожної групи і порівняння груп факторів між собою за рівнем пріоритетності. Для обчислення інтегральної оцінки ефективності прийняття управлінських рішень щодо використання водних об’єктів автори пропонують використовувати алгоритм, що складається з трьох етапів, і включає: оцінювання сукупного прояву факторів в межах кожної групи з подальшим нормуванням та визначення інтегральної оцінки ефективності рішення.
 • Документ
  Сучасні способи конструктивного підсилення склепінь і арок в умовах реставрації
  (КНУБА, 2018) Махиня, О. М.; Перепеліцин, Ю. І.; Кошева, О. В.
  Розглянуто сучасні способи конструктивного підсилення кам’яних склепінь і арок в умовах реставрації, їх вплив на форму, несучу здатність конструкції, розрахункову схему будівлі, розташування додаткових конструктивних елементів. Було проаналізовані переваги і недоліки кожного способу конструктивного підсилення та надані рекомендації щодо подальшого їх дослідження.
 • Документ
  Точність визначення подовженого зсуву мостових опор
  (КНУБА, 2018) Кузьмич, О. Й.
  Розглянуті методи визначення похибки подовженого зсуву опор в мостовій тріангуляції. Приведені приклади обчислення подовженого зсуву за відомою формулою, а також за формулою, наведеною у статті. Показана необхідність застосування вказаних формул при точному обчисленні подовженого зсуву.
 • Документ
  Параметрична оптимізація і розрахунок на прогин оболонок при дії статичних комбінованих навантажень
  (КНУБА, 2018) Кошевий, О. О.
  За допомогою методу скінченних елементів і параметричної оптимізації проведено дослідження: напружень, переміщень, розподілу товщини для конусної і пологої циліндричної оболонки при дії статичних навантажень. Виконаний збір навантаження згідно будівельних норм. При розрахунку виконано мінімізація маси і розподілення товщини оболонок, при обмеженні переміщень по осям X,Y,Z. Побудовані діаграми зменшення маси оболонки по циклам оптимізації та зроблені загальні висновки.
 • Документ
  Неоднозначність побудови рельєфу навколо замкнутої фігури водозбору
  (КНУБА, 2018) Катушков, В. О.; Гончаренко, О. С.
  Розглянуто особливості практичного застосування цифрової фотограмметричної станції для векторизації рельєфа місцевості з аерознімків. Описано технологія робіт при складанні рельєфу місцевості засобами цифровій фотограмметричній станції (ЦФС) «Delta-Digitals». Запропоновано враховувати природну форму рельєфу біля озера.
 • Документ
  Точность геодезических измерений неравномерной осадки опор однопролетной балки (на примере балки с чистым изгибом)
  (КНУБА, 2018) Исаев, А. П.; Прусов, Д. Э.
  У статті розглянуто підхід до виконання попереднього розрахунку точності геодезичних вимірювань нерівномірного осідання опор однопрогонової балки. Розрахунок точності спирається на класичну теорію опору матеріалів. Розрахунок зроблений на прикладі горизонтальної балки, що працює на плоский чистий згин. При цьому описана конструктивна схема і коротко викладена суть фізичних явищ в перетинах балки. Показано зв'язок осадки з деформаціями елементів конструкцій і нормальними напруженнями в їх перетинах. Теоретично змодельована ситуація осідання. На підставі теоретичного експерименту показаний принцип розрахунку точності вимірювання осадки і виведена формула для розрахунку середньої квадратичної похибки вимірювання осадки опори.
 • Документ
  Обгрунтування розрахункової швидкості руху транспортних потоків на перетинах міських магістралей в різних рівнях
  (КНУБА, 2018) Осєтрін, М. М.; Кулик, А. В.
  Висвітлюється питання впливу містобудівних факторів на обгрунтування вибору розрахункової швидкості руху транспортних потоків на перетині міських магістралей в різних рівнях.
 • Документ
  Точность геодезических измерений неравномерной осадки опор однопролетной балки (на примере балки с чистым изгибом)
  (КНУБА, 2018) Исаев, А. П.; Прусов, Д. Э.
  У статті розглянуто підхід до виконання попереднього розрахунку точності геодезичних вимірювань нерівномірного осідання опор однопрогонової балки. Розрахунок точності спирається на класичну теорію опору матеріалів. Розрахунок зроблений на прикладі горизонтальної балки, що працює на плоский чистий згин. При цьому описана конструктивна схема і коротко викладена суть фізичних явищ в перетинах балки. Показано зв'язок осадки з деформаціями елементів конструкцій і нормальними напруженнями в їх перетинах. Теоретично змодельована ситуація осідання. На підставі теоретичного експерименту показаний принцип розрахунку точності вимірювання осадки і виведена формула для розрахунку середньої квадратичної похибки вимірювання осадки опори.
 • Документ
  Дисертація, яка повинна зробити революцію в реставрації пам'яток архітектури України
  (КНУБА, 2018) Івашко, Ю. В.; Кошевий, О. П.; Сингаївська, О. І.; Чередніченко, П. П.
  Розглянуто окремі аспекти захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора архітектури за спеціальністю 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури.
 • Документ
  Основні елементи САПР інженерних мереж
  (КНУБА, 2018) Безклубенко, І. С.; Лесько, В. І.
  Розглядаються актуальні проблеми створення сучасної системи автоматизації проектування (САПР) інженерних мереж з метою забезпечення ефективного використання ресурсів цільового продукту. Показано, що САПР інженерних мереж може бути представлена у вигляді сукупності методологічного, інформаційного, програмного, технічного та організаційного забезпечення, а також досліджено схему взаємозв'язку забезпечуваючих засобів САПР на етапах проектування та експлуатації інженерної мережі.
 • Документ
  Применение триады Марка Поллиона Витрувия "прочность, польза, красота" в современной архитектурной практике
  (КНУБА, 2018) Жовква, О. И.
  Розглядається питання проектування об’єктів архітектури, а також створення гармонічного архітектурного середовища в сучасних умовах з урахуванням теоретичної бази, історичного досвіду, а також праць всесвітньовідомих архітекторів. У статті наводяться рекомендації стосовно можливого застосування тріади Марка Полліона Вітрувія щодо «користі, міцності, краси» в архітектурі при проектуванні сучасних архітектурних об’єктів.
 • Документ
  Архитектурная интерпретация нарративности в городской среде
  (КНУБА, 2018) Арзили, А. Ю.
  У представленому дослідженні розкривається поняття духовної сутності міського середовища, що визначається як топонімічний образ, віртуальна топографічна мережа території з безліччю змістовних структур - «наративів». Наративність в контексті міського середовища, визначається як варіант усної народної творчості, стійко пов'язаного з якимось матеріальним об'єктом або простором в місті і видозмінюється з часом. Відзначається що міська міфологія може мати як прив'язку до міського середовища через топоніміку, так і бути вираженою хаотично розсіяною в соціокультурному просторі середовища (топоніму-ареалу), без своєї матеріалізації в ній.