Вип. 1

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 28
 • Документ
  До питання використання сонячної енергії при плануванні та забудові мікрорайонів і груп житлових будинків багатоповерхової забудови
  (КНУБА, 2011) Білоус, С. Я.; Запривода, А. В.; Запривода, В. І.
  В роботі приведені 4 можливі варіанти використання сонячної енергії при плануванні та забудові мікрорайонів (груп житлових будинків). Приведені їхні переваги та недоліки. Розглянуті деякі особливості планування мікрорайонів при застосуванні 3-го варіанту. В подальших дослідженнях будуть розглянуті особливості планування та забудови мікрорайонів при застосуванні 1-го та 2-го варіантів.
 • Документ
  Системні дослідження сучасних структурних конструкцій
  (КНУБА, 2011) Плоский, В. О.; Баглюк, Р. М.
  Аналіз та створення передумов для розробки концептуально нових комп’ютерно-геометричних підходів до проектування та оптимізації просторових стрижневих структур на основі переосмислення наявного досвіду геометричного моделювання ПСС, виникнення нових технологічних можливостей, інструментарію моделювання, нових матеріалів та конструктивних рішень.
 • Документ
  Кліматологічно-оптимальний принцип обгрунтування опору теплопередачі огороджувальної конструкції будинків
  (КНУБА, 2011) Волощук, В. А.; Фроленкова, Н. А.; Рокочинський, А. М.
  В статье, на основе байесовского подхода, представленный климатологически- оптимальный принцип определения чистого дисконтированного дохода при увеличение термического сопротивления ограждающей конструкции зданий. Предложенный подход учитывает реальное изменение и вероятностный закон распределения количества градусо-суток в многолетнем разрезе. Показано, что, в отличие от существующих подходов, где количество градусо-суток принимается постоянным, учет изменения данного параметра в многолетнем разрезе может существенно повлиять на значение экономических показателей при обосновании сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции зданий.
 • Документ
  Вибір конструктивного рішення зовнішніх стін монолітно-каркасних будинків за показниками енергоефективності
  (КНУБА, 2011) Колесник, Є. С.
  В статье изложены общие положения по принципу выбора конструкций наружных стен монолитно-каркасных зданий по показателям энергоэффективности. Раскрыты особенности альтернативного принципа проектирования теплоизоляционной оболочки здания. Приведены типы стеновых конструкций, используемых в монолитно-каркасном домостроении.
 • Документ
  Геометрична комп’ютеризована модель «atmospheric radiation» для енергоефективного будівництва
  (КНУБА, 2011) Сергейчук, О. В.
  При визначенні форми, об’ємно-планувального вирішення енергоефективних будівель, оптимізації розподілу утеплювача по поверхні теплоізоляційної оболонки проектувальникам необхідно мати значення потоків сонячної (прямої та розсіяної) і теплової радіації, котрі надходять на довільно орієнтовану площину за фіксовані проміжки часу (опалювальний період, період перегріву, півроку, рік) з урахуванням мінливості метеорологічних факторів. Ці данні повинні бути закладені у норми з будівельної кліматології чи, при наймі, у нормах повинні бути первісні кліматичні параметри, достатні для подальшого розрахунку потоків за допомогою комп’ютерних програм. Необхідність створення таких норм и відповідного програмного забезпечення вже стала очевидною, що і було реалізовано в процесі роботи над ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2011 «Будівельна кліматологія», який набуває чинності з 1.11.2011 р.
 • Документ
  Використання енергії сонця в України. Сонячні батареї.
  (КНУБА, 2011) Гетун, Г. В.; Мельник, В. А.
  У статті розглянуті основні типи накопичувачів сонячної енергії, виконано їхній порівняльний аналіз для кліматичних умов України. Наведено перспективи розвитку альтернативних джерел енергії в Україні.
 • Документ
  Особенности конструкции дымогарных котлов большой мощности для реконструкции котельных централизованных систем теплоснабжения
  (КНУБА, 2011) Гламаздин, П. М.; Schwarzenberger, R.
  Эксплуатируемые в городах Украины системы централизованного теплоснабжения на протяжении длительного времени не подвергались реновации. Оборудование всех элементов этих систем, в том числе и котельных, уже выработало паспортный ресурс и нуждается либо в замене, либо в модернизации.
 • Документ
  Вплив коефіцієнта світловідбивання на коефіцієнт корисної дії циліндричних світлових шахт
  (КНУБА, 2011) Пугачов, Є. В.; Кундрат, Т. М.; Гарбарук, Ю. В.
  В даній роботі поставлена мета – показати вплив коефіцієнта світловідбиття на ефективність циліндричних світлових шахт з дифузним і дзеркальним відбиттям світла за однакових геометричних параметрів шахт, а також запропонувати спосіб вибору одного з параметрів шахти таким чином, щоб забезпечити максимальний ККД, створений відбитим від внутрішньої поверхні шахти світлом, при заданому значенні коефіцієнта світловідбиття.
 • Документ
  Системний підхід до інфраструктри міст
  (КНУБА, 2011) Покровський, Л. Л.; Зембицький, П. Ю.
  Містобудування (містобудівна діяльність) згідно визначення поданого в Законі України „Про основи містобудування” – це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об’єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яке включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій проектування, будівництва об’єктів містобудування, спорудженні інших об’єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об’єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури.
 • Документ
  Возможные пути переходы на эффективное энергоснабжение в Украине
  (КНУБА, 2011) Малкин, Э. С.
  Цель настоящей публикации – поделиться своими взглядами на пути и перспективы решения проблемы энергетического кризиса в Украине и перехода на эффективное потребление реальных энергоресурсов страны.
 • Документ
  Экономические аспекты модернизации и реконструкции систем централизованного теплоснабжения.
  (КНУБА, 2011) Харитонов, Ю. Н.
  К настоящему времени одной из основных проблем дальнейшего развития энергетического комплекса Украины остается проблема модернизации и реконструкции муниципальных систем теплоснабжения (СТ). При этом отсутствие до настоящего времени ее научно – обоснованного, комплексного решения приводит к угрозам энергетической зависимости Украины, неэффективному использованию ресурсов, направленных на реализацию соответствующих проектов и программ, сдерживает дальнейшее развитие городской инфраструктуры, приводит к возникновению социальной напряженности в обществе и др. Одним из направлений в обеспечении решения данной проблемы следует считать разработку методологии, моделей и методов теории управления проектами, которые по отношению к предметной области исследования недостаточно представлены в работах украинских и зарубежных исследователей.
 • Документ
  Енергозбереження в системах освітлення
  (КНУБА, 2011) Казаков, Г. В.
  Основний потенціал енергозбереження в освітлювальних установках лежить у площинах дизайну архітектурного середовища та підвищення ефективності перетворення електричної енергії в світлову. Основні фактори, що впливають на споживання енергії освітлювальної установки, при заданих нормах освітлення включають наступні положення: проект схеми освітлення, спільне використання природного та штучного освітлення у рамках системи суміщеного освітлення, забезпечення гнучкості керування освітленням; світлова віддача лампи; коефіцієнт корисної дії світильника; зниження коефіцієнту запасу при виборі освітлювальних установок; вибір кольорів та матеріалів для оздоблення приміщень; великі площі засклення та чистота вікон та ліхтарів.
 • Документ
  Совершенствование и развитие систем централизованного теплоснабжения в Республике Беларусь
  (КНУБА, 2011) Седнин, В. А.; Седнин, А. В.
  Состояние энергетического сектора любой страны всегда имеет исключительное значение для развития ее экономики. В Республике Беларусь на начало XXI в. удельные энергетические затраты составляли около 3,4 тонны условного топлива (т у. т.) на каждого жителя в год, что примерно в 1,6 раза превышало среднегодовое мировое потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на душу населения. По сравнению со странами с высоким уровнем развития научного потенциала, в которых потребление в среднем составляет 6 т у. т. на человека, эта величина была ниже в 2,87 раза. Общее потребление ТЭР в республике в последние годы стабилизировалось на уровне 35 млн. т у. т. Учитывая также, что Республика Беларусь импортирует примерно 85 % топливно-энергетических ресурсов, актуальной является и будет оставаться в ближайшем будущем проблема эффективного использования ТЭР.
 • Документ
  Гігієнічні проблеми використання поквартирних систем теплопостачання в багатоповерхових житлових будинках
  (КНУБА, 2011) Акіменко, В. Я.; Стеблій, Н. М.
  Исследование посвящено гигиенической оценке технического решения по выведению продуктов сгорания газового котла автономного отопления и горячего водоснабжения через внешнее ограждение жилого здания. В работе проведен анализ информационных источников по проблеме и выполнены эксперименты по обоснованию новых гигиенических критериев оценки химического загрязнения воздуха прифасадного пространства.
 • Документ
  Досвід використання поверхнево-активних речовин для очищення систем теплопостачання від відкладень
  (КНУБА, 2011) Гламаздін, П. М.; Цикал, К. О.
  Зниження ефективності роботи систем теплопостачання у значній мірі пов’язане з утворенням накипних відкладень на функціональних поверхнях. Присутність відкладень на теплообмінних поверхнях суттєво впливає на термодинамічну ефективність, надійність та ресурс теплообмінного обладнання. Накипні утворення через свою низьку теплопровідність знижують економічність обладнання, стимулюють корозійні процеси, підвищують гідравлічний опір обладнання та трубопроводів, що призводить до перевитрат палива та електроенергії на привід насосів для транспортування теплоносія. На сьогодні існує два способи очищення функціональних поверхонь від сольових нашарувань – механічне очищення та хімічне промивання. Механічне очищення – складний, довгий і трудомісткий процес, що вимагає залучення кваліфікованого персоналу та наявності спеціального обладнання.
 • Документ
  Энергоэффективная модернизация источников теплоты для систем теплоснабжения
  (КНУБА, 2011) Гламаздин, П. М.; Гламаздин, Д. П.
  В статье идет речь об существующем положении в отрасли коммунального теплоснабжении, рассматриваются текущие проблемы. Детально рассмотрены ключевые элементы систем теплоснабжения и источников теплоты. Проведен анализ резервов для повышения эффективности работы систем теплоснабжения в целом и источников теплоты в частности. Анализируется зарубежный и отечественный опыт повышения эффективности работы источников теплоты. Приведены конкретные рекомендации для повышения эффективности работы источников теплоты.
 • Документ
  Загальний аналіз існуючих методів розрахунку теплових показників багатошарових огороджувальних конструкцій з повітряним прошарком
  (КНУБА, 2011) Венжего, Г. О.
  Підвищення вимог з теплової ізоляції зовнішніх огороджувальних конструкцій призвело до виникнення та використання багатошарових конструкцій. У статті розглядаються багатошарові конструкції з вентильованим повітряним прошарком. Стінова огороджувальна конструкція з вентильованим повітряним прошарком передбачає наявність наступних шарів ‒ внутрішнього несучого шару, шару утеплювача, повітряного прошарку, зовнішнього лицювального шару. Зовнішній лицювальний шар кріпиться до металевих стійок та ригелів, які у свою чергу через кронштейни кріпляться до внутрішнього шару стіни. Металеві елементи це теплопровідні включення, які зменшують теплотехнічну однорідність конструкції і знижують опір теплопередачі. Вплив теплової однорідності конструкцій досить активно досліджується.
 • Документ
  Визначення оптимальних параметрів утеплювача огороджувальних конструкцій енергоекономічних будівель при заданому терміні окупності
  (КНУБА, 2011) Мартинов, В. Л.
  Зараз на опалення в Україні витрачається 30% усіх паливно-енергетичних ресурсів, що споживає країна, 65% з них – на опалювання житла. При цьому енерговитрати на опалення 1 кв. м загальної площі становлять в Україні – 250-400 кВт/год. на рік, у Німеччині –180, країнах Скандинавії – 150, у будинках, споруджених із застосуванням комплексу теплозбережних технологій, енергоекономічних -–усього 60-80. Один зі шляхів розв’язання проблеми економії енерговитрат на опалення житла – використання екологічно чистих відновлюваних джерел енергії, реконструкція існуючих будівель з метою створення енергоефективних та енергоекономічних будівель, які витрачають мінімальну кількість енергії на опалення.
 • Документ
  Аналіз технічних рішень, що пропонуються при розробці оптимізованих схем теплопостачання міст України
  (КНУБА, 2011) Приймак, О. В.; Гламаздін, П. М.
  Останнім часом точиться багато дискусій з приводу реформування житлово- комунального господарства України, в тому числі такої його невід’ємної частини, як комунальна теплоенергетика, яка дійсно знаходиться в скрутному становищі, особливо її технічна база – централізовані системи теплопостачання. Кабінет Міністрів з метою інвентаризації сьогоднішнього стану теплових мереж і прогнозування обсягу фінансування, необхідного для покращення технічного стану і підвищення енергоефективності централізованого теплопостачання виділив спеціальні кошти на реалізацію цієї програми. В рамках цієї програми всі населені пункти України з кількістю мешканців більше за 10 000 чоловік мають розробити за спеціальними стандартами плани енергоефективної реконструкції своїх систем теплопостачання. Для більш ніж двохсот населених пунктів вони вже розроблені, але внесено в Державний реєстр тільки трохи більше половини з них, що пояснюється тим, що якість розроблених схем не завжди дозволяє їх прийняти спеціалізованою Робочою групою при Агенції розвитку житлово-комунального господарства, що є структурним підрозділом Мінрегіонрозвитку і очолює роботи з вирішення даної проблеми.
 • Документ
  Техніко-економічні аспекти енергоощадності при реконструкції систем опалення
  (КНУБА, 2011) Возняк, О. Т.; Желих, В. М.; Юркевич, Ю. С.
  В Україні обсяг робіт, спрямованих на зменшення споживання теплової енергії в житлово-комунальному секторі, залишається надзвичайно малим, що, в першу чергу, пояснюється потребою залучення значних інвестицій та великими термінами окупності цих заходів. Проте постійне зростання цін на енергоносії вимагає невідкладного вирішення цієї проблеми, а відсутність державного фінансування, обмежені фінансові можливості як місцевих територіальних громад так і населення вимагає особливо зваженого підходу до вибору як самих термореноваційних заходів, так і до об’єктів, на яких вони впроваджуються.